Річний_звіт_за_2016_р._(2_часть)

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток


2290


1671


1342

 збиток

2295

( 0 )

( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-288

-222

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток


2350


1383


1120

 збиток

2355

( 0 )

( 0 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

1383

1120

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати

2500

21195

14465

Витрати на оплату праці

2505

3433

2161

Відрахування на соціальні заходи

2510

753

809

Амортизація

2515

1377

1874

Інші операційні витрати

2520

6782

7353

Разом

2550

33540

26662

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Середньорічна кількість простих акцій

2600

200280

200280

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

200280

200280

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

6.9053325

5.5921710

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

6.9053325

5.5921710

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

 

Примітки

Товариство дотримується вимого МСФО 18„Дохiд”,а саме: дохiд визнається за принципом нарахування, коли є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигiд Товариства, а сума доходу може бути достовiрно визначена. За результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2016 рiк Товариством отримано чистий прибуток у розмiрi 1383 тис. грн.

Керівник

Латенко Олександр Iванович

Головний бухгалтер

Головченко Ганна Миколаївна


 

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБIНАТ»

за ЄДРПОУ

05486800

(найменування)

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


39567


30396

Повернення податків і зборів

3005

1906

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

1906

0

Цільового фінансування

3010

60

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

5017

1289

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

13

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

42

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( 36105 )


( 21870 )

Праці

3105

( 2770 )

( 1907 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 715 )

( 938 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 1220 )

( 522 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 390 )

( 86 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( )

( 151 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 830 )

( 285 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 754 )

( 277 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 252 )

( 147 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

4716

6097

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

157

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( 4217 )

( 1891 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-4060

-1891

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

450

2025

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

2729

2227

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-2279

-202

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-1623

4004

Залишок коштів на початок року

3405

4545

308

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

77

233

Залишок коштів на кінець року

3415

2999

4545

 

Примітки

Станом на 31.12.2016 року залишок грошових коштiв на рахунках Товариства складає 2999 тис. грн. та пiдтверджується виписками банку.

Керівник

Латенко Олексанрд Iванович

Головний бухгалтер

Головченко Ганна Миколаївна


КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБIНАТ»

за ЄДРПОУ

05486800

(найменування)

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2016 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

( 0 )

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

 

Примітки

Пiдприємство не звiрується про рух грошових коштiв за непрямим методом, звiт про рух грошових коштiв складено за прямим методом.

Керівник

Латенко Олексанрд Iванович

Головний бухгалтер

Головченко Ганна Миколаївна


КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБIНАТ»

за ЄДРПОУ

05486800

(найменування)

 

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2016 р.

 

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

3004

0

746

61

-61

0

0

3750

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

3004

0

746

61

-61

0

0

3750

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

1383

0

0

1383

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі

4295

0

0

0

0

1383

0

0

1383

Залишок на кінець року

4300

3004

0

746

61

1322

0

0

5133

 

Примітки

Iнформацiя за статтями власного капiталу розкрита у фiнансовiй звiтностi Товариства вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та чинного законодавства України.
Власний капiтал станом на 31.12.2016 року » складає 5133 тис. грн., у т.ч.:
- статутний капiтал – 3004 тис. грн.;
- додатковий капiтал – 746 тис. грн.;
- резервний капiтал – 61 тис.грн.;
- нерозподiлений прибуток – 1322 тис.грн.
Статутний капiтал
Товариство має свiдоцтво про первину державну реєстрацiю акцiонерного товариства.: Свiдоцтво №153467 серiя А00 № запису про включення вiдомостей про юридичну особу до ЄДР 10171200000000217 вiд 24 березня 1995 року
Статутний капiтал сформований у вiдповiдностi зi Статутом Товариства. Статутний капiтал Товариства станом на 31.12.2016р. сформований та оплачений повнiстю та. складає 3004,0 тис. грн.

Керівник

Латенко Олександр Iванович

Головний бухгалтер

Головченко Ганна Миколаївна

   

 

 

 

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА 2016 РIК.
1. Iнформацiя про пiдприємство.
Приватне акцiонерне товариство «Руськополянський меблевий комбiнат» (далi – Товариство) зареєстровано за адресою: с.Руська Поляна вул.Чигирина,111 Черкаська обл., Черкаський р-н.
Основними видами дiяльностi пiдприємства є:
- 31.01 Виробництво меблiв для офiсiв i пiдприємств торгiвлi
- 31.09 Виробництво iнших меблiв
- 46.47 Оптова торгiвля меблями.килимами й освiтлювальним приладдям
- 46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля
- 47.59 Роздрiбна торгiвля меблями
Товариство реалiзує свою продукцiю на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках.
2. Ризики та економiчнi умови.
В ходi нормального ведення бiзнесу виникає можливiсть впливу на дiяльнiсть Товариства валютного ризику.
Для нашого пiдприємства, як i для багатьох iнших пiдприємств, що здiйснюють свою дiяльнiсть в Українi, iноземнi валюти, зокрема долар США, росiйський рубль та ЄВРО, вiдiграють значну роль в процесi проведення пiдприємством багатьох типiв операцiй в Українi.
3. Облiкова полiтика.
Основа складання.
Для пiдготовки повного комплекту рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк ,яка включає: Звiт про фiнансовий стан (Баланс,Форма №1)., Звiт про сукупнi прибутки та збитки (Звiт про фiнансовi результати, Форма №2), «Звiт про рух грошових коштiв» (Форма №3), «Звiт про власний капiтал» (Форма № 4 ), загальну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства за рiк, що минув на зазначену дату, опис основних важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки до фiнансової звiтностi за 2016 рiк було використано концептуальну основу наступних документiв:
• Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ).
• Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО).
• Тлумачення, розробленi Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi.
• Закон України „Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi".
Згiдно з Мiжнародним стандартом бухгалтерського облiку (МСБО) 21 «Вплив змiн валютних курсiв» та його тлумачення, валютою вимiру Товариства, яка вiдображає суть вiдповiдних подiй та обставин, є гривня.
Вiдповiдно до МСФЗ 1 Товариство прийняло рiшення не оцiнювати об’єкти основних засобiв за справедливою вартiстю. Об’єкти основних засобiв пiдприємства оцiнювались за iсторичною первiсною вартiстю, яка на думку Товариства, вiдповiдає первiснiй вартостi згiдно з МСФЗ.
Використання оцiнок.
Складання фiнансової звiтностi вимагає використання оцiнок та припущень, що впливають на суми, зазначенi у фiнансовiй звiтностi та примiтках до неї. Припущення та оцiнки вiдносяться в основному до визначення термiнiв експлуатацiї основних засобiв, оцiнки запасiв, визначення та оцiнки забезпечень, пiдвищення майбутнiх економiчних вигод. Цi оцiнки базуються на iнформацiї, що була вiдома на момент складання фiнансової звiтностi. Вони визнаються на основi найбiльш вiрогiдного сценарiю майбутнього розвитку бiзнесу, який веде Товариство. Оцiнки i умови, якi лежать в основi їх очiкування, регулярно переглядаються. Фактичний вплив цих припущень може вiдрiзнятися вiд його оцiнки на час складання фiнансової звiтностi, якщо бiзнес-умови розвиваються не так, як очiкувало Товариство. Як тiльки стає вiдома нова iнформацiя, яка впливає на оцiнку, рiзницi вiдображаються в Звiтi про сукупнi прибутки та збитки i змiнюються припущення.
Операцiї в iноземнiй валютi.
Операцiї, вираженi в iноземних валютах, вiдображаються за обмiнним курсом, чинним на дату операцiї. Монетарнi активи та зобов’язання, деномiнованi в iноземних валютах, перераховуються за обмiнним курсом, чинним на дату балансу. Всi рiзницi вiдображаються в Звiтi про сукупнi прибутки та збитки.
Нематерiальнi активи.
Придбанi нематерiальнi активи капiталiзуються за собiвартiстю їх придбання. Витрати на придбання матерiальних активiв амортизуються прямолiнiйним методом протягом корисного термiну їх використання (вiд 1 до 10 рокiв).
Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи облiковуються на балансi за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї. Термiни та методи нарахування амортизацiї переглядаються на кiнець кожного фiнансового року. Якщо очiкуваний термiн корисного використання значно вiдрiзняється вiд попереднiх розрахункiв, термiн амортизацiї нематерiальних активiв змiнюється.
Основнi засоби.
Основнi засоби вiдображаються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї на дату останнього балансу та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Активи, вартiстю менше 6000 грн., не визнаються в складi основних засобiв та не амортизуються, а списуються на витрати при вводi в експлуатацiю.
Амортизацiя основних засобiв нараховується за методом зменшення залишкової вартостi.
Термiни та методи нарахування амортизацiї переглядаються на кiнець кожного фiнансового року.
Витрати, понесенi пiсля введення основних засобiв в експлуатацiю, наприклад, поточний ремонт, технiчне обслуговування та капiтальний ремонт, як правило, вiдображається у Звiтi про сукупнi прибутки та збитки в перiодi, коли вони були понесенi. У ситуацiях, коли витрати можуть призвести до збiльшення майбутнiх економiчних вигод, що очiкуються вiд використання об’єкту основних засобiв, такi витрати капiталiзуються як додаткова вартiсть основних засобiв.
Прибуток або збиток, що виникає вiд припинення визнання об’єкта основних засобiв активом визнається як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття та балансовою вартiстю об’єкта.
Дооцiнка (iндексацiя) основних засобiв списується на нерозподiлений прибуток одночасно з списанням об’єкта основних засобiв з балансу.
Iнвестицiйна дiяльнiсть.
До iнвестицiйної дiяльностi вiднесенi основнi засоби, якi назначенi для передачi в оренду iншим особам.
Якщо об’єкт основного засобу частково використовується для власних цiлей, а частково для отримання коштiв вiд передачi в оренду, вiн визначається об’єктом iнвестицiйної власностi, якщо основним джерелом доходу вiд його використання є надходження вiд оренди (бiльше як 50%).
Фiнансовi iнвестицiї.
До фiнансових iнвестицiй вiдносяться:
- фiнансовi iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства;
- фiнансовi iнвестицiї, утримуванi для продажу.
До асоцiйованих вiдносяться тi пiдприємства, в яких Товариство здiйснює значний вплив, але не контроль, на фiнансову та операцiйну полiтику.
Якщо iнше не очевидне, володiння 20% або бiльше голосiв, у вiдношеннi об’єкта iнвестування, приводить до виникнення значного впливу.
Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства облiковуються за методом дольової участi в капiталi.
Фiнансовi iнвестицiї, утримуваннi для продажу, облiковуються за справедливою вартiстю. Змiни у справедливiй вартостi визнаються у Звiтi про сукупнi прибутки i збитки.
Грошовi кошти.
Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та грошових коштiв на банкiвських рахунках.
Дебiторська заборгованiсть.
Дебiторська заборгованiсть визнається активом, якщо iснує
ймовiрнiсть отримання Товариством майбутнiх економiчних вигод та
може бути достовiрно визначена її сума.
Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари,
роботи, послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу
вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт i послуг та оцiнюється за
первiсною вартiстю. У разi вiдстрочення платежу за продукцiю,
товари, роботи, послуги з утворенням вiд цього рiзницi мiж
справедливою вартiстю дебiторської заборгованостi та номiнальною
сумою грошових коштiв та/ або їх еквiвалентiв, що пiдлягають
отриманню за продукцiю, товари, роботи, послуги, така рiзниця
визнається дебiторською заборгованiстю за нарахованими доходами
(процентами) у перiодi її нарахування. Визнання резерву пiд сумнiвну заборгованiсть здiйснюється у випадку, коли отримання суми заборгованостi в повному обсязi бiльше не вважається вiрогiдним. Резерв сумнiвних боргiв визнається в розмiрi абсолютної сумнiвної заборгованостi при вiднесеннi дебiтора до сумнiвних. Безнадiйна заборгованiсть списується, коли про неї стає вiдомо.
Запаси.
Товарнi запаси оцiнюються за нижчою з двох величин: собiвартiстю та чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї – це оцiночна продажна цiна в процесi звичайної господарської дiяльностi, за вирахуванням оцiночних витрат на здiйснення доробки, а також оцiночних затрат, необхiдних для здiйснення реалiзацiї.
Оцiнка запасiв при вибуттi здiйснюється за методом iдентифiкованої собiвартостi.
Собiвартiсть готової продукцiї та незавершеного виробництва включає вiдповiдну долю накладних витрат, що визначаються виходячи з нормальної потужностi.
Запаси перiодично переглядаються зi створенням резервiв на знецiнення запасiв.
- Резерв на знецiнення запасiв не створюється
Акцiонерний капiтал.
Простi акцiї Товариства визнаються за справедливою вартiстю компенсацiї, отриманої за них Товариством.
Управлiння капiталом:
Основна задача Товариства при управлiннi капiталом – збереження можливостi безперервно функцiонувати з метою забезпечення необхiдної прибутковостi акцiонерам i вигiд заiнтересованим сторонам, а також збереження оптимальної структури капiталу i зниження його вартостi.
Для пiдтримання структури капiталу i його коригування Товариство може випустити новi акцiї, продати активи для зниження заборгованостей або залучити кредити.
Процентнi кредити та позики.
Кредити в звiтному перiодi Товариством не залучались.
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть.

Продовження тексту приміток

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть вiдображається за справедливою собiвартiстю.
Непередбаченi активи та непередбаченi зобов’язання.
Непередбаченi зобов’язання у фiнансовiй звiтностi не визнаються, окрiм випадкiв, коли є вiрогiднiсть того, що для розрахунку за зобов’язанням необхiдне вибуття економiчних ресурсiв, що може бути визначене з достатньою достовiрнiстю. Iнформацiя про цi зобов’язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є вiддаленою.
Забезпечення.
Забезпечення визнаються якщо:
1. Товариство має теперiшню заборгованiсть (юридичну або фактичну) внаслiдок минулої подiї;
2. Ймовiрно, що вибуття ресурсiв, якi втiлюють в собi економiчнi вигоди, буде необхiдним для погашення заборгованостi;
3. можна достовiрно оцiнити суму заборгованостi.
У разi невиконання вищезазначених умов, забезпечення не визнаються.
Суми, якi визнанi Товариством як забезпечення, є найкращою оцiнкою видаткiв, необхiдних для погашення теперiшньої заборгованостi на дату балансу. У випадках, коли вплив грошей у часi суттєвий, сума забезпечення визначається теперiшньою вартiстю видаткiв, якi, як очiкується, будуть потрiбнi для погашення зобов’язання.
Забезпечення переглядаються на кожну дату балансу та коригуються для вiдображення поточної найкращої оцiнки. Якщо вже немає ймовiрностi, що вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, буде потрiбним для погашення заборгованостi, забезпечення сторнується.
Визнання доходiв та витрат.
Дохiд визнається за принципом нарахування, коли є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигiд Товариства, а сума доходу може бути достовiрно визначена. Дохiд визначається без податку на додану вартiсть, iнших податкiв з продажу та знижок. Дохiд визнається, коли вiдбулося вiдвантаження i значнi ризики та вигоди, пов’язанi з правом власностi на товари, переходять до покупця.
Витрати пов’язанi з отриманням доходу, визнаються одночасно з вiдповiдним доходом. Витрати облiковуються по мiрi понесення та вiдображення в звiтi про прибутки та збитки у вiдповiдному перiодi.
Податок на прибуток.
Вiдстрочений податок на прибуток нараховується за методом зобов’язань по всiх тимчасових рiзницях на дату балансу мiж податковими базами активiв i зобов’язань та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансового облiку.
Вiдстроченi податковi зобов’язання визнаються щодо всiх оподаткованих тимчасових рiзниць. Вiдстроченi податковi активи визнаються щодо всiх неоподаткованих тимчасових рiзниць та перенесення на подальшi перiоди невикористаних податкових збиткiв тiєю мiрою, якою є ймовiрним майбутнiй оподаткований прибуток, щодо якого можна використати неоподаткованi тимчасовi рiзницi та невикористанi податковi збитки.
На дату складання рiчного бухгалтерського балансу Товариство переглядає балансову вартiсть вiдстрочених податкових активiв i зменшує її, коли перестає iснувати вiрогiднiсть отримання достатнього податкового прибутку, що дозволило б реалiзувати частину або всю суму такого вiдстроченого податкового активу.
Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання визначаються за ставками податку, застосування яких очiкується в перiодi реалiзацiї активу або врегулювання зобов’язання, грунтуючись на ставках податку та податковому законодавствi, що набули реальної чинностi або були затвердженi на дату балансу.
Внески до Державного пенсiйного фонду.
Товариство не має нi яких iнших пенсiйних програм, крiм державної пенсiйної системи України, що вимагає вiд роботодавця здiйснення поточних внескiв, якi розраховуються як вiдсоткова частка вiд загальної суми заробiтної плати. Цi витрати в звiтi про сукупнi прибутки та збитки вiдносяться до перiоду, в якому нараховується заробiтна плата. Крiм цього, в Товариствi не iснує програм додаткових виплат при виходi на пенсiю.
4. Нематерiальнi активи.
Змiни в нематерiальних активах за 2016 р.
тис.грн.
Показники Товарний знак Програмне забезпечення Iншi нематерiальнi активи Нематерiальнi активи, разом
1 2 3 4 5
Первiсна вартiсть на початок звiтного перiоду (01.01.2016р.) 31
Придбання
Лiквiдацiя
Первiсна вартiсть на кiнець звiтного перiоду (31.12.2016р.) 31
Амортизацiя на початок звiтного перiоду (01.01.2016р.) 31
Поточна амортизацiя
Лiквiдацiя
Амортизацiя на кiнець звiтного перiоду (31.12.2016р.) 31
Залишкова вартiсть на початок звiтного перiоду (01.01.2016р.)
Залишкова вартiсть на кiнець звiтного перiоду (31.12.2016р.)
В звiтному перiодi нематерiальнi активи не придбавались та не списувались.
Переоцiнка нематерiальних активiв не здiйснювалась.
Нематерiальнi активи в заставi не перебувають.
5. Основнi засоби.
Змiни в основних засобах за 2016р.
тис.грн.
Показники Земельна дiлянка Будини та споруди Машини та обладнання Транспортнi засоби Iнструмент прилади iнвентар Iншi основнi засоби Основнi активи на складi Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первiсна вартiсть на початок звiтного перiоду (01.01.2015р.) 914 4426 81 28 6 5455
Придбання 4209 4209
Модернiзацiя, добудова
Реалiзовано
Лiквiдацiя 909 29 28 2 968
Первiсна вартiсть на кiнець звiтного перiоду (31.12.2015р.) 914 7726 52 4 8696
Амортизацiя на початок звiтного перiоду (01.01.2016р.) 3261 3871 262 129 9 7532
Поточна амортизацiя
Продаж
Лiквiдацiя
Амортизацiя на кiнець звiтного перiоду (31.12.2016р.) 3263
5195 301 133 17 8909
Залишкова вартiсть на початок звiтного перiоду (01.01.2016р.) 11 3530 88 26 6 3661

Залишкова вартiсть на кiнець звiтного перiоду (31.12.2016р.) 9
6122
49
22
6
6208

В звiтному перiодi переоцiнка основних засобiв не здiйснювалась.
Основнi засоби в заставi не перебувають.
Об’єкти в процесi будiвництва не перебувають.
Основнi засоби, призначенi для продажу, на кiнець звiтного перiоду, вiдсутнi.
6. Iнвестицiйна нерухомiсть.
Iнвестицiйна нерухомiсть вiдсутня.

Продовження тексту приміток

7. Фiнансовi iнвестицiї.
Станом на 31.12.2016р. Фiнансовi iнвестицiї не облiковуються.
8. Запаси.
Балансова вартiсть запасiв облiковується за iсторичною собiвартiстю.
Запаси в заставi не перебувають.
9. Торгiвельна та iнша дебiторська заборгованiсть.
Склад дебiторської заборгованостi:
тис.грн.
Показник 31.12.2016 31.12.15
1 2 3
По поставках вiтчизняним покупцям 5280 6069
По поставках iноземним покупцям 928 891
Аванси на поставку 771 236
Заборгованостi з податку на прибуток
Заборгованостi бюджета з податкiв, за винятком податку на прибуток 243 152
Заборгованiсть Фонда соцiального страхування
Заборгованiсть за заробiтною платою
По нарахованим вiдсоткам
Iнше
Короткостроковi заборгованостi по поставках та iнше, разом
Резерв сумнiвної заборгованостi
Короткостроковi заборгованостi по поставках та iнше за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв 7222
7348

Вся заборгованiсть є поточною з термiном погашення до 12 мiсяцiв. Довгострокова дебiторська заборгованiсть на звiтну дату вiдсутня.
Станом на звiтну дату розподiл торгiвельної дебiторської заборгованостi за строками погашення був наступним:
тис.грн.
Показник 31.12.2016 31.12.15
1 2 3 4 5
в тому числi Загальна балансова вартiсть Знецiнення Загальна балансова вартiсть Знецiнення
- непрострочена 6208 6395
- прострочена:
на 61-180 днiв
бiльше нiж на 180 днiв
Всього сума торгiвельної дебiторської заборгованостi 6208 6395
Станом на 31.12.16р. Товариство не створювало резерв сумнiвних боргiв.
10. Грошовi кошти.
тис.грн.
31.12.2016 31.12.15
1 2 3
Грошовi кошти в банку:
Поточний рахунок 2999 4545
Каса
Депозити до 1 року
Депозити бiльше 1 року
Iншi грошовi кошти( в т.ч.грошовi кошти в дорозi)
Iншi грошовi активи
Грошовi кошти та їх еквiваленти, разом 4545 308
Обмежень щодо використання грошових коштiв немає.
11. Розрахунки мiж перiодами.
Витрати майбутнiх перiодiв вiдсутнi.
12. Iншi активи.
тис.грн.
Iншi активи 31.12.2016 31.12.2015
1 2 3
Неотриманнi податковi накладнi, якi можуть бути врахованi в зменшення податку на додану вартiсть в майбутнiх перiодах 0 0
Виданi податковi накладнi за попередньою оплатою
Вексель придбаний як товар, для подальшого продажу 0
Iншi активи 3 108
Iншi активи, разом 3 108
13. Акцiонерний капiтал.
Акцiонерний капiтал компанiї:
Змiст 31.12.2016 31.12.2015
1 2 3
Зареєстрований акцiонерний капiтал (звичайних 200280 акцiй номiнальною вартiстю 15 грн. кожна) 3004 3004
Привiлейованi акцiї 0 0
Iншi активи, разом 3004 3004
В звiтному перiодi додатковий випуск акцiй не проводився. Додатковий випуск акцiй не планується.
Всi акцiї (100%) станом на 31.12.2015р. та на 31.12.2016р. є власнiстю фiзичних осiб.
14. Додатковий капiтал.
Додатковий капiтал станом на 31.12.2016р. складається з наступного капiталу:
- тис.грн. - резервний капiтал, сформований вiдповiдно до законодавства України на покриття збиткiв. Змiн в резервному капiталi в звiтному перiодi не було.
- 746 тис.грн. дооцiнка необоротних активiв, проведена згiдно з законодавством України. В звiтному перiодi переоцiнка необоротних активiв не проводилась. Змiни вiдбувалися за рахунок списання дооцiнки необоротних активiв на прибуток по лiквiдованим необоротним активам.
- 61 тис.грн. – капiтальнi резерви накопиченi за рахунок розподiленого прибутку минулих рокiв.
15. Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть.
Структура кредиторської заборгованостi:
тис.грн.
Показник 31.12.2016 31.12.2015
1 2 3
За отриманi товари(роботи, послуги) 10250 8594
За одержанi аванси за готову продукцiю (роботи,послуги)
Зобов'язання з податку на прибуток
Зобов'язання з iнших податкiв, крiм з податку на прибуток 56 136
По заробiтнiй платi 89 45
По єдиному соцiальному внеску 7
Виданi податковi накладнi за попередньою оплатою
Iнше(профвнески з зар.плати працiвникiв, алiменти, утримання з зар.плати працiвникiв за судовими позивами) 915
2068
Короткостроковi зобов'язання по поставках та iнше, разом 11317 10843
Станом на 31.12.2015р. та на 31.12.2016р. розподiл торгiвельної та iншої кредиторської заборгованостi за строками її погашення був наступним:
тис.грн.
Показник 31.12.2015 31.12.2015
1 2 3
Заборгованiсть, яку буде погашено протягом
до 60 днiв 297 828
61-180 днiв 1043 2460
бiльше нiж 180 днiв 9977 7555
Всього сума торгiвельної та iншої кредиторської заборгованостi 11317 10843
16. Дохiд вiд реалiзацiї.
Структура доходу:
тис.грн.
Показник 2 016р. 2 015р.
1 2 2
Доходи вiд продажу:
готової продукцiї власного виробництва 34748 27320
товарiв, матерiалiв
послуг 145 103
Всього 34893 27423
17. Собiвартiсть реалiзацiї.
тис.грн.
Собiвартiсть реалiзацiї 2 016р. 2 015р.
1 2 3
Собiвартiсть реалiзованих готової продукцiї, товарiв, послуг та iнш.
Собiвартiсть реалiзованої готової продукцiї власного виробництва 25908 18235
Собiвартiсть реалiзованих товарiв
Собiвартiсть реалiзованих послуг
Всього 25908 18235
18. Адмiнiстративнi витрати.
тис.грн.
Витрати за видами 2 016р. 2 015р.
1 2 3
Опалення 18 14
Електроенергiя, вода 94 55
Матерiали
Запаснi частини ( в т.ч. для комп.технiки)
Малоцiннi швидкознош.предмети
Заробiтна плата 208 235
Нарахування на заробiтну плату 46 88
Ремонт будiвль, трансп. засобiв, обчисл.техн.
Утримання та обслуговування основних засобiв
Витрати на легковий транспорт
Амортизацiя
Податки, збори 233 26
Послуги зв'язку 51 32
Витрати на вiдрядження 62 1
Послуги банку 47 39
Резерв на оплату вiдпусток працiвникам
Витрати на охорону працi
Витрати на екологiю
Витрати на консультативнi, iнформацiйнi, аудиторськi та iншi послуги 2212
2052
Витрати на iнформ.забезпечення господарської дiяльностi, в т.ч. з питань законодавства, на придбання лiтератури, оплата iнтернет послуг i передплату спец.перiодичних видань
Iншi витрати 20 31
Всього адмiнiстративних витрат 2991 2573
19. Витрати на збут.
тис.грн.
Витрати за видами 2 015р. 2 015р.
1 2 3
Витрати на пакувальнi матерiали, тару 2483 3072
Витрати на передпродажну пiдготовку готової продукцiї 1214 1441
Заробiтна плата 171 86
Нарахування на заробiтну плату 38 33
Ремонт ОЗ
Амортизацiя 16 37
Витрати на транспортування 473 198
Вiдрядження 36 46
Iншi (реклама, маркетинговi витрати) 96 801
Всього витрат на збут 4527 5714
20. Iншi операцiйнi доходи та витрати.
Структура операцiйних доходiв:
тис.грн.
Iншi операцiйнi доходи 2 016р. 2 015р.
1 2 3
Списання кредиторської заборгованостi
Доходи вiд поточних фiнансових iнвестицiй
Прибуток (дохiд) вiд реалiзацiї оборотних активiв (валюти) 471 248
Додатнi курсовi рiзницi при реалiзацiї готової продукцiї 1855 207
Дохiд вiд реалiзацiї iнвестицiй
Дохiд вiд реалiзацiї вiдходiв виробництва
Дохiд вiд оренди
Дохiд вiд реалiзацiї необоротних активiв 145
Iншi доходи 49
Iншi операцiйнi доходи, разом 2326 649
Структура операцiйних витрат:
тис.грн.
Iншi операцiйнi витрати 2 016р. 2 015р.
1 2 3
Вiд”ємнi курсовi рiзницi при реалiзацiї готової продукцiї 2021
Витрати на освоєння нових виробiв
Вiдрахування на утримання профспiлкової органiзацiї
Собiвартiсть реалiзованих iнвестицiї
Вiдшкодування пiльгових пенсiй 25 25
Резерв на виплату за судовими позовами Управлiння пенсiйного фонду України Окт.району в м.Полтава, щодо вiдшкодування витрат на виплату i доставку пенсiй, призначених за списком 1,2
Списання необоротних активiв 33
Неустойки, штрафи, вiдшкодування 1 6
Матерiальна допомога на оздоровлення
Витрати на утримання об'єктiв соцiальної сфери
Списання безнадiйних боргiв
Резерв забезпечення iнших витрат (списання боргiв)
Оплата по лiкарняним листам за рахунок пiдприємства 27
Навчання за рахунок пiдприємства
Витрати на благодiйнiсть
Списанi суми ПДВ, що не пiдлягають вiдшкодуванню 39
Вiдшкодування згiдно рiшення суду (в зв'язку з калiцтвом)
Витрати вiд реалiзацiї iнвестицiй
Витрати на поховання (згiдно з колдоговором)
Собiвартiсть реалiзованих оборотних активiв 303 144
Собiвартiсть реалiзованих iнших послуг
Собiвартiсть реалiзованих вiдходiв виробництва
Собiвартiсть реалiзованих послуг оренди
Iншi операцiйнi витрати, разом 2416 208

Продовження тексту приміток

21. Фiнансовi доходи та витрати.
Структура фiнансових доходiв:
тис.грн.
Фiнансовi доходи 2 016р. 2 015р.
1 2 3
Вiдсотки по депозиту та залишкам грошових коштiв на рахунках в банку 157
Додатнi курсовi рiзницi

Доход вiд реалiзацiї векселiв
Фiнансовi доходи, разом
Структура фiнансових витрат:
тис.грн.
Фiнансовi витрати 2 016р. 2 015р.
1 2 3
Вiд'ємнi курсовi рiзницi на поточному рахунку
Витрати при реалiзацiї векселiв
Фiнансовi витрати, разом
22. Дохiд вiд участi в капiталi.
тис.грн.
Доходи 2 016р. 2 015р.
1 2 3
Доходи вiд участi в капiталi
23. Податок на прибуток.
Згiдно з законодавством України, в звiтному перiодi дiяли наступнi податковi ставки з податку на прибуток:
- 18% з 01.01.2016р. по 31.12.2016р.


Директор Латенко О.I.

Головний бухгалтер Головченко Г.М.