ПРОЕКТ_ПОРЯДКУ_ДЕННОГО

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ»

(Далі - ПрАТ «РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ», Товариство, код за ЄДРПОУ 05486800, місцезнаходження: Україна, 19602, Черкаська область, Черкаський район, с. Руська Поляна, вулиця Чигирина, буд.111)

повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться «19» квітня 2018 року о 14 годині 00 хвилин  (Далі – чергові Загальні збори) за адресою: Україна, 19602, Черкаська область, Черкаський район, с. Руська Поляна, вулиця Чигирина, буд.111, адміністративне приміщення ПрАТ «РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ», зал засідань Товариства.

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) Товариства для участі у чергових Загальних зборах здійснюватиметься «19» квітня 2018 року з 13:00 год. до 13:50 год. за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах – 13.04.2018р. (станом на 24 годину).

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

(перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного):

1. Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«1. Для забезпечення підрахунку голосів на чергових Загальних зборах, роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на чергових Загальних зборах, обрати Лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії          Сидоренко Сергій Леонідович

Член лічильної комісії             Дудар Петро Миколайович

Член лічильної комісії             Шмагайло Наталія Олександрівна

2. Встановити термін дії повноважень даної  Лічильної комісії – з початку зборів та до їх закінчення. Після закінчення зборів Лічильна комісія зобов’язана оформити протокол/протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного, починаючи з другого, після підписання якого/яких повноваження обраних членів Лічильної комісії припиняються».

 

2. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«1.Звіт Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та визначені основні напрями діяльності  Товариства на 2018 рік затвердити;

2. Для забезпечення визначених основних напрямів діяльності Товариства, уповноважити Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ» Латенка Олександра Івановича особисто або через представника на підставі виданої ним довіреності, на здійснення реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр) щодо внесення змін до відомостей про юридичну особу ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ» шляхом доповнення видів діяльності (кодів КВЕД), які здійснює Товариство, наступними видами діяльності (кодами КВЕД):

- Код КВЕД 43.31 Штукатурні роботи;

- Код КВЕД 43.33 Покриття підлоги й облицювання стін;

- Код КВЕД 43.34 Малярні роботи та скління;

- Код КВЕД 43.39 Інші роботи із завершення будівництва;

- Код КВЕД 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.;

- Код КВЕД 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель;

- Код КВЕД 42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.;

- Код КВЕД 41.10 Організація будівництва будівель;

- Код КВЕД 43.11 Знесення;

- Код КВЕД 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику;

- Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

- Код КВЕД 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки;

- Код КВЕД 70.22 Консультування із питань комерційної діяльності й керування;

- Код КВЕД 31.02 Виробництво кухонних меблів;

- Код КВЕД 16.29 Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння;

- Код КВЕД 46.15 Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами;

- Код КВЕД 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;

- Код КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт;

- Код КВЕД 52.10 Складське господарство;

- Код КВЕД 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;

- Код КВЕД 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук.

3. В подальшій поточній фінансово-господарській діяльності Товариства, для забезпечення визначених основних напрямів діяльності Товариства та за необхідності здійснення актуалізації видів діяльності, які здійснює/має намір здійснювати Товариство, уповноважити Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ» Латенка Олександра Івановича особисто або через представника на підставі виданої ним довіреності, на здійснення наступних реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі:

3.1.  щодо внесення змін до відомостей про Товариство в Єдиному державному реєстрі про види діяльності (коди КВЕД) Товариства, які Директор Товариства, як виконавчий орган, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, вважає за необхідне виключити із Єдиного державного реєстру як неактуальні, чи доповнити новими видами діяльності виходячи із поточного стану ринку товарів, робіт та послуг. Повноваження щодо самостійного визначення конкретного виду діяльності (коду КВЕД), який підлягає до виключення (внесення) з (до) Єдиного державного реєстру – покладаються на Директора Товариства;

3.2. щодо внесення, за необхідності, змін до відомостей про Товариство в Єдиному державному реєстрі про ліцензування виду господарської діяльності,  відомостей про видачу документів дозвільного характеру;

3.3. щодо виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру щодо Товариства (у разі наявності таких помилок)».

 

3. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Звіт Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ» про роботу за 2017 рік прийняти до відома».

 

4. Затвердження річного звіту Товариства та балансу Товариства станом на 31.12.2017р.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Річний звіт Товариства за 2017 рік, а також баланс ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ» станом на 31 грудня 2017 року затвердити».

 

5. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З П’ЯТОГО ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Здійснити розподіл прибутку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ» від фінансово-господарської діяльності у 2017 році у розмірі 2222227,41 грн. наступним чином, -

1. З метою формування (наповнення) Резервного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ» у обсягах 100,00 % від розміру, визначеного згідно  п.4.37. Розділу 4 Статуту Товариства, частину прибутку  у розмірі 320934,46 грн. направити на формування Резервного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ»;

2.  Залишок прибутку від фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ» у 2017 році у розмірі 1901292,95 грн. направити на накопичення нерозподіленого прибутку, який Товариством попередньо планується використати на ремонт, модернізацію та оновлення основних засобів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ» відповідно до визначених Товариством основних напрямів діяльності, в тому числі на повну реконструкцію машинозаготівельного цеху Товариства (Літ. Г-1)».

 

6. Про повноваження Директора Товариства щодо відкриття рахунків у банківських та інших установах та проведення операцій по них.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Встановити, що згідно розділу 10 Статуту Товариства, Директор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ», як одноосібний виконавчий орган Товариства, вправі без довіреності діяти від імені Товариства, та в тому числі, але не обмежуючись, уповноважується:

- представляти інтереси Товариства, вчиняти від імені Товариства юридичні дії та правочини (з урахуванням обмежень щодо характеру, змісту та граничної вартості таких правочинів, визначених Статутом та чинним законодавством);

- відкривати та закривати рахунки у банківських та інших установах, проводити операції по них, підписувати всі необхідні для цього документи в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, підписувати звітність Товариства, видавати довіреності, накази та давати розпорядження, пов’язані з виконанням цих повноважень;

- самостійно розпоряджатися коштами Товариства у межах та порядку, визначених Статутом Товариства та чинним законодавством».

 

7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«1. Згідно ч.3 ст.70, підпункту 22 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» та підпункту 23 п.8.5.2. розділу 8 Статуту Товариства, - попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, наступного характеру:

-     кредитні та депозитні угоди, або зміни до них;

-   угоди (зміни до них), пов’язані з забезпеченням виконання зобов’язань по кредитним угодам, укладених Товариством або іншими суб’єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки тощо);

-    угоди щодо збільшення обігового і встановлення інвестиційного субліміту, щодо збільшення або зменшення суми кредитних договорів та договорів їх забезпечення;

-   угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);

-    угоди щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);

-     договори оренди цілісного майнового комплексу, зміни та доповнення до них та пов’язані з ними угоди;

-     цивільно-правові угоди щодо придбання або відчуження цінних паперів та прав на участь в інших суб’єктах господарювання;

-     угоди будівельного підряду, лізингу;

-     угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру;

-     угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;

-     угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт;

-     договори комерційної концесії та спільної діяльності;

-     договори позики;

-   договори поставки, купівлі-продажу, застави, зберігання, переробки, позики: сировини, запасних частин, матеріалів та будь-яких інших товарів (продукції), які необхідні для здійснення фінансово-господарської діяльності.

2.  Визначити граничну сукупну вартість значних правочинів, зазначених у п.1. цього рішення  у розмірі 250,0  млн. гривень;

3.  Встановити, що значні правочини, визначеного п.1. цього рішення характеру, можуть вчинятись у формах угод, договорів, контрактів та ін. формах, передбачених чинним законодавством; 

4. Визначення доцільності укладання таких правочинів (угод, договорів, контрактів та ін.) та їх істотних умов покласти на Наглядову раду Товариства;

5. Повноваження на підписання угод, договорів, контрактів та ін., що є значними правочинами, надати Директору Товариства або уповноваженій Директором Товариства особі за довіреністю».

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: www.rpmk.com.ua

 

Згідно Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, складеного депозитарієм ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ” станом на 05 березня 2018 року: загальна  кількість простих  іменних акцій Товариства становить 200280 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 173504 шт.

 

Для реєстрації для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документи, що ідентифікують їх особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно мати при собі документи, що ідентифікують їх особу (паспорт), а також належним чином оформлену та посвідчену довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах. Уповноваженим особам юридичної особи-акціонера необхідно мати при собі документи, що ідентифікують їх особу (паспорт), витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо юридичної особи-акціонера станом на дату, що передує даті проведення Загальних зборів Товариства, оригінал або нотаріально посвідчену копію чи витяг з установчих документів такого акціонера та документу, який свідчить про призначення (обрання) такої особи на посаду, що дає право діяти від імені юридичної особи без довіреності, а також (якщо це передбачено статутом юридичної особи-акціонера), рішення уповноваженого органу юридичної особи-акціонера про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на Загальних зборах Товариства.

 

Під час підготовки до чергових Загальних зборів (від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів), акціонери Товариства можуть ознайомитися з матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні, робочий час (з 09:00 до 17:00 (обідня перерва з 12:00 до 13:00) за місцезнаходженням Товариства: Україна, 19602, Черкаська область, Черкаський район, с. Руська Поляна, вулиця Чигирина, буд.111, адміністративне приміщення ПрАТ «РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ», кабінет Директора Товариства, а в день проведення чергових Загальних зборів – також у місці їх проведення з 09:00 год. до 14:00 год. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Товариства Латенко Олександр Іванович.

Акціонер до проведення Зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного. Для отримання інформації про діяльність Товариства Акціонеру необхідно направити (надати) до виконавчого органу Товариства інформаційний запит у письмовій формі, до якого обов'язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана депозитарною установою станом на дату подання письмового запиту, яка є підтвердженням факту володіння акціями Товариства особою, що подає запит. У запиті повинно бути зазначено: прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи; повна назва та код за ЄДРПОУ - для юридичної особи; кількість акцій, якими володіє акціонер, та відсоток у Статутному капіталі; зміст запиту; адреса, за якою має бути надана відповідь; підпис. Запит юридичної особи складається на фірмовому бланку, підписується керівником і скріплюється печаткою (у разі наявності печатки). У разі, якщо надісланий (наданий) запит не відповідає встановленим вимогам, Товариство має право не надавати відповідну інформацію, про що письмово повідомляє особі, яка надіслала (надала) запит.

 

Акціонери мають право не пізніше початку Загальних зборів направляти Товариству письмові запитання, а також отримати письмову відповідь Товариства щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Кожний акціонер не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Директора Товариства, одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів, акціонери мають право отримати повідомлення про такі зміни в порядку та обсягах, визначених ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства». Акціонери Товариства мають право у встановлених чинним законодавством України порядку та строки оскаржувати до суду рішення Товариства про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів. Акціонери мають також інші права, визначені статтями 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», інформація щодо яких не врахована в цьому повідомленні. З запитаннями та за роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Директора Товариства Латенка Олександра Івановича за наведеним нижче номером телефону для довідок.

 

У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Передача прав (повноважень) представникові акціонера здійснюється шляхом видачі довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником. Довіреності, видані акціонерами за кордоном за участю іноземних властей, приймаються за умови їх легалізації у порядку, встановленому чинним законодавством та міжнародними договорами України. Всі інші питання, пов’язані з порядком участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю, не враховані у цьому повідомленні – регулюються чинним законодавством України.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ» (тис. грн.)

Найменування показника

період

Звітний

2017 рік

Попередній

 2016 рік

Усього активів

25878

17075

Основні засоби (за залишковою вартістю)

4772

6208

Запаси

564

643

Сумарна дебіторська заборгованість

7131

6979

Гроші та їх еквіваленти

12947

2999

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

3475

1322

Власний капітал

7355

5133

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

3004

3004

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

625

625

Поточні зобов'язання і забезпечення

17898

11317

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

2222

1383

Середньорічна кількість акцій (шт.)

200280

200280

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

11,0945

6,9054

 

Телефони для довідок:  (0472) 34-50-88, 34-46-06

 

 Наглядова рада ПрАТ «РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ»

 

Оприлюднення (опублікування) цього повідомлення в офіційному друкованому органі (виданні) НКЦПФР чинною на момент скликання цих Загальних зборів акціонерів редакцією Закону України «Про акціонерні товариства» (в редакції від 06.01.2018р.) не передбачено.

 

Директор ПрАТ «РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ»        (підпис)        Латенко Олександр Іванович

                                                                        МП.          16.03.2018р.