Повідомлення_про_інформацію

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Латенко Олександр Iванович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

28.04.2016

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБIНАТ»

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

19602, Україна, Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Руська Поляна, вул. Чигирина, буд. 111

4. Код за ЄДРПОУ

05486800

5. Міжміський код та телефон, факс

(0472) 34-46-06, (0472)34-50-88

6. Електронна поштова адреса

Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

26.04.2016

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№78(4366) Бюлетень "Цiннi папери України"

28.04.2016

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.rpmk.com.ua

в мережі Інтернет

28.04.2016

(адреса сторінки)

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

26.04.2016

припинено повноваження

Директор

Латенко Олександр Iванович

НС 907442
19.12.1999 Черкаським РВ УМВС України в Черкаськiй областi

9.9765

Зміст інформації:

У зв’язку з переобранням 26.04.2016р. черговими Загальними зборами акцiонерiв (протокол №1/2016 ) складу Наглядової ради Товариства на новий термiн дiї повноважень, та доцiльнiстю переобрання Директора Товариства для приведення термiну дiї його повноважень у вiдповiднiсть з термiном дiї повноважень Наглядової ради (для зручностi iдентифiкацiї Товариства у вiдносинах з третiми особами), рiшенням Наглядової ради (протокол №3 вiд 26.04.2016р.) з 26.04.2016р. припинено повноваження: Директор: Латенко Олександр Iванович (паспорт НС 907442 виданий Черкаським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 19.12.1999р.), розмiр пакета акцiй та частка в статутному капiталi емiтента 9.9765%. Перебував на посадi 4р.5 мiс. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

26.04.2016

припинено повноваження

Голова Наглядової ради

Тiсногуз Володимир Васильович

МЕ 004343
19.04.2002 Дарницьким РУ ГУ МВС України в м Києвi

76.6542

Зміст інформації:

26.04.2016р. в зв’язку з затвердженням черговими Загальними зборами акцiонерiв (протокол №1/2016 вiд 26.04.2016р.) нової редакцiї Статуту Товариства та доцiльнiстю переобрання всiх органiв Товариства для забезпечення термiну дiї їх повноважень до єдиного термiну дiї повноважень (для зручностi iдентифiкацiї Товариства у вiдносинах з третiми особами), з 26.04.2016р. припинено повноваження: Голова Наглядової ради: Тiсногуз Володимир Васильович (паспорт МЕ 004343 виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м Києвi 19.04.2002р.), розмiр пакета акцiй та частка в статутному капiталi емiтента 76.6542%. Перебував на посадi 4р.5мiс. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

26.04.2016

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Латенко Валентина Лазарiвна

НС 527016
28.09.1998 Черкаським РВ УМВС України в Черкаськiй областi

1.0790

Зміст інформації:

26.04.2016р. в зв’язку з затвердженням черговими Загальними зборами акцiонерiв (протокол №1/2016 вiд 26.04.2016р.) нової редакцiї Статуту Товариства та доцiльнiстю переобрання всiх органiв Товариства для забезпечення термiну дiї їх повноважень до єдиного термiну дiї повноважень (для зручностi iдентифiкацiї Товариства у вiдносинах з третiми особами), з 26.04.2016р. припинено повноваження: Член Наглядової ради: Латенко Валентина Лазарiвна (паспорт НС 527016 виданий Черкаським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 28.09.1998р.), розмiр пакета акцiй та частка в статутному капiталi емiтента 1.0790%. Перебувала на посадi 4р.5мiс. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

26.04.2016

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Швед Свiтлана Володимирiвна

НС 660412
22.09.1999 Черкаським РВ УМВС України в Черкаськiй областi

0.021

Зміст інформації:

26.04.2016р. в зв’язку з затвердженням черговими Загальними зборами акцiонерiв (протокол №1/2016 вiд 26.04.2016р.) нової редакцiї Статуту Товариства та доцiльнiстю переобрання всiх органiв Товариства для забезпечення термiну дiї їх повноважень до єдиного термiну дiї повноважень (для зручностi iдентифiкацiї Товариства у вiдносинах з третiми особами), з 26.04.2016р. припинено повноваження: Член Наглядової ради: Швед Свiтлана Володимирiвна (паспорт НС 660412 виданий Черкаським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 22.09.1999р. ), розмiр пакета акцiй та частка в статутному капiталi емiтента 0,021%. Перебувала на посадi 4р.5мiс. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

26.04.2016

припинено повноваження

Голова ревiзiйної комiсiї

Головченко Наталiя Олександрiвна

НС 888553
28.11.2000 Черкаським РВ УМВС України в Черкаськiй областi

0.021

Зміст інформації:

В зв’язку з затвердженням 26.04.2016р. рiшенням чергових зборiв акцiонерiв (протокол №1/2016), нової редакцiї Статуту Товариства, яка набирає чинностi з 01.05.2016р. та яка не передбачає в Товариствi органу контролю – Ревiзiйної комiсiї чи Ревiзора, з 01.05.2016р., припинити повноваження: Голова ревiзiйної комiсiї: Головченко Наталiя Олександрiвна (паспорт НС 888553 виданий Черкаським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 28.11.2000р.), розмiр пакета акцiй та частка в статутному капiталi емiтента 0,021%. Перебувала на посадi 4р.5мiс. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

26.04.2016

припинено повноваження

Член ревiзiйної комiсiї

Хоменко Валентина Анатолiївна

НС 907693
18.12.2000 Черкаським РВ УМВС України в Черкаськiй областi

0.021

Зміст інформації:

В зв’язку з затвердженням 26.04.2016р. рiшенням чергових зборiв акцiонерiв (протокол №1/2016), нової редакцiї Статуту Товариства, яка набирає чинностi з 01.05.2016р. та яка не передбачає в Товариствi органу контролю – Ревiзiйної комiсiї чи Ревiзора, з 01.05.2016р., припинити повноваження: Член ревiзiйної комiсiї: Хоменко Валентина Анатолiївна (паспорт НС 907693 виданий Черкаським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 18.12.2000р.), розмiр пакета акцiй та частка в статутному капiталi емiтента 0,021%. Перебувала на посадi 4р.5мiс. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

26.04.2016

припинено повноваження

Член ревiзiйної комiсiї

Гурiненко Ольга Василiвна

НС 226531
10.02.1997 Черкаським РВ УМВС України в Черкаськiй областi

0.0315

Зміст інформації:

В зв’язку з затвердженням 26.04.2016р. рiшенням чергових зборiв акцiонерiв (протокол №1/2016), нової редакцiї Статуту Товариства, яка набирає чинностi з 01.05.2016р. та яка не передбачає в Товариствi органу контролю – Ревiзiйної комiсiї чи Ревiзора, з 01.05.2016р., припинити повноваження: Член ревiзiйної комiсiї: Гурiненко Ольга Василiвна (паспорт НС 226531 виданий Черкаським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 10.02.1997р.), розмiр пакета акцiй та частка в статутному капiталi емiтента 0.0315%. Перебувала на посадi 4р.5мiс. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

26.04.2016

обрано

Директор

Латенко Олександр Iванович

НС 907442
19.12.1999 Черкаським РВ УМВС України в Черкаськiй областi

9.9765

Зміст інформації:

Рiшенням Наглядової ради (протокол №3 вiд 26.04.2016р.) з 26.04.2016р. обрано: Директор: Латенко Олександр Iванович (паспорт НС 907442 виданий Черкаським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 19.12.1999р.), розмiр пакета акцiй та частка в статутному капiталi емiтента 9.9765%. Обрано – на 3 роки. Обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: директор. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

26.04.2016

обрано

Голова Наглядової ради

Тiсногуз Володимир Васильович

МЕ 004343
19.04.2002 Дарницьким РУ ГУ МВС України в м Києвi

76.6542

Зміст інформації:

Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2016р. (протокол №1/2016) та рiшенням Наглядової ради (протокол №3 вiд 26.04.2016р.), з 26.04.2016р. обрано: Голова Наглядової ради: Тiсногуз Володимир Васильович (паспорт МЕ 004343 виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м Києвi 19.04.2002р.), розмiр пакета акцiй та частка в статутному капiталi емiтента 76.6542%. Обрано – на 3 роки. Обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: Директор. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

26.04.2016

обрано

Член Наглядової ради

Швед Свiтлана Володимирiвна

НС 660412
22.09.1999 Черкаським РВ УМВС України в Черкаськiй областi

0.021

Зміст інформації:

Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2016р. (протокол №1/2016), з 26.04.2016р. обрано: Член Наглядової ради: Швед Свiтлана Володимирiвна (паспорт НС 660412 виданий Черкаським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 22.09.1999р.), розмiр пакета акцiй та частка в статутному капiталi емiтента 0,021%. Обрано – на 3 роки. Обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: столяр. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

26.04.2016

обрано

Член Наглядової ради

Латенко Валентина Лазарiвна

НС 527016
28.09.1998 Черкаським РВ УМВС України в Черкаськiй областi

1.0790

Зміст інформації:

Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2016р. (протокол №1/2016), з 26.04.2016р. обрано: Член Наглядової ради: Латенко Валентина Лазарiвна (паспорт НС 527016 виданий Черкаським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 28.09.1998р.), розмiр пакета акцiй та частка в статутному капiталi емiтента 1.0790%. Обрано – на 3 роки. Обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: пенсiонер. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.