Річний_звіт_за_2016_р._(1_часть)

Титульний аркуш

 

 

Директор

 

 

 

Латенко Олександр Iванович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

19.04.2017

(дата)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

гчна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБIНАТ»

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

05486800

4. Місцезнаходження

Черкаська , Черкаський р-н, 19602, с. Руська Поляна, вул. Чигирина, буд. 111

5. Міжміський код, телефон та факс

(0472) 34-46-06; (0472)34-50-88

6. Електронна поштова адреса

Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

 


2. гчна інформація опублікована у

Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" №74(2579)

 

19.04.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

3. гчна інформація розміщена на власній сторінці

www.rpmk.com.ua

в мережі Інтернет

19.04.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

1. гчна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

17.04.2017

(дата)

Зміст


1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

X

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. гчна фінансова звітність

31. гчна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. гчна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

34. Примітки
До складу змiсту рiчної iнформацiї не включени наступнi форми: В iнформацiї "Основнi вiдомостi про емiтента" не вказано серiя i номер Свiдоцтва про державну реєстрацiю, в зв'язку з його вiдсутнiстю. "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" - за звiтний перiод емiтент не отримував лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi. "Вiдомостi щодо учатi емiтена в створеннi юридичних осiб" - за звiтний перiод емiтент не брав участi у створеннi юридичних осiб."Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - в штатному розкладi емiтента не передбачено посаду корпоративного секретаря."Iнформацiя про рейтингове агентство" - за звiтний перiод емiтент не користувався послугами рейтингова агенства, так як Товариство не має стратегiчного значення для економiки чи безпеки держави i не має монопольного становища. "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - за звiтний перiод випускiв облiгацiй емiтента не реєструвалося. "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - за звiтний перiод випускiв iнших цiнних паперiв емiтента не реєструвалося. "Iнформацiя про похiднi цiннi папери" - за звiтний перiод випускiв похiдних цiнних паперi не реєструвалося."Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу власних акцiй не вiдбувалося. «Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв» - Згiдно ч.3 ст.70 роздiлу XIII Закону України «Про акцiонернi товариства», при прийняттi загальними зборами рiшення про попереднє схвалення/надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, зазначаються характер правочинiв та їх гранична сукупна вартiсть. Визначення ринкової вартостi майна або послуг, що будуть предметом таких правочинiв у випадках, передбачених ч.3 ст.70 роздiлу XIII Закону України «Про акцiонернi товариства», не передбачено.«Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв» - протягом звiтного перiоду рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв не приймалось.«Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть» - протягом звiтного перiоду рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, не приймалось."Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї", "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" - товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. "Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.„Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток паїв)”; „Iнформацiя про дивiденди”; „ Iнформацiя про юридичних осiб послугами яких користується емiтент”; „Опис бiзнесу”; „Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв”; „Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй”; „Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття: iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов’язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям; iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття за розмiром (сумою) зобов’язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулись протягом звiтного перiоду; iнформацiя про змiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття; вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду; вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного перiоду.”; „Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв вплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття.”; „Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв”;” Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв”; „Основнi вiдомостi про ФОН”; „Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН”; ”Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН”; „Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН”; „Правила ФОН”; „Текст аудиторського висновку (звiту)” – не заповнюється приватними акцiонерними товариствами вiдповiдно до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв рiшення вiд 03.12.2013р. № 2826 зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 24.12.2013р. за № 2180/24712. Головний бухгалтер Головченко Г.М.- акцiями емiтента не володiє. Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно-оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не здiйснювалась. Державна частка в статутному капiталi товариства вiдсутня.
26.04.2016р черговими Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1/2016) прийнято рiшення змiнити з 01 травня 2016 року тип (найменування) Товариства з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБIНАТ» на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБIНАТ».
В зв’язку з затвердженням 26.04.2016р. рiшенням чергових зборiв акцiонерiв (протокол №1/2016), нової редакцiї Статуту Товариства, яка набирає чинностi з 01.05.2016р. та яка не передбачає в Товариствi органу контролю – Ревiзiйної комiсiї чи Ревiзора, з 01.05.2016р., припинити повноваження: - Голова ревiзiйної комiсiї: Головченко Наталiя Олександрiвна (паспорт НС 888553 виданий Черкаським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 28.11.2000р.), розмiр пакета акцiй та частка в статутному капiталi емiтента 0,021%. Перебувала на посадi 4р.5мiс. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.- Член ревiзiйної комiсiї: Хоменко Валентина Анатолiївна (паспорт НС 907693 виданий Черкаським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 18.12.2000р.), розмiр пакета акцiй та частка в статутному капiталi емiтента 0,021%. Перебувала на посадi 4р.5мiс. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.- Член ревiзiйної комiсiї: Гурiненко Ольга Василiвна (паспорт НС 226531 виданий Черкаським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 10.02.1997р.), розмiр пакета акцiй та частка в статутному капiталi емiтента 0.0315%. Перебувала на посадi 4р.5мiс. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБIНАТ»

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

3. Дата проведення державної реєстрації

24.03.1995

4. Територія (область)

Черкаська

5. Статутний капітал (грн)

3004200

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

112

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

31.01 Виробництво меблiв для офiсiв i пiдпрємств торгiвлi

31.09 Виробництво iнших меблiв

46.47 Оптова торгiвля меблями

10. Органи управління підприємства

Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Черкаське ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»»

2) МФО банку

354347

3) поточний рахунок

26002281804091

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

Черкаське ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

5) МФО банку

354347

6) поточний рахунок

2600828804004

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Латенко Олександр Iванович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НС 907442 19.12.1999 Черкаським РВ УМВС України в Черкаськiй областi

4) рік народження**

1954

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

41

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Руськополянський меблевий комбiнат",Директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.04.2016 3 роки

9) Опис

Директор пiдзвiтний Загальним зборам та Наглядовiй радi Товариства, органiзовує виконання їх рiшень. Директор дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства i законом. Права та обов'язки Директора визначаються Законом України «Про акцiонернi товариства», iншими актами законодавства, Статутом Товариства, а також контрактом, що укладається з Директором. Вiд iменi Товариства контракт пiдписує голова Наглядової ради Товариства чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Умови працi Директора Товариства встановлюються та затверджуються Наглядовою радою.До компетенцiї Директора Товариства належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства. В тому числi Директор має право: Дiяти без довiреностi вiд iменi Товариства, представляти Товариство без довiреностi у вiдносинах з усiма без винятку органами державної влади та мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх форм власностi, а також у вiдносинах з фiзичними та юридичними особами;Вчиняти вiд iменi Товариства правочини та укладати (пiдписувати) вiд iменi Товариства будь-якi договори (угоди) з урахуванням обмежень щодо змiсту та суми договорiв (правочинiв, угод), якi встановленi законом, Статутом та внутрiшнiми документами Товариства;З урахуванням обмежень, встановлених Статутом та внутрiшнiми документами Товариства, виступати розпорядником коштiв та майна Товариства;Видавати довiреностi на право вчинення дiй i представництво вiд iменi Товариства;Приймати на роботу та звiльняти працiвникiв Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенцiї, права i вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства; приймати будь-якi iншi кадровi рiшення (в тому числi стосовно переведення) щодо працiвникiв Товариства; укладати вiд iменi Товариства трудовi договори з керiвниками фiлiй та представництв;Видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенцiї, встановлювати внутрiшнiй режим роботи в Товариствi, давати вказiвки, що є обов'язковими до виконання всiма пiдроздiлами та штатними працiвниками Товариства, а також керiвниками фiлiй та представництв;У випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцiй) у статутному капiталi iнших юридичних осiб вiд iменi Товариства приймати участь в органах управлiння таких юридичних осiб (у т.ч. у вищих органах управлiння), вiд iменi Товариства голосувати (приймати участь у голосуваннi) щодо питань, якi розглядаються органами управлiння таких юридичних осiб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутiв таких юридичних осiб), вiд iменi Товариства пiдписувати статути таких юридичних осiб, а також пiдписувати вiд iменi Товариства заяви про вихiд зi складу учасникiв таких юридичних осiб;До компетенцiї Директора належить:Затвердження вiд iменi Товариства документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств (крiм статутiв дочiрнiх пiдприємств), в межах компетенцiї, передбаченої Статутом та статутами дочiрнiх пiдприємств;Затвердження вiд iменi Товариства передавальних актiв (балансiв) та/або розподiльчих (розподiльних) актiв (балансiв) та/або лiквiдацiйних актiв (балансiв) дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, якi припиняються та частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство;Прийняття рiшень з iнших питань, що пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств, в межах компетенцiї, передбаченої Статутом та статутами дочiрнiх пiдприємств;Затвердження штатного розкладу та фонду оплати працi працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв вiдповiдно до затверджених Наглядовою радою принципiв органiзацiйно - управлiнської структури Товариства;Формування поточних планiв дiяльностi Товариства, включаючи фiнансовi та виробничi питання;Затвердження перелiку майна, яке передається фiлiям (представництвам), прийняття рiшення про повернення майна Товариства, яке передано фiлiям, представництвам чи набуто їхнiми керiвниками для Товариства;Прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу, звiльнення, переведення) щодо керiвникiв фiлiй та представництв, визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй чи представництв Товариства; Затвердження документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю фiлiй та представництв Товариства (крiм положень про фiлiї та представництва Товариства) в межах компетенцiї, передбаченої Статутом та положеннями про фiлiї та представництва;Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язкiв, взятих на себе згiдно з умовами колективного договору;Органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, органiзацiя документообiгу як в самому Товариствi, так i в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами;Вирiшення iнших питань, що пов'язанi з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства i вiднесенi до його компетенцiї чинним законодавством, статутом чи внутрiшнiми документами Товариства, а також питань, якi не входять в сферу компетенцiї Наглядової ради та Загальних зборiв.
Посадова особа не працює за сумiсництвом. Посадова особа отримувала вiд Товариства винагороду у виглядi заробiтної плати у розмiрi вiдповiдно до штатного розпису i не надала згоди на розголошення виплаченої винагороди. Iнших посад не обiймає. Рiшенням Наглядової ради вiд 26.04.2016р. обрано: Директора Латенко О. I. Термiн обрання 3 роки. Загальний стаж роботи 41 рiк. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: директор. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. За звiтний перiод змiни посадової особи не було.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Головченко Ганна Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НС 746156 22.12.1999 Черкаським РВ УМВС України в Черкаськiй областi

4) рік народження**

1956

5) освіта**

середня спецiальна

6) стаж роботи (років)**

39

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ" Руськополянський меблевий комбiнат" головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

22.06.1999 не визначено

9) Опис

Забезпечує ведення бухгалтерського облiку з дотриманням єдиних методологiчних засад, установлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiй оброблення облiкових даних. Очолює роботу з пiдготовки та прийняття робочого плану рахункiв. Здiйснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних документiв. Вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства та її подання в установленi строки користувача. Забезпечує складання статистичної звiтностi, подання її в установленому порядку до вiдповiдних органiв. За погодженням iз директором пiдприємства забезпечує перерахування податкiв та зборiв , соцiальних внескiв, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договорних зобов'язань. Здiйснює контроль за веденням касових операцiй. Забезпечує збереження оброблених документiв. Органiзовує проведення iнвентаризацiї. Має право: Представляти iнтереси пiдприємства у взаємовiдносинах з iншими органiзацiями та органами влади в межах своєї компитенцiї. Посадова особа за сумiсництвом не працює,отримувала вiд Товариства винагороду у виглядi заробiтної плати у розмiрi вiдповiдно до штатного розпису i не надала згоди на розголошення виплаченої винагороди. В зiтному роцi головний бухгалтер не змiнювався. Головного бухгалтера призначено на посаду згiдно наказу по пiдприємству № 50-К вiд 22.06.1999р. на невизначений термiн. Загальний стаж роботи 39 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: головний бухгалтер. Посадова особа товариства за сумiсництвом не працює, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тiсногуз Володимир Васильович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МЕ 004343 19.04.2002 Дарницьким РУ ГУ МВС України в м Києвi

4) рік народження**

1963

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

36

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПП "Еталон-2000" м Київ , директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.04.2016 3 роки

9) Опис

Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради Товариства. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.Голова Наглядової ради Товариства органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом Товариства та положенням про Наглядову раду Товариства (у разi затвердження такого положення).
До компетенцiї Наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства», Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами.До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, за винятком положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Виконавчий орган;Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;Прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством, призначення Голови та Секретаря Загальних зборiв для забезпечення керiвництва та органiзацiї роботи Загальних зборiв Товариства;Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;Затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв) у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»;Обрання та припинення повноважень Директора Товариства;Затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди;Прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;Обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Товариства; Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства», обрання тимчасової лiчильної комiсiї;Обрання аудитора (аудиторiв) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного п.6.10., п.6.13. Роздiлу 6 Статуту;Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п.8.7. Роздiлу 8 Статуту, та дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до п.8.6.1., п.8.12.2 Роздiлу 8 Статуту Товариства;Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; Вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом ХVI Закону України «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивi¬дендiв або викупу акцiй;Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;Прийняття рiшення про обрання оцiнювача (оцiнювачiв) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;Надсилання в порядку, передбаченому Законом України «Про акцiонернi товариства», пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства;Прийняття рiшення щодо змiни мiсцезнаходження Товариства;Обрання та звiльнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства (у разi запровадження такої посади);У випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства», прийняття рiшення про надання згоди на вчинення Товариством або прийняття рiшення про вiдхилення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть (якщо ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину iз заiнтересованiстю, перевищує сто мiнiмальних заробiтних плат виходячи з розмiру мiнiмальної заробiтної плати станом на 1 сiчня поточного року); Затвердження порядку використання коштiв Резервного капiталу Товариства в межах, дозволених чинним законодавством та Статутом;Визначення поточних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження рiчних планiв розвитку Товариства;Визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення;Здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства чинному законодавству України, Статуту Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України;Розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i внутрiшнiх розслiдувань, що проводяться аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрiшнiми пiдроздiлами Товариства;Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом.Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв Товариства, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства».Для здiйснення покладених на неї обов'язкiв та функцiй Наглядова рада має право:- Отримувати iнформацiю та документи, що стосуються дiяльностi Товариства;- Вимагати звiтiв та пояснень вiд Директора, iнших працiвникiв Товариства, щодо їхньої посадової дiяльностi.- Вiдмiнити рiшення або розпорядження (наказ), прийнятi Директором, якщо таке рiшення або розпорядження (наказ) прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи Статуту, може заподiяти шкоду Товариства або суперечить метi дiяльностi Товариства.- Здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань i не суперечать чинному законодавству України та Статуту.
Голова Наглядовоїї ради не отримує винагороду вiд Товариства нi в натуральному нi в грошовому виразi. Посадова особа працює в ТОВ "БДП" Київська обл., м. Бровари, вул. Щолкiвська, 2 - директор. Iнших посад не обiймає. Обрано на посаду голови Наглядової ради 26.04.2016р. на термiн - 3 роки. Загальний стаж роботи 36 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Голова наглядової ради, директор. В звiтному роцi кiлькiсний та персональний склад Наглядової ради не змiнювався. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Латенко Валентина Лазарiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НС 527016 28.09.1998 Черкаським РВ УМВС України в Черкаськiй областi

4) рік народження**

1952

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

37

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

пенсiонер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.04.2016 3 роки

9) Опис

Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй особi.До компетенцiї Наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства», Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами.До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, за винятком положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Виконавчий орган;Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;Прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством, призначення Голови та Секретаря Загальних зборiв для забезпечення керiвництва та органiзацiї роботи Загальних зборiв Товариства;Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;Затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв) у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»;Обрання та припинення повноважень Директора Товариства;Затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди;Прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;Обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Товариства; Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства», обрання тимчасової лiчильної комiсiї;Обрання аудитора (аудиторiв) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного п.6.10., п.6.13. Роздiлу 6 Статуту;Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п.8.7. Роздiлу 8 Статуту, та дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до п.8.6.1., п.8.12.2 Роздiлу 8 Статуту Товариства;Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; Вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом ХVI Закону України «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивi¬дендiв або викупу акцiй;Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;Прийняття рiшення про обрання оцiнювача (оцiнювачiв) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;Надсилання в порядку, передбаченому Законом України «Про акцiонернi товариства», пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства;Прийняття рiшення щодо змiни мiсцезнаходження Товариства;Обрання та звiльнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства (у разi запровадження такої посади);У випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства», прийняття рiшення про надання згоди на вчинення Товариством або прийняття рiшення про вiдхилення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть (якщо ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину iз заiнтересованiстю, перевищує сто мiнiмальних заробiтних плат виходячи з розмiру мiнiмальної заробiтної плати станом на 1 сiчня поточного року); Затвердження порядку використання коштiв Резервного капiталу Товариства в межах, дозволених чинним законодавством та Статутом;Визначення поточних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження рiчних планiв розвитку Товариства;Визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення;Здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства чинному законодавству України, Статуту Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України;Розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i внутрiшнiх розслiдувань, що проводяться аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрiшнiми пiдроздiлами Товариства;Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом.Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв Товариства, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства».Для здiйснення покладених на неї обов'язкiв та функцiй Наглядова рада має право:- Отримувати iнформацiю та документи, що стосуються дiяльностi Товариства;- Вимагати звiтiв та пояснень вiд Директора, iнших працiвникiв Товариства, щодо їхньої посадової дiяльностi.- Вiдмiнити рiшення або розпорядження (наказ), прийнятi Директором, якщо таке рiшення або розпорядження (наказ) прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи Статуту, може заподiяти шкоду Товариства або суперечить метi дiяльностi Товариства.- Здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань i не суперечать чинному законодавству України та Статуту.
Члени Наглядової ради не отримують винагороду вiд Товариства нi в натуральному нi в грошовому виразi. Перелiк посад якi особа обiймала за останнi 5 рокiв: пенсiонер. Посадова особа iнших посад не обiймає. Обрано на посаду 26.04.2016р. на термiн 3 роки. Загальний стаж роботи 37 рокiв. На даний час посадова особа не має трудових вiдносин з будь-яким пiдприємством: пенсiонер. В звiтному роцi кiлькiсний та персональний склад Наглядової ради не змiнювався. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Швед Свiтлана Володимирiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НС 660412 22.09.1999 Черкаським РВ УМВС України в Черкаськiй областi

4) рік народження**

1978

5) освіта**

Середня

6) стаж роботи (років)**

21

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБIНАТ", столяр

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.04.2016 3 роки

9) Опис

Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй особi. До компетенцiї Наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства», Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами.До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, за винятком положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Виконавчий орган;Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;Прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством, призначення Голови та Секретаря Загальних зборiв для забезпечення керiвництва та органiзацiї роботи Загальних зборiв Товариства;Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;Затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв) у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»;Обрання та припинення повноважень Директора Товариства;Затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди;Прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;Обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Товариства; Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства», обрання тимчасової лiчильної комiсiї;Обрання аудитора (аудиторiв) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного п.6.10., п.6.13. Роздiлу 6 Статуту;Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п.8.7. Роздiлу 8 Статуту, та дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до п.8.6.1., п.8.12.2 Роздiлу 8 Статуту Товариства;Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; Вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом ХVI Закону України «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивi¬дендiв або викупу акцiй;Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;Прийняття рiшення про обрання оцiнювача (оцiнювачiв) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;Надсилання в порядку, передбаченому Законом України «Про акцiонернi товариства», пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства;Прийняття рiшення щодо змiни мiсцезнаходження Товариства;Обрання та звiльнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства (у разi запровадження такої посади);У випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства», прийняття рiшення про надання згоди на вчинення Товариством або прийняття рiшення про вiдхилення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть (якщо ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину iз заiнтересованiстю, перевищує сто мiнiмальних заробiтних плат виходячи з розмiру мiнiмальної заробiтної плати станом на 1 сiчня поточного року); Затвердження порядку використання коштiв Резервного капiталу Товариства в межах, дозволених чинним законодавством та Статутом;Визначення поточних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження рiчних планiв розвитку Товариства;Визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення;Здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства чинному законодавству України, Статуту Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України;Розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i внутрiшнiх розслiдувань, що проводяться аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрiшнiми пiдроздiлами Товариства;Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом.Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв Товариства, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства».Для здiйснення покладених на неї обов'язкiв та функцiй Наглядова рада має право:- Отримувати iнформацiю та документи, що стосуються дiяльностi Товариства;- Вимагати звiтiв та пояснень вiд Директора, iнших працiвникiв Товариства, щодо їхньої посадової дiяльностi.- Вiдмiнити рiшення або розпорядження (наказ), прийнятi Директором, якщо таке рiшення або розпорядження (наказ) прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи Статуту, може заподiяти шкоду Товариства або суперечить метi дiяльностi Товариства.- Здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань i не суперечать чинному законодавству України та Статуту.
Члени Наглядової ради не отримують винагороду вiд Товариства нi в натуральному нi в грошовому виразi. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: столяр. Обрано на посаду 26.04.2016р. на термiн 3 роки. Загальний стаж роботи 21 рiк. Працює в Товариствi на посадi столяр, за сумiсництвом не працює. Посадова особа посад на iнших пiдприємствах не обiймає. В звiтному роцi кiлькiсний та персональний склад Наглядової ради не змiнювався. Посадовi особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Директор

Латенко Олександр Iванович

НС 907442 19.12.1999 Черкаським РВ УМВС України в Черкаськiй областi

19981

9.9765

19981

0

0

0

Головний бухгалтер

Головченко Ганна Миколаївна

НС 746156 22.12.1999 Черкаським РВ УМВС України в Черкаськiй областi

0

0

0

0

0

0

Голова Наглядової ради

Тiсногуз Володимир Васильович

МЕ 004343 19.04.2002 Дарницьким РУ ГУ МВС України в м Києвi

153523

76.6542

153523

0

0

0

Член Наглядової ради

Латенко Валентина Лазарiвна

НС 527016 28.09.1998 Черкаським РВ УМВС України в Черкаськiй областi

2161

1.079

2161

0

0

0

Член Наглядової ради

Швед Свiтлана Володимирiвна

НС 660412 22.09.1999 Черкаським РВ УМВС України в Черкаськiй областi

42

0.021

42

0

0

0

Усього

175707

87.7307

175707

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.


VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Тiсногуз Володимир Васильович

МЕ 004343 19.04.2002 Дарницьким РУ ГУ МВС України в Черкаськiй областi

153523

76.6542

88.4838

153523

0

0

0

Усього

153523

76.6542

88.4838

153523

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

26.04.2016

Кворум зборів**

100

Опис

Порядок денний та результати розгляду питань: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборiв.Прийняте РIШЕННЯ:«1). Обрати Головою зборiв – Латенка О.I.,Секретарем зборiв – Яременко В.Б. 2). Обрати Лiчильну комiсiю у складi: Голова– Шмагайло Н.О., Члени – Дудар П.М., Сидоренко С.Л. 3). Встановити термiн дiї повноважень даної лiчильної комiсiї – з початку зборiв та до їх закiнчення».2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора.Прийняте РIШЕННЯ:«Звiт Директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та визначенi основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2016 рiк затвердити».3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рiк прийняти до вiдома».4. Звiт Ревiзiйної комiсiї. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї, затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2015р.Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Ревiзiйної комiсiї прийняти до вiдома. Рiчний звiт Товариства за 2015 рiк, а також баланс ПАТ «РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБIНАТ» станом на 31.12.2015 року затвердити».5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2015 рiк.Прийняте РIШЕННЯ:«1) В зв’язку з наявнiстю у Товариства станом на початок звiтного перiоду непокритих збиткiв ПАТ «РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБIНАТ» вiд фiнансово-господарської дiяльностi у минулих перiодах, - отриманий Товариством прибуток вiд фiнансово-господарської дiяльностi у 2015 роцi вiднести на часткове покриття непокритого збитку Товариства вiд фiнансово-господарської дiяльностi у минулих перiодах;2) Покриття залишку непокритого збитку Товариства здiйснювати за рахунок прибуткiв вiд фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у майбутнiх перiодах».6. Про попереднє схвалення (надання згоди на вчинення) значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення.Прийняте РIШЕННЯ:«Попередньо схвалити значнi правочини у граничнiй сукупнiй вартостi 60 млн.грн., якi будуть пов’язанi в т.ч.: -з виробничою дiяльнiстю Товариства – у розмiрi до 52 млн.грн.;-з реалiзацiєю/придбанням/списанням основних засобiв Товариства– у розмiрi до 8 млн.грн.,та якi будуть вчинятися Товариством протягом не бiльш, як одного року з дати прийняття цього рiшення. При цьому кожний iз таких значних правочинiв здiйснювати Директору Товариства у будь-якому випадку за погодженням iз Наглядовою радою Товариства».7. Припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства та обрання членiв Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв з членами Наглядової ради.Прийняте РIШЕННЯ:«В зв’язку з внесенням на затвердження Загальними зборами нової редакцiї Статуту Товариства, та доцiльнiстю в зв’язку з цим переобрання всiх органiв Товариства для забезпечення термiну дiї їх повноважень до єдиного термiну, що в подальшому забезпечить зручнiсть та мiнiмiзацiю витрат для здiйснення iдентифiкацiї Товариства у вiдносинах з третiми особами:– припинити з 26.04.2016р. повноваження членiв Наглядової ради ПАТ «РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБIНАТ» в повному складi, а саме: Голови - Тiсногуза В.В., Членiв: Латенко В. Л., Швед С.В. Обрати з 26.04.2016р. Наглядову раду Товариства на термiн дiї повноважень 3 роки згiдно Статуту Товариства в наступному складi, а саме: Тiсногуз В. В., Латенко В. Л., Швед С.В.– члени Наглядової ради. Затвердити визначенi умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства на безоплатнiй основi. Уповноважити Директора Товариства на пiдписання цих договорiв з членами Наглядової ради ПАТ «РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБIНАТ ».8. Про змiну типу (найменування) Товариства.Прийняте РIШЕННЯ: «1). Змiнити з 01 травня 2016 року тип (найменування) Товариства з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБIНАТ» на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБIНАТ»; 2). Директору Товариства виконати усi необхiднi та передбаченi законодавством дiї у зв’язку iз змiною типу Товариства згiдно з вимогами Закону України «Про акцiонернi товариства». 9. Про затвердження змiн та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї у вiдповiдностi до Закону України «Про акцiонернi товариства». Визначення уповноваженої особи на пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства та на здiйснення дiй з державної реєстрацiї Статуту.Прийняте РIШЕННЯ: «1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новiй редакцiї, внести та затвердити запропонованi змiни до Статуту пов’язанi в т.ч. iз: -приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» в редакцiї, що набуває чинностi 01 травня 2016 року; -iз змiною типу (найменування) Товариства з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО; 2. Делегувати головi зборiв Латенку О.I. право пiдпису Статуту ПрАТ «РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБIНАТ» в редакцiї, затвердженiй рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2016р. 3. Доручити Директору Товариства особисто або через представника на пiдставi виданої довiреностi забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацiю Статуту Товариства в новiй редакцiї, затвердженiй рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2016р. 4. Це рiшення набуває чинностi з 01 травня 2016 року». 10. Затвердження положення про Загальнi збори Товариства. Прийняте РIШЕННЯ: «1). Затвердити Положення про Загальнi збори ПрАТ «РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБIНАТ». 11. Затвердження положення про Наглядову раду Товариства.Прийняте РIШЕННЯ:«1). Затвердити Положення про Наглядову раду ПрАТ «РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБIНАТ». 12. Прийняття рiшення про припинення повноважень голови й членiв Ревiзiйної комiсiї.Прийняте РIШЕННЯ:«В зв’язку з прийнятими Товариством рiшеннями щодо змiни типу Товариства з ПУБЛIЧНОГО на ПРИВАТНЕ та щодо затвердження нової редакцiї Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБIНАТ», яка не передбачає в Товариствi органу контролю - Ревiзiйної комiсiї чи Ревiзора, - З 01 травня 2016 року припинити повноваження Ревiзiйної комiсiї ПАТ«РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБIНАТ» в повному складi, а саме: Голови Ревiзiйної комiсiї - Головченко Н.О.,Членiв Ревiзiйної комiсiї: Хоменко В.А., Гурiненко О. В.».Порядок денний затверджено Наглядовою радою. Пропозицiй, зауважень та коригувань до порядку денного не надходило. Позачерговi збори не скликались.

 


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

01.10.2001

43/23/1/01

Черкаське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

UA2303971004

Акція проста документарна іменна

Документарні іменні

15

200280

3004200

100

Опис

Загальними зборами акцiонерiв вiд 29.07.2010р. прийняте рiшення: Перевести випуск iменних акцiй Товариства документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. Свiдоцтво про випуск акцiй 43/23/1/01 втратило чиннiсть.

 

02.09.2010

87/23/1/2010

Черкаське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

UA2303971004

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

15

200280

3004200

100

Опис

Загальними зборами акцiонерiв Вiдкритого акцiонерного товариства "Руськополянський меблевий комбiнат" прийняте рiшення про змiну типу товариства з Вiдкритого акцiонерного товариства на Публiчне акцiонерне товариство (Протокол № 1/2011 чергових Загальних зборiв акцiонерiв Вiдкритого акцiонерного товариства "Руськополянський меблевий комбiнат" вiд 10.11.2011р.). Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 87/23/1/2010 з датою видачi 02.09.2010 втратило чиннiсть. Черкаське теруправлiння ДКЦПФР на пiдставi наданого емiтентом пакету документiв здiйснило обмiн свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй.

 

02.09.2010

87/23/1/2010

Черкаське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000086888

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

15

200280

3004200

100

Опис

Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно-оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не здiйснювалась. Обiг цiнних паперiв емiтента здiйснюється на позабiржовому ринку України. Питання щодо укладання договору з ПАТ "ПФТС" знаходиться в стадiї розгляду. Додаткова емiсiя цiнних паперiв в звiтному роцi не проводилась. Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не проводився.

 

02.09.2010

87/23/1/2010

Центральний територiальний департамент Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000086888

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

15

200280

3004200

100

Опис

26.04.2016 р. черговими загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1/2016) було прийнято рiшення про змiну типу Товариства з ПУБЛIЧНОГО на ПРИВАТНЕ. Центральний територiальний департамент Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, на пiдставi поданого Товариством пакету документiв, замiнив свiдоцтво реєстрацiї випуску акцiй. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 02 вересня 2010 року, реєстрацiйний № 87/23/1/2010, дата видачi вiд 11 сiчня 2012 року, видане Черкаським територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, втратило чиннiсть. Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно-оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не здiйснювалась. Обiг цiнних паперiв емiтента здiйснюється на позабiржовому ринку України. Питання щодо укладання договору з ПАТ "ПФТС" знаходиться в стадiї розгляду. Додаткова емiсiя цiнних паперiв в звiтному роцi не проводилась. Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не проводився.

 


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

3661

6208

0

0

3661

6208

будівлі та споруди

11

9

0

0

11

9

машини та обладнання

3530

6114

0

0

3530

6114

транспортні засоби

88

49

0

0

88

49

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

32

36

0

0

32

36

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

3661

6208

0

0

3661

6208

Опис

Загальна залишкова вартiсть нематерiальних активiв станом на 31.12.2016 р. складає на суму 0 тис. грн.; первiсна вартiсть – 31 тис. грн.., накопичена амортизацiя – 31 тис. грн.. Станом на 31.12.2016 р. Товариство має основнi засоби (МСФО 16 "Основнi засоби") з залишковою вартiстю – 6208 тис. грн.; первiсною вартiстю – 14442 тис. грн.; зносу – 8234 тис. грн., якi Товариство на дату переходу на МСФЗ оцiнило об'єкти основних засобiв за справедливою вартiстю, що була використана як умовна первiсна вартiсть згiдно з МСФЗ 1. Обмежень на використання майна емiтент не має.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

5133

3750

Статутний капітал (тис. грн.)

3004

3004

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

3004

3004

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв(5133.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(3004.000 тис.грн. ).це вiдповiдає вимогам законодавства, зокрема частинi третiй статтi 155 „Статутний капiтал товариства” Цивiльного кодексу України.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

56

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

625

X

X

Інші зобов'язання

X

11261

X

X

Усього зобов'язань

X

11942

X

X

Опис:

На кiнець звiтного року непогашеної частини боргу за банкiвськими кредитами, зобов'язань за цiнними паперами немає. Непогашена частина боргу за облiгацiями, сертифiкатами ФОН, векселями, похiдними цiнними паперами вiдсутня. Фiнансових iнвестицiй в корпоративнi права немає.
В звiтному перiодi довгостроковi зобов‘язання на балансi станом на 31.12.2016 р. становлять 625,0 тис. грн.. та складаються з довгострокових зобовязань ,
Станом на 31.12.2016 р. Товариство має поточну кредиторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги в сумi 10250,0 тис. грн.; за розрахунками з бюджетом – 56,0 тис. грн..(у тому числi з податку на прибуток – 34,0 тис. грн..); за розрахунками з оплати працi – 89,0 тис. грн..
Товариство має поточну кредиторську заборгованiсть на суму 14,0 тис.грн.
Iншi поточнi зобов‘язання Товариства станом на 31.12.2016 р. складають 901,0 тис. грн..

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

26.04.2016

60000

16291

368

Опис

Черговими Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1/2016 вiд 26.04.2016р.) прийнято рiшення Попередньо схвалити (надати згоду на вчинення) значнi правочини у граничнiй сукупнiй вартостi 60 млн.грн., якi будуть пов’язанi в т.ч.:-з виробничою дiяльнiстю Товариства (реалiзацiя, в т.ч. пов’язана з виконанням контрактiв, та закупiвлi матерiалiв i комплектуючих, пов’язанi з виконанням контрактних зобов’язань; оформлення кредитiв, позик, пов’язаних з виробничою дiяльнiстю) – у розмiрi до 52 млн.грн.;-з реалiзацiєю/придбанням/списанням основних засобiв (в т.ч. будiвель, споруд, обладнання, транспортних засобiв) Товариства– у розмiрi до 8 млн.грн.,та якi будуть вчинятися Товариством протягом не бiльш, як одного року з дати прийняття цього рiшення. При цьому кожний iз таких значних правочинiв (якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить бiльше 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства) здiйснювати Директору Товариства у будь-якому випадку за погодженням iз Наглядовою радою Товариства. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 16291 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства – 368 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 173504 шт.Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 173504 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 173504 шт.Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення – 0 шт.


XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

26.04.2016

22.03.2016

Відомості про проведення загальних зборів

26.04.2016

26.04.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю«Аудит-Стандарт»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

32852960

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

м. Київ, вул.Юркiвська/Фрунзе, 2-6/32 лiтера «А»

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

№ 3345 26.02.2004

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

196 П 000196 24.02.2014 до19.12.2018

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

за 2016 рiк

Думка аудитора***

умовно-позитивна


Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕвВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

гк

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2016

1

0

2

2015

1

0

3

2014

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): Реєстрацiю акцiонерiв для участi в загальних зборах здiйснювала реєстрацiйна комiсiя

Так

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): Голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу вiдбувалось бюлетенями.

Так

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): Позачерговi збори за звiтний перiод не скликались.

Так

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

3

членів наглядової ради - акціонерів

3

членів наглядової ради - представників акціонерів

0

членів наглядової ради - незалежних директорів

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

1

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

2

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

за звiтний перiод самооцiнка наглядовою радою не проводилась.

 

За звiтний перiод проведення оцiнки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) не було.

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

4

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

У складi наглядової ради не створено будь-яких комiтетiв.

Інші (запишіть)

У складi наглядової ради не створено будь-яких комiтетiв.

 

У складi наглядової ради не створено будь-яких комiтетiв.

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

Члени Наглядової ради не отримують винагороду нi в натуральному нi в грошовому виглядi.

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором Товариства. До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (далi - представники акцiонерiв).

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/2016 вiд 26.04.2016р.) усiх членiв Наглядової ради було переобрано на повторний строк, нового члена не було обрано.

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Ні

Ні

Ні

Так

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Ні

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ТакЯкі документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

26.04.2016р. черговими Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1/2016р. вiд 26.04.2016р.) прийнято рiшення затвердити Положення про Загальнi збори ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБIНАТ» та Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБIНАТ».

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Так

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Так

Ні

Так

Ні

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

Рiшення про затвердження зовнiшнього аудитора приймає Наглядова рада Товариства.

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

 

З якої причини було змінено аудитора?

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Акцiонерне товариство змiнювало зовнiшнього аудитора протягом останнiх рокiв. Причина: Товариство не задовольняли умови договору з аудитором.

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

Перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в звiтному перiодi проводились аудитором.

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

26.04.2016р. рiшенням чергових зборiв акцiонерiв (протокол №1/2016), затверджено нову редакцiю Статуту Товариства, яка набирала чинностi з 01.05.2016р. та яка не передбачає в Товариствi органу контролю – Ревiзiйної комiсiї чи Ревiзора.

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): Акцiонерне товариство ще не визначилось в питаннi чи необхiдно залучати iнвестицiї будь-яким з перерахованих способiв.

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

X

Не визначились

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Акцiонерне товариство не має власного кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Акцiонерне товариство не має власного кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння.

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Акцiонерне товариство не має власного кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння.КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБIНАТ»

за ЄДРПОУ

05486800

Територія

за КОАТУУ

7124985201

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

0

Вид економічної діяльності

за КВЕД

31.01

Середня кількість працівників

112

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Адреса

Адреса, телефон Вул.Чигирина,111,с.Руська Поляна,Черкаська обл.,19602, (0472) 34-46-06

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

0

0

0

первісна вартість

1001

31

31

0

накопичена амортизація

1002

31

31

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

3661

6208

0

первісна вартість

1011

11193

14442

0

знос

1012

7532

8234

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

3661

6208

0

II. Оборотні активи

Запаси

1100

629

643

0

Виробничі запаси

1101

582

597

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

24

29

0

Товари

1104

23

17

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

6960

6208

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


0


0


0

з бюджетом

1135

152

243

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

236

771

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

4545

2999

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

4545

2999

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

108

3

0

Усього за розділом II

1195

12630

10867

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

16291

17075

0

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

3004

3004

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

746

746

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

61

61

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-61

1322

0

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

3750

5133

0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання