ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ від 26-27.04.2017

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Латенко Олександр Iванович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

03.05.2017

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБIНАТ»

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

19602, Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Руська Поляна,, вул. Чигирина, буд. 111

4. Код за ЄДРПОУ

05486800

5. Міжміський код та телефон, факс

(0472) 34-46-06, (0472)34-50-88

6. Електронна поштова адреса

Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.04.2017

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№81(2586) Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"

28.04.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.rpmk.com.ua

в мережі Інтернет

03.05.2017

(адреса сторінки)

(дата)


Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п

Дата обліку (за наявності)

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа"

Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

7

1

26.04.2017

"фiзична особа"

76.654184

76.654184

Зміст інформації:

26.04.2017 р. ПрАТ «РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБIНАТ» отримало вiд ПАТ "НДУ" (код за ЄДРПОУ 30370711) перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах Акцiонерного Товариства (вих. № 135395зв вiд 24.04.2017 р.), сформованого станом на 21.04.2017року (далi-Перелiк). За даними Перелiку розмiр пакету акцiй "фiзичної особи" залишився без змiн i становить: загальну кiлькiсть акцiй 153523 шт. (76.654184 % в загальнiй кiлькостi акцiй у вiдсотках до статутного капiталу Товариства), загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 153523 шт. (88.483839 % в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй Товариства).

2

26.04.2017

"фiзична особа"

9.976523

9.976523

Зміст інформації:

26.04.2017 р. ПрАТ «РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБIНАТ» отримало вiд ПАТ "НДУ" (код за ЄДРПОУ 30370711) перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах Акцiонерного Товариства (вих. № 135395зв вiд 24.04.2017 р.), сформованого станом на 21.04.2017року (далi-Перелiк). За даними Перелiку розмiр пакету акцiй "фiзичної особи" залишився без змiн i становить: загальну кiлькiсть акцiй 19981 шт. (9.976523 % в загальнiй кiлькостi акцiй у вiдсотках до статутного капiталу Товариства), загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 19981 шт. (11.516161 % в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй Товариства).

 

 

 

 

 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Латенко Олександр Iванович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

03.05.2017

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБIНАТ»

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

19602, Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Руська Поляна,, вул. Чигирина, буд. 111

4. Код за ЄДРПОУ

05486800

5. Міжміський код та телефон, факс

(0472) 34-46-06 (0472)34-50-88

6. Електронна поштова адреса

Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.04.2017

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№81(2586) Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"

28.04.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.rpmk.com.ua

в мережі Інтернет

03.05.2017

(адреса сторінки)

(дата)


Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

27.04.2017

200000

17075

1171.3

Зміст інформації:

27.04.2017р. черговими Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1/2017) згiдно ч.3 ст.70 та ч.1 ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», прийнято рiшення попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством в перiод з дати прийняття рiшення до проведення наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (в будь-якому випадку у термiн не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення), наступного характеру: кредитнi та депозитнi угоди, або змiни до них; угоди (змiни до них), пов’язанi з забезпеченням виконання зобов’язань по кредитним угодам, укладених Товариством або iншими суб’єктами господарювання (договори застави майна, iпотеки, поруки тощо); угоди щодо збiльшення обiгового i встановлення iнвестицiйного сублiмiту, щодо збiльшення або зменшення суми кредитних договорiв та договорiв їх забезпечення; угоди щодо розпорядження нерухомiстю (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування); угоди щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так i оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування); договори оренди цiлiсного майнового комплексу, змiни та доповнення до них та пов’язанi з ними угоди; цивiльно-правовi угоди щодо придбання або вiдчуження цiнних паперiв та прав на участь в iнших суб’єктах господарювання; угоди будiвельного пiдряду; лiзингу; угоди щодо послуг рекламного, iнформацiйного, консультативного характеру; угоди щодо послуг по перевезенню, зберiганню, ремонту; угоди на проведення ремонтно-будiвельних робiт; договори комерцiйної концесiї та спiльної дiяльностi; договори позики; договори поставки, купiвлi-продажу, застави, зберiгання, переробки, позики: сировини, матерiалiв та будь-яких iнших товарiв (продукцiї), якi необхiднi для здiйснення господарської дiяльностi.
Сукупна гранична вартiсть значних правочинiв: 200 млн. гривень. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 17075 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства – 1171.3 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 173504 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 173504 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 173504 шт. (100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах i є власниками голосуючих з цього питання акцiй, та 100 % голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi). Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення – 0 шт.