Отчёт за 2015 год часть №2

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2016 | 01 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБIНАТ»

за ЄДРПОУ

05486800

Територія

за КОАТУУ

7124985201

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

0

Вид економічної діяльності

за КВЕД

31.01

Середня кількість працівників

109

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Адреса

Адреса, телефон Вул.Чигирина,111,с.Руська Поляна,Черкаська обл.,19602, (0472) 34-46-06

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

0

0

0

первісна вартість

1001

31

31

0

накопичена амортизація

1002

31

31

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

3635

3661

0

первісна вартість

1011

9373

11193

0

знос

1012

5738

7532

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

3635

3661

0

II. Оборотні активи

Запаси

1100

1252

629

0

Виробничі запаси

1101

1180

582

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

46

24

0

Товари

1104

26

23

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

6228

6960

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


0


0


0

з бюджетом

1135

0

152

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

167

236

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

308

4545

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

308

4545

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

28

108

0

Усього за розділом II

1195

7983

12630

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

11618

16291

0

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

3004

3004

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

746

746

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

61

61

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-1181

-61

0

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

2630

3750

0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

47

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

1700

1698

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

1747

1698

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

4720

8594

0

за розрахунками з бюджетом

1620

126

136

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

18

0

0

за розрахунками з оплати праці

1630

62

45

0

за одержаними авансами

1635

0

0

0

за розрахунками з учасниками

1640

14

14

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

63

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

2238

2054

0

Усього за розділом IІІ

1695

7241

10843

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

11618

16291

0

 

Примітки

Непоточнi (необоротнi) активи.
- залишкова вартiсть нематерiальних активiв у вiдповiдностi до МСФО 38 «Нематерiальнi активи» вiдображена реально. Загальна залишкова вартiсть нематерiальних активiв станом на 31.12.2015 р. складає на суму 0 тис. грн.; первiсна вартiсть – 31,0 тис. грн.., накопичена амортизацiя – 31,0 тис. грн..
-залишкова вартiсть основних засобiв у вiдповiдностi до МСФО 16 «Основнi засоби». вiдображен раеально. Залишкова вартiсть – 3661,0 тис. грн.; первiсна вартiсть –11193,0 тис. грн.; знос – 7532,0 тис. грн..,(оцiненi об'єкти основних засобiв за справедливою вартiстю) ----
У разi наявностi факторiв знецiнення активiв Товариство вiдображає основнi засоби за мiнусом збиткiв вiд знецiнення згiдно з МСБО 36 «Зменшення корисностi активiв».
Довгострокова дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2015 р. вiдсутня.
Iншi необоротнi активи станом на 31.12.2015 р. вiдсутнi.
Запаси Товариства станом на 31.12.2015 р. складають 629,0 тис. грн.,
Станом на 31.12.2015 р. Товариство має виробничих запасiв на суму 582 тис. грн..
Готова продукцiя Товариства складає 24,0 тис. грн.
Товари- 23,0 тис.грн.
Дебiторська заборгованiсть Товариства за продукцiю, товари, роботи, послуги станом на 31.12.2015 р. становить 6960,0 тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть з бюджетом станом на 31.12.2015р. становить 152,0тис.грн.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть Товариства станом на 31.12.2015 р. вiдображена в балансi сумою 236,0 тис. грн..Iншi оборотнi активи Товариства становлять 108,0 тис. грн..
В перевiряємому перiодi довгостроковi зобов‘язання на балансi станом на 31.12.2015 р. становлять 1698,0 тис. грн.. та складаються з довгострокових зобовязань ,
Станом на 31.12.2015 р. Товариство має поточну кредиторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги в сумi 8594,0 тис. грн.; за розрахунками з бюджетом – 136,0 тис. грн..(у тому числi з податку на прибуток –136,0 тис. грн..); за розрахунками з оплати працi – 45,0 тис. грн..
Товариство має поточну кредиторську заборгованiсть на суму 14,0 тис.грн.
Iншi поточнi зобов‘язання Товариства станом на 31.12.2015 р. складають 2054,0 тис. грн..

Керівник

Латенко Олександр Iванович

Головний бухгалтер

Головченко Ганна Миколаївна


 

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2016 | 01 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБIНАТ»

за ЄДРПОУ

05486800

(найменування)

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2015 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

27423

15094

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 18235 )

( 13618 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
 прибуток


2090


9188


1476

 збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

649

544

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 2573 )

( 461 )

Витрати на збут

2150

( 5714 )

( 860 )

Інші операційні витрати

2180

( 208 )

( 278 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток


2190


1342


421

 збиток

2195

( 0 )

( -80 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

0

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 0 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 0 )

( 0 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток


2290


1342


421

 збиток

2295

( 0 )

( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-222

-89

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток


2350


1120


332

 збиток

2355

( 0 )

( 0 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

1120

332

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати

2500

14465

9957

Витрати на оплату праці

2505

2161

2012

Відрахування на соціальні заходи

2510

809

743

Амортизація

2515

1874

679

Інші операційні витрати

2520

7353

1097

Разом

2550

26662

14488

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Середньорічна кількість простих акцій

2600

200280

200280

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

200280

200280

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

5.5921710

1.6576792

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

5.5921710

1.6576792

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

 

Примітки

За результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2015 рiк Товариством отримано чистий прибуток у розмiрi 1120,0 тис. грн.Товариство дотримується вимого МСФО 18„Дохiд”,а саме: дохiд визнається за принципом нарахування, коли є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигiд Товариства, а сума доходу може бути достовiрно визначена. Дохiд визначається без податку на додану вартiсть, iнших податкiв з продажу та знижок. Дохiд визнається, коли вiдбулося вiдвантаження i значнi ризики та вигоди, пов’язанi з правом власностi на товари, переходять до покупця.Витрати пов’язанi з отриманням доходу, визнаються одночасно з вiдповiдним доходом. Витрати облiковуються по мiрi понесення та вiдображення в звiтi про прибутки та збитки у вiдповiдному перiодi

Керівник

Латенко Олександр Iванович

Головний бухгалтер

Головченко Ганна Миколаївна


 

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2016 | 01 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБIНАТ»

за ЄДРПОУ

05486800

(найменування)

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2015 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


30396


15672

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

60

1

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

1289

91

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

13

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

0

522

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( 21870 )


( 11745 )

Праці

3105

( 1907 )

( 1736 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 938 )

( 818 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 522 )

( 602 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 86 )

( 81 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 151 )

( 306 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 285 )

( 215 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 277 )

( 240 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 147 )

( 263 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

6097

882

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( 1891 )

( 388 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-1891

-388

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

2025

1825

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

2227

2217

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-202

-392

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

4004

102

Залишок коштів на початок року

3405

308

86

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

233

120

Залишок коштів на кінець року

3415

4545

308

 

Примітки

Станом на 31.12.2015 р. грошовi кошти та їх еквiваленти складають 4545,0 тис. грн.: рахунки в банках - 4545,0 тис. грн.

Керівник

Латенко Олексанрд Iванович

Головний бухгалтер

Головченко Ганна Миколаївна


КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2016 | 01 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБIНАТ»

за ЄДРПОУ

05486800

(найменування)

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2015 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

( 0 )

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

 

Примітки

Пiдприємство не звiрується про рух грошових коштiв за непрямим методом, звiт про рух грошових коштiв складено за прямим методом.

Керівник

Латенко Олексанрд Iванович

Головний бухгалтер

Головченко Ганна Миколаївна


КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2016 | 01 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБIНАТ»

за ЄДРПОУ

05486800

(найменування)

 

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2015 р.

 

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

3004

0

746

61

-1181

0

0

2630

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

3004

0

746

61

-1181

0

0

2630

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

1120

0

0

1120

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі

4295

0

0

0

0

1120

0

0

1120

Залишок на кінець року

4300

3004

0

746

61

-61

0

0

3750

 

Примітки

Статутний капiтал. Товариство має свiдоцтво про первину державну реєстрацiю акцiонерного товариства.: Свiдоцтво №153467 серiя А00 № запису про включення вiдомостей про юридичну особу до ЄДР 10171200000000217 вiд 24 березня 1995 року.Статутний капiтал сформований у вiдповiдностi зi Статутом Товариства. Статутний капiтал Товариства станом на 31.12.2015р. сформований та оплачений повнiстю та. складає 3004,0 тис. грн.Додатковий капiтал. Додатковий капiтал Товариства станом на 31.12.2015 року становить 746,0 тис.грн. Резервний капiтал.Станом на 31.12.2015 року резервний капiтал становить-61,0тис.грн.Нерозподiлений прибуток .Непокритий збиток Товариства станом на 31.12.2015р., становить 61,0 тис. грн.., достовiрно вiдображений у бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi

Керівник

Латенко Олександр Iванович

Головний бухгалтер

Головченко Ганна Миколаївна


Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
1. Iнформацiя про пiдприємство.
Публiчне акцiонерне товариство «Руськополянський меблевий комбiнат» (далi – Товариство) зареєстровано за адресою: с.Руська Поляна вул.Чигирина,111 Черкаська обл., Черкаський р-н.
Основними видами дiяльностi пiдприємства є:
- 31.01 Виробництво меблiв для офiсiв i пiдприємств торгiвлi
- 31.09 Виробництво iнших меблiв
- 46.47 Оптова торгiвля меблями.килимами й освiтлювальним приладдям
- 46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля
- 47.59 Роздрiбна торгiвля меблями
Товариство реалiзує свою продукцiю на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках.
2. Ризики та економiчнi умови.
В ходi нормального ведення бiзнесу виникає можливiсть впливу на дiяльнiсть Товариства валютного ризику.
Для нашого пiдприємства, як i для багатьох iнших пiдприємств, що здiйснюють свою дiяльнiсть в Українi, iноземнi валюти, зокрема долар США, росiйський рубль та ЄВРО, вiдiграють значну роль в процесi проведення пiдприємством багатьох типiв операцiй в Українi.
3. Облiкова полiтика.
Основа складання.
Для пiдготовки повного комплекту рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк ,яка включає: Звiт про фiнансовий стан (Баланс,Форма №1)., Звiт про сукупнi прибутки та збитки (Звiт про фiнансовi результати, Форма №2), «Звiт про рух грошових коштiв» (Форма №3), «Звiт про власний капiтал» (Форма № 4 ), загальну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства за рiк, що минув на зазначену дату, опис основних важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки до фiнансової звiтностi за 2015 рiк було використано концептуальну основу наступних документiв:
• Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ).
• Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО).
• Тлумачення, розробленi Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi.
• Закон України „Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi".
Згiдно з Мiжнародним стандартом бухгалтерського облiку (МСБО) 21 «Вплив змiн валютних курсiв» та його тлумачення, валютою вимiру Товариства, яка вiдображає суть вiдповiдних подiй та обставин, є гривня.
Вiдповiдно до МСФЗ 1 Товариство прийняло рiшення не оцiнювати об’єкти основних засобiв за справедливою вартiстю. Об’єкти основних засобiв пiдприємства оцiнювались за iсторичною первiсною вартiстю, яка на думку Товариства, вiдповiдає первiснiй вартостi згiдно з МСФЗ.
Використання оцiнок.
Складання фiнансової звiтностi вимагає використання оцiнок та припущень, що впливають на суми, зазначенi у фiнансовiй звiтностi та примiтках до неї. Припущення та оцiнки вiдносяться в основному до визначення термiнiв експлуатацiї основних засобiв, оцiнки запасiв, визначення та оцiнки забезпечень, пiдвищення майбутнiх економiчних вигод. Цi оцiнки базуються на iнформацiї, що була вiдома на момент складання фiнансової звiтностi. Вони визнаються на основi найбiльш вiрогiдного сценарiю майбутнього розвитку бiзнесу, який веде Товариство. Оцiнки i умови, якi лежать в основi їх очiкування, регулярно переглядаються. Фактичний вплив цих припущень може вiдрiзнятися вiд його оцiнки на час складання фiнансової звiтностi, якщо бiзнес-умови розвиваються не так, як очiкувало Товариство. Як тiльки стає вiдома нова iнформацiя, яка впливає на оцiнку, рiзницi вiдображаються в Звiтi про сукупнi прибутки та збитки i змiнюються припущення.
Операцiї в iноземнiй валютi.
Операцiї, вираженi в iноземних валютах, вiдображаються за обмiнним курсом, чинним на дату операцiї. Монетарнi активи та зобов’язання, деномiнованi в iноземних валютах, перераховуються за обмiнним курсом, чинним на дату балансу. Всi рiзницi вiдображаються в Звiтi про сукупнi прибутки та збитки.
Нематерiальнi активи.
Придбанi нематерiальнi активи капiталiзуються за собiвартiстю їх придбання. Витрати на придбання матерiальних активiв амортизуються прямолiнiйним методом протягом корисного термiну їх використання (вiд 1 до 10 рокiв).
Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи облiковуються на балансi за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї. Термiни та методи нарахування амортизацiї переглядаються на кiнець кожного фiнансового року. Якщо очiкуваний термiн корисного використання значно вiдрiзняється вiд попереднiх розрахункiв, термiн амортизацiї нематерiальних активiв змiнюється.
Основнi засоби.
Основнi засоби вiдображаються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї на дату останнього балансу та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Активи, вартiстю менше 2500 грн., не визнаються в складi основних засобiв та не амортизуються, а списуються на витрати при вводi в експлуатацiю.
Амортизацiя основних засобiв нараховується за методом зменшення залишкової вартостi.
Термiни та методи нарахування амортизацiї переглядаються на кiнець кожного фiнансового року.
Витрати, понесенi пiсля введення основних засобiв в експлуатацiю, наприклад, поточний ремонт, технiчне обслуговування та капiтальний ремонт, як правило, вiдображається у Звiтi про сукупнi прибутки та збитки в перiодi, коли вони були понесенi. У ситуацiях, коли витрати можуть призвести до збiльшення майбутнiх економiчних вигод, що очiкуються вiд використання об’єкту основних засобiв, такi витрати капiталiзуються як додаткова вартiсть основних засобiв.
Прибуток або збиток, що виникає вiд припинення визнання об’єкта основних засобiв активом визнається як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття та балансовою вартiстю об’єкта.
Дооцiнка (iндексацiя) основних засобiв списується на нерозподiлений прибуток одночасно з списанням об’єкта основних засобiв з балансу.
Iнвестицiйна дiяльнiсть.
До iнвестицiйної дiяльностi вiднесенi основнi засоби, якi назначенi для передачi в оренду iншим особам.
Якщо об’єкт основного засобу частково використовується для власних цiлей, а частково для отримання коштiв вiд передачi в оренду, вiн визначається об’єктом iнвестицiйної власностi, якщо основним джерелом доходу вiд його використання є надходження вiд оренди (бiльше як 50%).
Фiнансовi iнвестицiї.
До фiнансових iнвестицiй вiдносяться:
- фiнансовi iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства;
- фiнансовi iнвестицiї, утримуванi для продажу.
До асоцiйованих вiдносяться тi пiдприємства, в яких Товариство здiйснює значний вплив, але не контроль, на фiнансову та операцiйну полiтику.
Якщо iнше не очевидне, володiння 20% або бiльше голосiв, у вiдношеннi об’єкта iнвестування, приводить до виникнення значного впливу.
Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства облiковуються за методом дольової участi в капiталi.
Фiнансовi iнвестицiї, утримуваннi для продажу, облiковуються за справедливою вартiстю. Змiни у справедливiй вартостi визнаються у Звiтi про сукупнi прибутки i збитки.
Грошовi кошти.
Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та грошових коштiв на банкiвських рахунках.
Дебiторська заборгованiсть.
Дебiторська заборгованiсть визнається активом, якщо iснує
ймовiрнiсть отримання Товариством майбутнiх економiчних вигод та
може бути достовiрно визначена її сума.
Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари,
роботи, послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу
вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт i послуг та оцiнюється за
первiсною вартiстю. У разi вiдстрочення платежу за продукцiю,
товари, роботи, послуги з утворенням вiд цього рiзницi мiж
справедливою вартiстю дебiторської заборгованостi та номiнальною
сумою грошових коштiв та/ або їх еквiвалентiв, що пiдлягають
отриманню за продукцiю, товари, роботи, послуги, така рiзниця
визнається дебiторською заборгованiстю за нарахованими доходами
(процентами) у перiодi її нарахування. Визнання резерву пiд сумнiвну заборгованiсть здiйснюється у випадку, коли отримання суми заборгованостi в повному обсязi бiльше не вважається вiрогiдним. Резерв сумнiвних боргiв визнається в розмiрi абсолютної сумнiвної заборгованостi при вiднесеннi дебiтора до сумнiвних. Безнадiйна заборгованiсть списується, коли про неї стає вiдомо.
Запаси.
Товарнi запаси оцiнюються за нижчою з двох величин: собiвартiстю та чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї – це оцiночна продажна цiна в процесi звичайної господарської дiяльностi, за вирахуванням оцiночних витрат на здiйснення доробки, а також оцiночних затрат, необхiдних для здiйснення реалiзацiї.
Оцiнка запасiв при вибуттi здiйснюється за методом iдентифiкованої собiвартостi.
Собiвартiсть готової продукцiї та незавершеного виробництва включає вiдповiдну долю накладних витрат, що визначаються виходячи з нормальної потужностi.
Запаси перiодично переглядаються зi створенням резервiв на знецiнення запасiв.
- Резерв на знецiнення запасiв не створюється
Акцiонерний капiтал.
Простi акцiї Товариства визнаються за справедливою вартiстю компенсацiї, отриманої за них Товариством.
Управлiння капiталом:
Основна задача Товариства при управлiннi капiталом – збереження можливостi безперервно функцiонувати з метою забезпечення необхiдної прибутковостi акцiонерам i вигiд заiнтересованим сторонам, а також збереження оптимальної структури капiталу i зниження його вартостi.
Для пiдтримання структури капiталу i його коригування Товариство може випустити новi акцiї, продати активи для зниження заборгованостей або залучити кредити.
Процентнi кредити та позики.
Кредити в звiтному перiодi Товариством не залучались.
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть.
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть вiдображається за справедливою собiвартiстю.
Непередбаченi активи та непередбаченi зобов’язання.
Непередбаченi зобов’язання у фiнансовiй звiтностi не визнаються, окрiм випадкiв, коли є вiрогiднiсть того, що для розрахунку за зобов’язанням необхiдне вибуття економiчних ресурсiв, що може бути визначене з достатньою достовiрнiстю. Iнформацiя про цi зобов’язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є вiддаленою.
Забезпечення.
Забезпечення визнаються якщо:
1. Товариство має теперiшню заборгованiсть (юридичну або фактичну) внаслiдок минулої подiї;
2. Ймовiрно, що вибуття ресурсiв, якi втiлюють в собi економiчнi вигоди, буде необхiдним для погашення заборгованостi;
3. можна достовiрно оцiнити суму заборгованостi.
У разi невиконання вищезазначених умов, забезпечення не визнаються.
Суми, якi визнанi Товариством як забезпечення, є найкращою оцiнкою видаткiв, необхiдних для погашення теперiшньої заборгованостi на дату балансу. У випадках, коли вплив грошей у часi суттєвий, сума забезпечення визначається теперiшньою вартiстю видаткiв, якi, як очiкується, будуть потрiбнi для погашення зобов’язання.
Забезпечення переглядаються на кожну дату балансу та коригуються для вiдображення поточної найкращої оцiнки. Якщо вже немає ймовiрностi, що вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, буде потрiбним для погашення заборгованостi, забезпечення сторнується.
Визнання доходiв та витрат.
Дохiд визнається за принципом нарахування, коли є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигiд Товариства, а сума доходу може бути достовiрно визначена. Дохiд визначається без податку на додану вартiсть, iнших податкiв з продажу та знижок. Дохiд визнається, коли вiдбулося вiдвантаження i значнi ризики та вигоди, пов’язанi з правом власностi на товари, переходять до покупця.
Витрати пов’язанi з отриманням доходу, визнаються одночасно з вiдповiдним доходом. Витрати облiковуються по мiрi понесення та вiдображення в звiтi про прибутки та збитки у вiдповiдному перiодi.
Податок на прибуток.
Вiдстрочений податок на прибуток нараховується за методом зобов’язань по всiх тимчасових рiзницях на дату балансу мiж податковими базами активiв i зобов’язань та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансового облiку.
Вiдстроченi податковi зобов’язання визнаються щодо всiх оподаткованих тимчасових рiзниць. Вiдстроченi податковi активи визнаються щодо всiх неоподаткованих тимчасових рiзниць та перенесення на подальшi перiоди невикористаних податкових збиткiв тiєю мiрою, якою є ймовiрним майбутнiй оподаткований прибуток, щодо якого можна використати неоподаткованi тимчасовi рiзницi та невикористанi податковi збитки.
На дату складання рiчного бухгалтерського балансу Товариство переглядає балансову вартiсть вiдстрочених податкових активiв i зменшує її, коли перестає iснувати вiрогiднiсть отримання достатнього податкового прибутку, що дозволило б реалiзувати частину або всю суму такого вiдстроченого податкового активу.
Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання визначаються за ставками податку, застосування яких очiкується в перiодi реалiзацiї активу або врегулювання зобов’язання, грунтуючись на ставках податку та податковому законодавствi, що набули реальної чинностi або були затвердженi на дату балансу.
Внески до Державного пенсiйного фонду.
Товариство не має нi яких iнших пенсiйних програм, крiм державної пенсiйної системи України, що вимагає вiд роботодавця здiйснення поточних внескiв, якi розраховуються як вiдсоткова частка вiд загальної суми заробiтної плати. Цi витрати в звiтi про сукупнi прибутки та збитки вiдносяться до перiоду, в якому нараховується заробiтна плата. Крiм цього, в Товариствi не iснує програм додаткових виплат при виходi на пенсiю.
4. Нематерiальнi активи.
Змiни в нематерiальних активах за 2013 р.
тис.грн.
Показники Товарний знак Програмне забезпечення Iншi нематерiальнi активи Нематерiальнi активи, разом
1 2 3 4 5
Первiсна вартiсть на початок звiтного перiоду (01.01.2014р.) 31
Придбання
Лiквiдацiя
Первiсна вартiсть на кiнець звiтного перiоду (31.12.2014р.) 31
Амортизацiя на початок звiтного перiоду (01.01.2014р.) 31
Поточна амортизацiя
Лiквiдацiя
Амортизацiя на кiнець звiтного перiоду (31.12.2014р.) 31
Залишкова вартiсть на початок звiтного перiоду (01.01.2013р.)
Залишкова вартiсть на кiнець звiтного перiоду (31.12.2013р.)
В звiтному перiодi нематерiальнi активи не придбавались та не списувались.
Переоцiнка нематерiальних активiв не здiйснювалась.
Нематерiальнi активи в заставi не перебувають.

Продовження тексту приміток

5. Основнi засоби.
Змiни в основних засобах за 2013р.
тис.грн.
Показники Земельна дiлянка Будини та споруди Машини та обладнання Транспортнi засоби Iнструмент прилади iнвентар Iншi основнi засоби Основнi активи на складi Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первiсна вартiсть на початок звiтного перiоду (01.01.2015р.) 914 2557 130 28 6 3635
Придбання 1934 1934
Модернiзацiя, добудова
Реалiзовано
Лiквiдацiя 65 49 114
Первiсна вартiсть на кiнець звiтного перiоду (31.12.2015р.) 914 4426 81 28 6 5455
Амортизацiя на початок звiтного перiоду (01.01.2015р.) 2358 2975 269 127 9 5738
Поточна амортизацiя
Продаж
Лiквiдацiя
Амортизацiя на кiнець звiтного перiоду (31.12.2015р.) 3261
3871 262 129 9 7532
Залишкова вартiсть на початок звiтного перiоду (01.01.2015р.) 914 2557 130 28 6 3635

Залишкова вартiсть на кiнець звiтного перiоду (31.12.2015р.) 11
3530
88
26
6
3661

В звiтному перiодi переоцiнка основних засобiв не здiйснювалась.
Основнi засоби в заставi не перебувають.
Об’єкти в процесi будiвництва не перебувають.
Основнi засоби, призначенi для продажу, на кiнець звiтного перiоду, вiдсутнi.
6. Iнвестицiйна нерухомiсть.
Змiни в iнвестицiйнiй нерухомостi за 2015р.
тис.грн.
Показники Будинки та споруди Iнвестицiйна нерухомiсть разом
1 2 3
Первiсна вартiсть на початок звiтного перiоду (01.01.2013р.)
Первiсна вартiсть на кiнець звiтного перiоду (31.12.2013р.)
Амортизацiя на початок звiтного перiоду (01.01.2013р.)
Поточна амортизацiя
Амортизацiя на кiнець звiтного перiоду (31.12.2013р.)
Залишкова вартiсть на початок звiтного перiоду (01.01.2013р.)
Залишкова вартiсть на кiнець звiтного перiоду (31.12.2013р.)
Iнвестицiйна нерухомiсть облiковується за первiсною вартiстю. Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi не визначалась.
Доходи вiд операцiйної оренди в 2015р. склали
7. Фiнансовi iнвестицiї.
Фiнансовi iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства:
тис.грн.
Змiни в вартостi iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства Сума
1 2
Балансова вартiсть станом на 31.12.2015р.
Зменшення на суму нарахованих дивiдендiв,належних iнвестору
Збiльшення на частку iнвестора в чистому прибутку об єкта iнвестування
Балансова вартiсть станом на 31.12.2015р.
Змiни в балансовiй вартостi iнвестицiй в асоцiйованi пiдприємства вiдображено в складi доходiв вiд участi в капiталi.

Станом на 31.12.2015р. в групi «Фiнансовi iнвестицiї отримуванi для продажу», iнвестицiї не облiковуються.
8. Запаси.
Балансова вартiсть запасiв облiковується за iсторичною собiвартiстю.
Запаси в заставi не перебувають.
9. Торгiвельна та iнша дебiторська заборгованiсть.
Склад дебiторської заборгованостi:
тис.грн.
Показник 31.12.2015 31.12.14
1 2 3
По поставках вiтчизняним покупцям 6069 5648
По поставках iноземним покупцям 891 580
Аванси на поставку 236 167
Заборгованостi з податку на прибуток
Заборгованостi бюджета з податкiв, за винятком податку на прибуток 152
Заборгованiсть Фонда соцiального страхування
Заборгованiсть за заробiтною платою
По нарахованим вiдсоткам
Iнше
Короткостроковi заборгованостi по поставках та iнше, разом
Резерв сумнiвної заборгованостi
Короткостроковi заборгованостi по поставках та iнше за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв 7348
6395

Вся заборгованiсть є поточною з термiном погашення до 12 мiсяцiв. Довгострокова дебiторська заборгованiсть на звiтну дату вiдсутня.
Станом на звiтну дату розподiл торгiвельної дебiторської заборгованостi за строками погашення був наступним:
тис.грн.
Показник 31.12.2015 31.12.14
1 2 3 4 5
в тому числi Загальна балансова вартiсть Знецiнення Загальна балансова вартiсть Знецiнення
- непрострочена 6395 7348
- прострочена:
на 61-180 днiв
бiльше нiж на 180 днiв
Всього сума торгiвельної дебiторської заборгованостi 6395 7348
Станом на 31.12.13р. Товариство не створювало резерв сумнiвних боргiв.
Рух по рахунку оцiночного резерву пiд знецiнення короткострокової дебiторської заборгованостi (резерв сумнiвної заборгованостi):
Змiни резерву 2 015р.
1 2
На 31 грудня 2013р.
Нарахування резерву
Використання резерву
Списання резерву в зв"язку з погашенням заборгованостi
На 31 грудня 2014р.
10. Грошовi кошти.
тис.грн.
31.12.2015 31.12.14
1 2 3
Грошовi кошти в банку:
Поточний рахунок 4545 308
Каса
Депозити до 1 року
Депозити бiльше 1 року
Iншi грошовi кошти( в т.ч.грошовi кошти в дорозi)
Iншi грошовi активи
Грошовi кошти та їх еквiваленти, разом 4545 308
Обмежень щодо використання грошових коштiв немає.
11. Розрахунки мiж перiодами.
Витрати майбутнiх перiодiв вiдсутнi.
12. Iншi активи.
тис.грн.
Iншi активи 31.12.2015 31.12.2014
1 2 3
Неотриманнi податковi накладнi, якi можуть бути врахованi в зменшення податку на додану вартiсть в майбутнiх перiодах 0 0
Виданi податковi накладнi за попередньою оплатою
Вексель придбаний як товар, для подальшого продажу 0
Iншi активи 108 28
Iншi активи, разом 108 28
13. Акцiонерний капiтал.
Акцiонерний капiтал компанiї:
Змiст 31.12.2015 31.12.2014
1 2 3
Зареєстрований акцiонерний капiтал (звичайних 200280 акцiй номiнальною вартiстю 15 грн. кожна) 3004 3004
Привiлейованi акцiї 0 0
Iншi активи, разом 3004 3004
В звiтному перiодi додатковий випуск акцiй не проводився. Додатковий випуск акцiй не планується.
Всi акцiї (100%) станом на 31.12.2014р. та на 31.12.2015р. є власнiстю фiзичних осiб.

Продовження тексту приміток

14. Додатковий капiтал.
Додатковий капiтал станом на 31.12.2015р. складається з наступного капiталу:
- тис.грн. - резервний капiтал, сформований вiдповiдно до законодавства України на покриття збиткiв. Змiн в резервному капiталi в звiтному перiодi не було.
- 746 тис.грн. дооцiнка необоротних активiв, проведена згiдно з законодавством України. В звiтному перiодi переоцiнка необоротних активiв не проводилась. Змiни вiдбувалися за рахунок списання дооцiнки необоротних активiв на прибуток по лiквiдованим необоротним активам.
- 61 тис.грн. – капiтальнi резерви накопиченi за рахунок розподiленого прибутку минулих рокiв.
15. Короткостроковi резерви.
Стан короткострокових резервiв в звiтному перiодi був наступним:
тис.грн.
Показник 31.12.2015 31.12.14
1 2 3
Резерв на оплату вiдпусток працiвникам 63
Резерв на виплату за судовими позовами Управлiння пенсiйного фонду України Окт.району в м.Полтава, щодо вiдшкодування витрат на виплату i доставку пенсiй, призначених за списком 1,2
Резерв на забезпечення матерiального заохочення (допомоги)
Поточнi резери, разом 63Змiни в структурi резервiв за перiод:
тис.грн.
Показник Резерв на виплату вiдпусток Резерв на виплату за судовими позовами Управлiння пенсiйного фонду України Окт.району в м.Полтава, щодо вiдшкодування витрат на виплату i доставку пенсiй, призначених за списком 1,2 Резерв на забезпечення матерiального заохочення (допомоги)
1 2 3 4
Стан на 31.12.2014р. 63
Нараховано за перiод
Використано за перiод 63
Стан на 31.12.2015р.
16. Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть.
Структура кредиторської заборгованостi:
тис.грн.
Показник 31.12.2015 31.12.2014
1 2 3
За отриманi товари(роботи, послуги) 8594 4720
За одержанi аванси за готову продукцiю (роботи,послуги)
Зобов'язання з податку на прибуток
Зобов'язання з iнших податкiв, крiм з податку на прибуток 136 124
По заробiтнiй платi 45 62
По єдиному соцiальному внеску 24
Виданi податковi накладнi за попередньою оплатою
Iнше(профвнески з зар.плати працiвникiв, алiменти, утримання з зар.плати працiвникiв за судовими позивами) 2068
2248
Короткостроковi зобов'язання по поставках та iнше, разом 10843 7178
Станом на 31.12.2014р. та на 31.12.2015р. розподiл торгiвельної та iншої кредиторської заборгованостi за строками її погашення був наступним:
тис.грн.
Показник 31.12.2015 31.12.2014
1 2 3
Заборгованiсть, яку буде погашено протягом
до 60 днiв 828 1232
61-180 днiв 2460 1485
бiльше нiж 180 днiв 7555 4461
Всього сума торгiвельної та iншої кредиторської заборгованостi 10843 7178
17. Дохiд вiд реалiзацiї.
Структура доходу:
тис.грн.
Показник 2 015р. 2 014р.
1 2 2
Доходи вiд продажу:
готової продукцiї власного виробництва 27320 14366
товарiв, матерiалiв 657
послуг 103 71
Всього 27423 15094
18. Собiвартiсть реалiзацiї.
тис.грн.
Собiвартiсть реалiзацiї 2 015р. 2 014р.
1 2 3
Собiвартiсть реалiзованих готової продукцiї, товарiв, послуг та iнш.
Собiвартiсть реалiзованої готової продукцiї власного виробництва 18235 12994
Собiвартiсть реалiзованих товарiв 624
Собiвартiсть реалiзованих послуг
Всього 18235 13618
19. Адмiнiстративнi витрати.
тис.грн.
Витрати за видами 2 015р. 2 014р.
1 2 3
Опалення 14 8
Електроенергiя, вода 55 35
Матерiали
Запаснi частини ( в т.ч. для комп.технiки)
Малоцiннi швидкознош.предмети
Заробiтна плата 235 227
Нарахування на заробiтну плату 88 81
Ремонт будiвль, трансп. засобiв, обчисл.техн. 3
Утримання та обслуговування основних засобiв 13
Витрати на легковий транспорт
Амортизацiя
Податки, збори 26 21
Послуги зв'язку 32 24
Витрати на вiдрядження 1
Послуги банку 39 30
Резерв на оплату вiдпусток працiвникам
Витрати на охорону працi
Витрати на екологiю
Витрати на консультативнi, iнформацiйнi, аудиторськi та iншi послуги 2052 5
Витрати на iнформ.забезпечення господарської дiяльностi, в т.ч. з питань законодавства, на придбання лiтератури, оплата iнтернет послуг i передплату спец.перiодичних видань 3
Iншi витрати 31 11
Всього адмiнiстративних витрат 2573 461
20. Витрати на збут.
тис.грн.
Витрати за видами 2 015р. 2 014р.
1 2 3
Витрати на пакувальнi матерiали, тару 3072 227
Витрати на передпродажну пiдготовку готової продукцiї 1441 430
Заробiтна плата 86 73
Нарахування на заробiтну плату 33 27
Ремонт ОЗ
Амортизацiя 37
Витрати на транспортування 198 30
Вiдрядження 46 40
Iншi (реклама, маркетинговi витрати) 801 29
Всього витрат на збут 5714 860

Продовження тексту приміток

21. Iншi операцiйнi доходи та витрати.
Структура операцiйних доходiв:
тис.грн.
Iншi операцiйнi доходи 2 015р. 2 014р.
1 2 3
Списання кредиторської заборгованостi
Доходи вiд поточних фiнансових iнвестицiй
Прибуток (дохiд) вiд реалiзацiї оборотних активiв (валюти) 248 314
Додатнi курсовi рiзницi при реалiзацiї готової продукцiї 207 208
Дохiд вiд реалiзацiї iнвестицiй
Дохiд вiд реалiзацiї вiдходiв виробництва
Дохiд вiд оренди
Дохiд вiд реалiзацiї необоротних активiв 145
Iншi доходи 49 22
Iншi операцiйнi доходи, разом 649 544
Структура операцiйних витрат:
тис.грн.
Iншi операцiйнi витрати 2 015р. 2 014р.
1 2 3
Вiд”ємнi курсовi рiзницi при реалiзацiї готової продукцiї
Витрати на освоєння нових виробiв
Вiдрахування на утримання профспiлкової органiзацiї
Собiвартiсть реалiзованих iнвестицiї
Вiдшкодування пiльгових пенсiй 25 19
Резерв на виплату за судовими позовами Управлiння пенсiйного фонду України Окт.району в м.Полтава, щодо вiдшкодування витрат на виплату i доставку пенсiй, призначених за списком 1,2
Списання необоротних активiв 33
Неустойки, штрафи, вiдшкодування 6
Матерiальна допомога на оздоровлення
Витрати на утримання об'єктiв соцiальної сфери
Списання безнадiйних боргiв 1
Резерв забезпечення iнших витрат (списання боргiв)
Оплата по лiкарняним листам за рахунок пiдприємства
Навчання за рахунок пiдприємства
Витрати на благодiйнiсть 3
Списанi суми ПДВ, що не пiдлягають вiдшкодуванню 6
Вiдшкодування згiдно рiшення суду (в зв'язку з калiцтвом)
Витрати вiд реалiзацiї iнвестицiй
Витрати на поховання (згiдно з колдоговором)
Собiвартiсть реалiзованих оборотних активiв 144 249
Собiвартiсть реалiзованих iнших послуг
Собiвартiсть реалiзованих вiдходiв виробництва
Собiвартiсть реалiзованих послуг оренди
Iншi операцiйнi витрати, разом 208 278
22. Фiнансовi доходи та витрати.
Структура фiнансових доходiв:
тис.грн.
Фiнансовi доходи 2 015р. 2 014р.
1 2 3
Вiдсотки по депозиту та залишкам грошових коштiв на рахунках в банку
Додатнi курсовi рiзницi

Доход вiд реалiзацiї векселiв
Фiнансовi доходи, разом
Структура фiнансових витрат:
тис.грн.
Фiнансовi витрати 2 015р. 2 014р.
1 2 3
Вiд'ємнi курсовi рiзницi на поточному рахунку
Витрати при реалiзацiї векселiв
Фiнансовi витрати, разом
23. Дохiд вiд участi в капiталi.
тис.грн.
Доходи 2 015р. 2 014р.
1 2 3
Доходи вiд участi в капiталi
24. Податок на прибуток.
Згiдно з законодавством України, в звiтному перiодi дiяли наступнi податковi ставки з податку на прибуток:
- 18% з 01.01.2015р. по 31.12.2015р.
Головний бухгалтер Головченко Г.М.