Отчёт за 2015 год

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Латенко Олександр Iванович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

11.04.2016

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБIНАТ»

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

05486800

4. Місцезнаходження

Черкаська , Черкаський р-н, 19602, с. Руська Поляна, вул. Чигирина, буд. 111

5. Міжміський код, телефон та факс

(0472) 34-46-06; (0472)34-50-88

6. Електронна поштова адреса

Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

06.04.2016

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень " Цiннi папери України" №64(4352)

 

08.04.2016

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.rpmk.com.ua

в мережі Інтернет

11.04.2016

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки

До складу змiсту рiчної iнформацiї не включени наступнi форми: В iнформацiї "Основнi вiдомостi про емiтента" не вказано серiя i номер Свiдоцтва про державну реєстрацiю, в зв'язку з його вiдсутнiстю. "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" - за звiтний перiод емiтент не отримував лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi. "Вiдомостi щодо учатi емiтена в створеннi юридичних осiб" - за звiтний перiод емiтент не брав участi у створеннi юридичних осiб."Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - в штатному розкладi емiтента не передбачено посаду корпоративного секретаря."Iнформацiя про рейтингове агентство" - за звiтний перiод емiтент не користувався послугами рейтингова агенства, так як Товариство не має стратегiчного значення для економiки чи безпеки держави i не має монопольного становища. „Iнформацiя про дивiденди”- за звiтний перiод дивiденди не нараховувались та не виплачувались акцiонерам."Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - за звiтний перiод випускiв облiгацiй емiтента не реєструвалося. "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - за звiтний перiод випускiв iнших цiнних паперiв емiтента не реєструвалося. "Iнформацiя про похiднi цiннi папери" - за звiтний перiод випускiв похiдних цiнних паперi не реєструвалося."Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу власних акцiй не вiдбувалося. „Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв” – на протязi звiтного перiоду не зареєстровано випуску боргових цiнних паперiв. „Вiдомостi про аудиторський висновок” – не заповнюється публiчними акцiонерними товариствами вiдповiдно до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв рiшення вiд 03.12.2013р. № 2826 зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 24.12.2013р. за № 2180/24712. „Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй”, „Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття: iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов’язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям; iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття за розмiром (сумою) зобов’язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулись протягом звiтного перiоду; iнформацiя про змiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття; вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду; вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного перiоду.” – за звiтний перiод акцiонерне товариство не зареєстровувало випуску iпотечних облiгацiй, тому не має зобов’язань за iпотечними облiгацiями. „Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв вплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття.” – на кiнець звiтного року емiтент не має прострочених боржником строкiв вплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття. „Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв” – за звiтний перiод емiтент не реєстрував випуску iпотечних сертифiкатiв;” Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв” – реєстр iпотечних активiв не мав мiсця в звiтному роцi; „Основнi вiдомостi про ФОН”; „Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН”; ”Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН”; „Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН”; „Правила ФОН” – акцiонерне товариство не являється емiтентом сертифiкатiв ФОН."Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. Головний бухгалтер Головченко Г.М.- акцiями емiтента не володiє. Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно-оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не здiйснювалась. Державна частка в статутному капiталi товариства вiдсутня.


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБIНАТ»

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

3. Дата проведення державної реєстрації

24.03.1995

4. Територія (область)

Черкаська

5. Статутний капітал (грн)

3004200

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

109

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

31.01 Виробництво меблiв для офiсiв i пiдпрємств торгiвлi

31.09 Виробництво iнших меблiв

46.47 Оптова торгiвля меблями

10. Органи управління підприємства

Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Черкаське ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»»

2) МФО банку

354347

3) поточний рахунок

26002281804091

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

Черкаське ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

5) МФО банку

354347

6) поточний рахунок

2600828804004

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Регiональне вiддiлення Фонду Державного Майна України в Черкаськiй областi

21368158

18000 м Черкаси бул. Шевченка, 185

0

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Усього

0

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Латенко Олександр Iванович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НС 907442 19.12.1999 Черкаським РВ УМВС України в Черкаськiй областi

4) рік народження**

1954

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

40

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Руськополянський меблевий комбiнат",Директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

23.04.2014 3 роки

9) Опис

Директор Товариства має право: - Дiяти без довiреностi вiд iменi Товариства, представляти Товариство без довiреностi у вiдносинах з усiма без винятку органами державної влади та мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх форм власностi, а також у вiдносинах з фiзичними та юридичними особами; - Вчиняти вiд iменi Товариства правочини та укладати (пiдписувати) вiд iменi Товариства будь-якi договори (угоди) з урахуванням обмежень щодо змiсту та суми договорiв (правочинiв, угод), якi встановленi цим Статутом та внутрiшнiми документами Товариства; - З урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та внутрiшнiми документами Товариства, виступати розпорядником коштiв та майна Товариства; - Видавати довiреностi на право вчинення дiй i представництво вiд iменi Товариства; - Приймати на роботу та звiльняти працiвникiв Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенцiї, права i вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства; приймати будь-якi iншi кадровi рiшення (в тому числi стосовно переведення) щодо працiвникiв Товариства; укладати вiд iменi Товариства трудовi договори з керiвниками фiлiй та представництв; - Видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенцiї, встановлювати внутрiшнiй режим роботи в Товариствi, давати вказiвки, що є обов'язковими до виконання всiма пiдроздiлами та штатними працiвниками Товариства, а також керiвниками фiлiй та представництв; - У випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцiй) у статутному капiталi iнших юридичних осiб вiд iменi Товариства приймати участь в органах управлiння таких юридичних осiб (у т.ч. у вищих органах управлiння), вiд iменi Товариства голосувати (приймати участь у голосуваннi) щодо питань, якi розглядаються органами управлiння таких юридичних осiб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутiв таких юридичних осiб), вiд iменi Товариства пiдписувати статути таких юридичних осiб, а також пiдписувати вiд iменi Товариства заяви про вихiд зi складу учасникiв таких юридичних осiб. До компетенцiї Директора належить: - Затвердження вiд iменi Товариства документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств (крiм статутiв дочiрнiх пiдприємств), в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та статутами дочiрнiх пiдприємств; - Затвердження вiд iменi Товариства передавальних актiв (балансiв) та/або розподiльчих (розподiльних) актiв (балансiв) та/або лiквiдацiйних актiв (балансiв) дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, якi припиняються та частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство; - Прийняття рiшень з iнших питань, що пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств, в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та статутами дочiрнiх пiдприємств; - Затвердження штатного розпису та фонду оплати працi працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв вiдповiдно до затверджених Наглядовою радою принципiв органiзацiйно- управлiнської структури Товариства; - Прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу, звiльнення, переведення) щодо керiвникiв фiлiй та представництв, визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй чи представництв Товариства; Затвердження документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю фiлiй та представництв Товариства (крiм положень про фiлiї та представництва Товариства) в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та положеннями про фiлiї та представництва; - Затвердження перелiку майна, яке передається фiлiям (представництвам), прийняття рiшення про повернення майна Товариства, яке передано фiлiям, представництвам чи набуто їхнiми керiвниками для Товариства; - Формування поточних планiв дiяльностi Товариства, включаючи фiнансовi та виробничi питання; - Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язкiв, взятих на себе згiдно з умовами колективного договору; - Органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, органiзацiя документообiгу як в самому Товариствi, так i в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами; - Вирiшення iнших питань, що пов'язанi з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства i вiднесенi до його компетенцiї чинним законодавством, статутом чи внутрiшнiми документами Товариства, а також питань, якi не входять в сферу компетенцiї Наглядової ради та Загальних зборiв. Посадова особа не працює за сумiсництвом. Посадова особа отримувала вiд Товариства винагороду у виглядi заробiтної плати у розмiрi вiдповiдно до штатного розпису i не надала згоди на розголошення виплаченої винагороди. Iнших посад не обiймає. Рiшенням Наглядової ради (протокол №3 вiд 23.04.2014р.) обрано: Директора Латенко О. I. Термiн обрання 3 роки. Загальний стаж роботи 40 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: директор. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. За звiтний перiод змiни посадової особи не було.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Головченко Ганна Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НС 746156 22.12.1999 Черкаським РВ УМВС України в Черкаськiй областi

4) рік народження**

1956

5) освіта**

середня спецiальна

6) стаж роботи (років)**

38

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ" Руськополянський меблевий комбiнат" головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

22.06.1999 не визначено

9) Опис

Забезпечує ведення бухгалтерського облiку з дотриманням єдиних методологiчних засад, установлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiй оброблення облiкових даних. Очолює роботу з пiдготовки та прийняття робочого плану рахункiв. Здiйснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних документiв. Вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства та її подання в установленi строки користувача. Забезпечує складання статистичної звiтностi, подання її в установленому порядку до вiдповiдних органiв. За погодженням iз директором пiдприємства забезпечує перерахування податкiв та зборiв , соцiальних внескiв, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договорних зобов'язань. Здiйснює контроль за веденням касових операцiй. Забезпечує збереження оброблених документiв. Органiзовує проведення iнвентаризацiї. Має право: Представляти iнтереси пiдприємства у взаємовiдносинах з iншими органiзацiями та органами влади в межах своєї компитенцiї. Посадова особа за сумiсництвом не працює,отримувала вiд Товариства винагороду у виглядi заробiтної плати у розмiрi вiдповiдно до штатного розпису i не надала згоди на розголошення виплаченої винагороди. В зiтному роцi головний бухгалтер не змiнювався. Головного бухгалтера призначено на посаду згiдно наказу по пiдприємству № 50-К вiд 22.06.1999р. на невизначений термiн. Загальний стаж роботи 38 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: головний бухгалтер. Посадова особа товариства за сумiсництвом не працює, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тiсногуз Володимир Васильович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МЕ 004343 19.04.2002 Дарницьким РУ ГУ МВС України в м Києвi

4) рік народження**

1963

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

34

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПП "Еталон-2000" м Київ , директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

23.04.2014 3 роки

9) Опис

До компетенцiї Наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, передбачених законом, Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. Голова Наглядової ради Товариства органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi законом та Статутом Товариства. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: -Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, за винятком положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Директора Товариства та Ревiзiйну комiсiю; - Прийняття рiшення про проведення рiчних (чергових) або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законом; пiдготовка порядку денного та проектiв рiшень Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; - Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; - Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; - Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - Затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв) у випадках, передбачених законом; - Обрання та припинення повноважень Директора Товариства. Прийняття рiшення про вiдсторонення Директора Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора Товариства; - Затвердження умов договору (контракту), який укладається з Директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди; - Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом, обрання (призначення) голови та секретаря Загальних зборiв; - Обрання аудитора (аудиторiв) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; - Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв, та дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Статуту Товариства; - Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) Товариством iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств (товариств)), про здiйснення Товариством внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб, про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств (товариств) та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв Товариства, про затвердження положень про фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли Товариства; - Вирiшення питань, передбачених законом, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; - Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - Прийняття рiшення про обрання оцiнювача (оцiнювачiв) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - Надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до закону; - Прийняття рiшення про запровадження в Товариствi посади внутрiшнього аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту); - Обрання та звiльнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства (у разi введення такої посади); - Утворення комiтетiв Наглядової ради та затвердження перелiку питань, якi передаються їм для вивчення та пiдготовки; - У випадках, передбачених законом, прийняття рiшення про вчинення або вiдмову вiд вчинення Товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; - Затвердження порядку використання коштiв Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та цим Статутом; - Визначення поточних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження рiчних планiв розвитку Товариства; - Затвердження принципiв органiзацiйно-управлiнської структури Товариства; - Надання згоди на вчинення (укладення) вiд iменi Товариства правочинiв (у т.ч. договорiв, угод, попереднiх договорiв): щодо купiвлi (придбання), продажу (вiдчуження), мiни, дарування Товариством нерухомого майна, земельних дiлянок, акцiй, частки в статутному капiталi, паїв, корпоративних прав, цiна (вартiсть) яких за вiдповiдним правочином перевищує суму, еквiвалентну 50 (п'ятидесяти) тисячам доларiв США за офiцiйним курсом, який дiє в Українi на момент укладення такого правочину; згiдно з якими Товариство виступає гарантом або поручителем на суму, що перевищує суму, еквiвалентну 50 (п'ятидесяти) тисячам доларiв США за офiцiйним курсом, який дiє в Українi на момент укладення такого правочину, за фiнансовими або iншими зобов'язаннями третiх осiб; застави чи iпотеки, в яких Товариство виступає заставодавцем (iпотекодавцем) чи майновим поручителем i цiна (вартiсть) предмета (об'єкта) застави (iпотеки, майнової поруки) за вiдповiдним правочином перевищує суму, еквiвалентну 50 (п'ятидесяти) тисячам доларiв США за офiцiйним курсом, який дiє в Українi на момент укладення такого правочину; щодо передання (здачi) в оренду (найм), суборенду майна, балансова вартiсть якого перевищує суму, еквiвалентну 50 (п'ятидесяти) тисячам доларiв США за офiцiйним курсом, який дiє в Українi на момент укладення такого правочину, крiм правочинiв щодо передання (здачi) в оренду (найм) такого майна дочiрнiм пiдприємствам Товариства, якi Директор Товариства вправi вчиняти самостiйно (без будь-яких погоджень); щодо отримання в оренду (найм), суборенду майна, якщо загальна сума орендних платежiв за календарний рiк за таким правочином перевищує суму, еквiвалентну 25 (двадцяти п'яти) тисячам доларiв США за офiцiйним курсом, який дiє в Українi на момент укладення такого правочину, крiм правочинiв щодо отримання в оренду (найм) такого майна вiд дочiрнiх пiдприємств Товариства, якi Директор Товариства вправi вчиняти самостiйно (без будь-яких погоджень; позики (кредиту), укладених з одним контрагентом, на суму, що перевищує суму, еквiвалентну 50 (п'ятидесяти) тисячам доларiв США за офiцiйним курсом, який дiє в Українi на момент укладення такого правочину; якi стосуються питань управлiння Товариством, чи iнших подiбних угод (договорiв), вiдповiдно до яких дiяльнiсть Товариства може управлятися iншою особою або оперативне управлiння Товариством може здiйснюватися iншою особою; про партнерство, спiльну дiяльнiсть, розподiл прибутку або iнших подiбних правочинiв, за якими прибуток Товариства буде або може розподiлятися з iншою юридичною та (або) фiзичною особою. - Визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення; - Здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Товариства, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, статутам дочiрнiх пiдприємств, положенням про вiдповiднi фiлiї та iншi вiдокремленi пiдроздiли, правилам, процедурам та iншим внутрiшнiм документам Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України; - Надання вiд iменi Товариства згоди на вчинення (укладення) дочiрнiми пiдприємствами (товариствами) Товариства таких правочинiв (у т.ч. договорiв, угод, попереднiх договорiв): щодо купiвлi (придбання), продажу (вiдчуження), мiни, дарування дочiрнiм пiдприємством (товариством) нерухомого майна, земельних дiлянок, акцiй, частки в статутному капiталi, паїв, корпоративних прав, цiна (вартiсть) яких за вiдповiдним правочином перевищує суму, еквiвалентну 25 (двадцяти п'яти) тисячам доларiв США за офiцiйним курсом, який дiє в Українi на момент укладення такого правочину; згiдно з якими дочiрнє пiдприємство (товариство) виступає гарантом або поручителем на суму, що перевищує суму, еквiвалентну 25 (двадцяти п'яти) тисячам доларiв США за офiцiйним курсом, який дiє в Українi на момент укладення такого правочину, за фiнансовими або iншими зобов'язаннями третiх осiб; застави чи iпотеки, в яких дочiрнє пiдприємство (товариство) виступає заставодавцем (iпотекодавцем) чи майновим поручителем i цiна (вартiсть) предмета (об'єкта) застави (iпотеки, майнової поруки) за вiдповiдним правочином перевищує суму, еквiвалентну 25 (двадцяти п'яти) тисячам доларiв США за офiцiйним курсом, який дiє в Українi на момент укладення такого правочину; про партнерство, розподiл прибутку або iнших подiбних правочинiв, за якими прибуток дочiрнього пiдприємства буде або може розподiлятися з iншою юридичною та (або) фiзичною особою. Вирiшення питань про участь дочiрнiх пiдприємств Товариства у промислово- фiнансових групах та iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) дочiрнiми пiдприємствами Товариства iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств), про здiйснення дочiрнiми пiдприємствами Товариства внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб, про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiють дочiрнi пiдприємства Товариства, про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв дочiрнiх пiдприємств Товариства, про затвердження положень про фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли дочiрнiх пiдприємств Товариства; - Визначення основних напрямкiв дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, затвердження їхнiх рiчних планiв та звiтiв про виконання цих планiв; - Визначення порядку використання прибутку та покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi дочiрнiх пiдприємств; - Прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу (призначення), звiльнення, переведення) щодо керiвникiв дочiрнiх пiдприємств (товариств); - Прийняття рiшення про проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; - Розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i внутрiшнiх розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрiшнiми пiдроздiлами Товариства; - Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законом або Статутом Товариства. - Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законом. Голова Наглядовоїї ради не отримує винагороду вiд Товариства нi в натуральному нi в грошовому виразi. Посадова особа працює в ТОВ "БДП" Київська обл., м. Бровари, вул. Щолкiвська, 2 - директор. Iнших посад не обiймає. Обрано на посаду голови Наглядової ради 23.04.2014р. на термiн - 3 роки. Загальний стаж роботи 34 роки. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Голова наглядової ради, директор. В звiтному роцi кiлькiсний та персональний склад Наглядової ради не змiнювався. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Латенко Валентина Лазарiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НС 527016 28.09.1998 Черкаським РВ УМВС України в Черкаськiй областi

4) рік народження**

1952

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

37

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

пенсiонер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

23.04.2014 3 роки

9) Опис

Член Наглядової ради Товариства здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов цивiльно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та вiдповiдно до Статуту Товариства, а представник акцiонера-члена Наглядової ради Товариства здiйснює свої повноваження вiдповiдно до вказiвок акцiонера, iнтереси якого вiн представляє у Наглядовiй радi. Дiя договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разi припинення його повноважень. Члени Наглядової ради не отримують винагороду вiд Товариства нi в натуральному нi в грошовому виразi. Перелiк посад якi особа обiймала за останнi 5 рокiв: пенсiонер. Посадова особа iнших посад не обiймає. Обрано на посаду 23.04.2014р. на термiн 3 роки. Загальний стаж роботи 37 рокiв. На даний час посадова особа не має трудових вiдносин з будь-яким пiдприємством:пенсiонер. В звiтному роцi кiлькiсний та персональний склад Наглядової ради не змiнювався. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Швед Свiтлана Володимирiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НС 660412 22.09.1999 Черкаським РВ УМВС України в Черкаськiй областi

4) рік народження**

1978

5) освіта**

Середня

6) стаж роботи (років)**

20

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБIНАТ", столяр

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

23.04.2014 3 роки

9) Опис

Член Наглядової ради Товариства здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов цивiльно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та вiдповiдно до Статуту Товариства, а представник акцiонера-члена Наглядової ради Товариства здiйснює свої повноваження вiдповiдно до вказiвок акцiонера, iнтереси якого вiн представляє у Наглядовiй радi. Дiя договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разi припинення його повноважень. Члени Наглядової ради не отримують винагороду вiд Товариства нi в натуральному нi в грошовому виразi. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: столяр. Обрано на посаду 23.04.2014р. на термiн 3 роки. Загальний стаж роботи 20 рокiв. Працює в Товариствi на посадi столяр, за сумiсництвом не працює. Посадова особа посад на iнших пiдприємствах не обiймає. В звiтному роцi кiлькiсний та персональний склад Наглядової ради не змiнювався. Посадовi особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Головченко Наталiя Олександрiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НС 888553 28.11.2000 Черкаським РВ УМВС України в Черкаськiй областi

4) рік народження**

1978

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

18

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Черкаське ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" Менеджер з персонального обслуговування

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

23.04.2014 3 роки

9) Опис

Голова ревiзiйної комiсiї веде Засiдання ревiзiйної комiсiї, пiдписує протоколи засiдань ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. Директор Товариства забезпечує членам Ревiзiйної комiсiї доступ до iнформацiї в межах, передбачених Статутом. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод та про факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Голова ревiзiйної комiсiї не отримує винагороду вiд Товариства нi в натуральному нi в грошовому виразi, iнших посад не обiймає.В звiтному роцi кiлькiсний та персональний склад Ревiзiйної комiсiї не змiнювався. Обрано на посаду 23.04.2014р. на термiн - 3 роки. Загальний стаж роботи 18 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Менеджер з персонального обслуговування, працює: Черкаське ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" Менеджер з персонального обслуговування м. Черкаси, вул Гоголя 221. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Хоменко Валентина Анатолiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НЕ 419460 21.07.2005 Черкаським РВ УМВС України в Черкаськiй областi

4) рік народження**

1989

5) освіта**

Вища, ЧДТУ iм.. Б.Хмельницького

6) стаж роботи (років)**

5

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Вихователь ДС "Берiзка"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

23.04.2014 3 роки

9) Опис

Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. Директор Товариства забезпечує членам Ревiзiйної комiсiї доступ до iнформацiї в межах, передбачених Статутом. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод та про факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Члени ревiзiйної комiсiї не отримує винагороду вiд Товариства нi в натуральному нi в грошовому виразi. В звiтному роцi кiлькiсний та персональний склад Ревiзiйної комiсiї не змiнювався. Обрано на посаду 23.04.2014р. на термiн - 3 роки. Загальний стаж роботи 5 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: студентка, вихователь. На даний час працює вихователем в ДС "Берiзка" Черкаська обл. с. Руська Поляна, вул. Свердлова 6. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гурiненко Ольга Василiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НС 226531 10.02.1997 Черкаським РВ УМВС України в Черкаськiй областi

4) рік народження**

1964

5) освіта**

Середньо-спецiальна

6) стаж роботи (років)**

32

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБIНАТ", столяр

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

23.04.2014 3 роки

9) Опис

Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. Директор Товариства забезпечує членам Ревiзiйної комiсiї доступ до iнформацiї в межах, передбачених Статутом. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод та про факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Члени ревiзiйної комiсiї не отримує винагороду вiд Товариства нi в натуральному нi в грошовому виразi. Посадова особа працює в Товариствi на посадi столяр, за сумiсництвом не працює. В звiтному роцi кiлькiсний та персональний склад Ревiзiйної комiсiї не змiнювався. Обрано на посаду 23.04.2014р. на термiн 3 роки.Загальний стаж роботи 32 роки.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:член ревiзiйної комiсiї, столяр. Працює в товариствi столяром на даний час. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова правлiння

Латенко Олександр Iванович

НС 907442 19.12.1999 Черкаським РВ УМВС України в Черкаськiй областi

19981

9.976532854

19981

0

0

0

Головний бухгалтер

Головченко Ганна Миколаївна

НС 746156 22.12.1999 Черкаським РВ УМВС України в Черкаськiй областi

0

0

0

0

0

0

Голова Наглядової ради

Тiсногуз Володимир Васильович

МЕ 004343 19.04.2002 Дарницьким РУ ГУ МВС України в м Києвi

153523

76.6541841422

153523

0

0

0

Член Наглядової ради

Латенко Валентина Лазарiвна

НС 527016 28.09.1998 Черкаським РВ УМВС України в Черкаськiй областi

2161

1.07898941481

2161

0

0

0

Член Наглядової ради

Швед Свiтлана Володимирiвна

НС 660412 22.09.1999 Черкаським РВ УМВС України в Черкаськiй областi

42

0.0209706411

42

0

0

0

Голова ревiзiйної комiсiї

Головченко Наталiя Олександрiвна

НС 888553 28.11.2000 Черкаським РВ УМВС України в Черкаськiй областi

42

0.0209706411

42

0

0

0

Член ревiзiйної комiсiї

Хоменко Валентина Анатолiївна

НС 907693 18.12.2000 Черкаським РВ УМВС України в Черкаськiй областi

42

0.0209706411

42

0

0

0

Член ревiзiйної комiсiї

Гурiненко Ольга Василiвна

НС 226531 10.02.1997 Черкаським РВ УМВС України в Черкаськiй областi

63

0.03145596165

63

0

0

0

Усього

175854

87.8040742959

175854

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.


VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Тiсногуз Володимир Васильович

МЕ 004343 19.04.2002 Дарницьким РУ ГУ МВС України в Черкаськiй областi

153523

76.6541841422

153523

0

0

0

Усього

153523

76.654184142201

153523

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

23.04.2015

Кворум зборів**

100

Опис

Порядок денний та результати розгляду питань: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборiв. Прийнятi РIШЕННЯ: « Обрати Головою зборiв – Латенка О.I.Секретарем зборiв – Яременко В.Б. Обрати Лiчильну комiсiю у складi: Голова – Шмагайло Н.О., Члени: Дудар П.М., Молоджанова Ю.С. Встановити термiн дiї повноважень даної лiчильної комiсiї – з початку зборiв та до їх закiнчення».2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора. Прийнятi РIШЕННЯ: «Звiт Директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк та визначенi основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2015 рiк затвердити».3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. Прийнятi РIШЕННЯ: «Звiт Наглядової ради Товариства про роботу за 2014 рiк прийняти до вiдома». 4. Звiт Ревiзiйної комiсiї. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї, затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2014р. Прийнятi РIШЕННЯ: «Звiт Ревiзiйної комiсiї прийняти до вiдома. Рiчний звiт Товариства за 2014 рiк, а також баланс Товариства станом на 31.12.2014 року затвердити». 5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2014 рiк. Прийнятi РIШЕННЯ: «1) В зв’язку з наявнiстю у Товариства станом на початок звiтного перiоду непокритих збиткiв вiд фiнансово-господарської дiяльностi у минулих перiодах, отриманий Товариством прибуток вiд фiнансово-господарської дiяльностi у 2014 роцi вiднести на часткове покриття непокритого збитку Товариства вiд фiнансово-господарської дiяльностi у минулих перiодах; 2) Покриття залишку непокритого збитку Товариства здiйснювати за рахунок прибуткiв вiд фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у майбутнiх перiодах». 6. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Прийнятi РIШЕННЯ: «Попередньо схвалити значнi правочини, якi будуть пов’язанi в т.ч.: з виробничою дiяльнiстю Товариства; з реалiзацiєю/придбанням/списанням основних засобiв Товариства,та якi будуть вчинятися Товариством протягом не бiльш, як одного року з дати прийняття цього рiшення. При цьому кожний iз таких значних правочинiв здiйснювати Директору Товариства у будь-якому випадку за погодженням iз Наглядовою радою Товариства». Порядок денний затверджено Наглядовою радою. Пропозицiй, зауважень та коригувань до порядку денного не надходило. Позачерговi збори не скликались.

 


IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 м. Київ Шевченкiвський м Київ вул. Б.Грiнченка, буд. 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ № 581322

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

25.05.2011

Міжміський код та телефон

(044) 279-65-40

Факс

(044) 279-13-22

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис

Депозитарiй ПАТ "НДУ" надає послуги емiтенту вiдповiдно до договору про обслуговування емiсiї мiж акцiонерним товариством та ПАТ "НДУ".

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

14360570

Місцезнаходження

49094 Дніпропетровська д/в м. Днiпропетровськ вул. Набережна Перемоги, буд. 50

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

серiя АЕ № 185016

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

17.10.2012

Міжміський код та телефон

0 (56) 7161684

Факс

0 (56) 7161049

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть: депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв

Опис

Обслуговування обiгу та облiку цiнних паперiв на рахунках у цiнних паперах здiйснюється на пiдставi договору ЕЧ - 34/10 вiд 08.10.2010 р. мiж ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та ПАТ "Руськополянський меблевий комбiнат"

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ТОВ«Фiнком-Аудит»

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

23164098

Місцезнаходження

01001 м. Київ д/в м Київ пр.Перемоги,68/1,оф.62

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

0618

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

0(44)2345728

Факс

0(44)4005198

Вид діяльності

Надання аудиторських послуг

Опис

Основнi вiдомостi про договiр на проведення аудиту: Договiр №07-02 вiд 21.01.2014 Дата початку аудиту 27.01.2014р. дата закiнчення проведення аудиту 07.04.2014
Договiр №07-02 вiд 21.01.2014 р. та додаткової угоди 2-07-02 вiд 28.01.2015 р. Дата початку аудиту 28.01.2015р. дата закiнчення проведення аудиту 27.03.2015.
Аудит проведено згiдно Договору про надання аудиторських послуг №07-02 вiд 21.01.2014 р. та додаткової угоди 3-07-02 вiд 14.01.2016 р. Дата початку аудиту 18.01.2016р. дата закiнчення проведення аудиту 16.02.2016.

 


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

01.10.2001

43/23/1/01

Черкаське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

UA2303971004

Акція проста документарна іменна

Документарні іменні

15

200280

3004200

100

Опис

Загальними зборами акцiонерiв вiд 29.07.2010р. прийняте рiшення: Перевести випуск iменних акцiй Товариства документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. Свiдоцтво про випуск акцiй 43/23/1/01 втратило чиннiсть.

 

02.09.2010

87/23/1/2010

Черкаське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

UA2303971004

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

15

200280

3004200

100

Опис

Загальними зборами акцiонерiв Вiдкритого акцiонерного товариства "Руськополянський меблевий комбiнат" прийняте рiшення про змiну типу товариства з Вiдкритого акцiонерного товариства на Публiчне акцiонерне товариство (Протокол № 1/2011 чергових Загальних зборiв акцiонерiв Вiдкритого акцiонерного товариства "Руськополянський меблевий комбiнат" вiд 10.11.2011р.). Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 87/23/1/2010 з датою видачi 02.09.2010 втратило чиннiсть. Черкаське теруправлiння ДКЦПФР на пiдставi наданого емiтентом пакету документiв здiйснило обмiн свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй.

 

02.09.2010

87/23/1/2010

Черкаське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000086888

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

15

200280

3004200

100

Опис

Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно-оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не здiйснювалась. Обiг цiнних паперiв емiтента здiйснюється на позабiржовому ринку України. Питання щодо укладання договору з ПАТ "ПФТС" знаходиться в стадiї розгляду. Додаткова емiсiя цiнних паперiв в звiтному роцi не проводилась. Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не проводився.

 


XI. Опис бізнесу

ВАТ "Руськополянський меблевий комбiнат" створено за наказом регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Черкаськiй областi вiд 12.10.1994 року за № 40-АТ та зареєстровано наказом № 53 вiд 17.10.1994 року Черкаською районною Радою народних депутатiв Черкаської областi. ВАТ розташоване за адресою; вул. Чигирина, 111 с. Руська Поляна, Черкаська область, 19602, Україна За рiшенням загальних зборiв вiд 10.11.2011 у вiдповiдностi до Закону України "Про Акцiонернi товариства" змiнино тип Товариства з ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБIНАТ" на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБIНАТ". Дiяльнiсть товариства здiйснюється вiдповiдно до чинного законодавства про охорону навколишнього середовища. Нiякi дiї товариства, пов'язанi з виробництвом, не мали суттєвого впливу на навколишнє середовище.На пiдприємствi використовується вентиляцiйна система.

 

ПАТ "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБIНАТ" розташовано на земельнiй дiлянцi 5,63 га. ПАТ має два основнi цехи: - цех по виготовленню стiльцiв; цех щитових меблiв та ряд обслуговуючих виробництв, таких як: ремонтно-механiчний цех; паро-силове господарство; цех вирiзки ЧМЗ та сушки.

 

Середньооблiкова чисельность штатних працiвникiв облiкового складу за 2015 рiк становить 109 осiб. Середньооблiкова чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом в 2015 роцi становить 0 осiб. Чисельнiсть працiвникiв якi працювали на умовах неповного робочого часу становить 2 особи. Фонд оплати працi за 2015 рiк становить 2012,4 тис.грн. Фонд оплати працi збiльшився у порiвняннi з 2014 роком на 92,0 тис.грн. Кадрова програма емiтента,спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента.

 

За звiтний перiод емiтент не входить в склад об"єднаннь пiдприємств.

 

За звiтний перiод акцiонерне товариство не проводило спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

 

Пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб протягом звiтного року не було.

 

У зв'язку з впровадженням норм Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку згiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" Товариством обрана наступна облiкова полiтика: Подавати рiчну фiнансову звiтнiсть за 2015 рiк згiдно Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та бухгалтерського облiку. За основу пiдготовки звiтностi взяти данi бухгалтерського облiку, який ведеться на пiдприємствi згiдно нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, з урахуванням коригувань та перекласифiкацiй. З метою достовiрного вiдображення даних при пiдготовцi звiтностi користуватися наступними нормами мiжнародних стандартiв: 1. ПЕРШЕ ЗАСТОСУВАННЯ МСФЗ При першому застосуваннi МСФЗ дiяти у вiдповiдностi до МСФЗ 1 "Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi". Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Пiдприємство оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi прямо вiдносяться до придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання. Облiкова полiтика подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики. Достовiрнiсть, законнiсть, повнота та обєктивнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi власного капiталу вiдповiдає (стандарту) бухгалтерського облiку №5 "Звiт про власний капiтал" затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 26.04.00р.№91. На пiдприємствi облiк основних засобiв i нематерiальних активiв їх надходження, реалiзацiя, лiквiдацiя i т.д. органiзовано вiдповiдно до Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку №7 "Основнi засоби" та №8 "Нематерiальнi активи". Згiдно наказу про облiкову полiтику по ПАТ "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБIНАТ" нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснюється iз за застосуванням прямолiнiйного методу, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта. Облiк запасiв на пiдприємствi здiйснюється вiдповiдно до П (С)БО № 9 "Запаси". Iнформацiя про виробничi запаси, вiдображена у звiтностi та бухгалтерському облiку, в усiх суттєвих аспектах вiдповiдає нормативним документам, якi регламентують порядок ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi. Облiк, оцiнка та визнання дебiторської заборгованостi в цiлому вiдповiдає Положенню (стандарту) бухгалтерського облiку № 10 "Дебiторська заборгованiсть" Затверджено наказом Мiнфiну України вiд 08.10.1999р.№237. Облiк касових операцiй ведеться у вiдповiдностi з вимогами Положення "Про ведення касових операцiй в нацiональнiй валютi України" затвердженого Постановою Правлiння НБУ №637 вiд 15.12.2004р. зi змiнами та положеннями. Облiк здiйснення безготiвкових розрахункiв здiйснюється пiдприємством вiдповiдно до вимог iнструкцiї "Про безготiвковi розрахунки в нацiональнi валютi України" затвердженого Постановою Правлiння НБУ №22 вiд 21.01.2004р. Облiк, оцiнка, структура зобов'язань у звiтностi та бухгалтерському облiку визначенi вiдповiдно до нормативних документам, якi регламентують порядок бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi а також П(С)БО № 11"Зобов'язання" затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 31.01.2000р.№ 20.

 

Основним видом дiльностi товариства є виробництво меблiв рiзних видiв. За 2015 рiк вироблено товарної продукцiї на суму 27489,4 тис. грн. Собiвартiсть виробленої продукцiї становить 26662,0 тис. грн. Дохiд, виручка вiд реалiзацiї продукцiї становить 27423,0 тис. грн. Введено в експлуатацiю ряд обладнання для обробки деревини. Виробництво продукцiї в порiвняннi з минулим роком становить 192,4%, реалiзацiя 181,7%. Основним ринком збуту є торгiвельнi фiрми України та за iї межами. Експорт продукцiї за звiтний перiод становить 12889,8 тис.грн. та збiльшився в порiвняннi до експорту попереднього перiоду на 54,7%. Основними покупцями експортної продукцiї являються такi країни, як Великобританiя,Литва,Швецiя, Бiлорусiя. Основними конкурентами пiдприємства є Стрийська та Лубенська меблевi фабрики та Черкаський ДОК, якi спецiалiзуються на виробництвi продукцiї пiдприємства. Також важливими конкурентами є приватнi фiрми та пiдприємцi, якi за рахунок нижчих цiн на вироблену продукцiю, є основними конкурентами товариства.

 

За останнi п'ять рокiв вiдчудження активiв не було, придбано основних засобiв на загальну суму 5024,2 тис. грн. Протягом звiтного року введено в експлуатацiю основних засобiв на суму 1934,0 тис. грн. Нараховано амортизацiї 1874,0 тис.грн. Дiюче обладнання використується не на повну потужнiсть.

 

Дочiрнiх/залежних пiдприємств, вiдокремлених пiдрозрiлiв акцiонерне товариство не має. За звiтний перiод правочони з власниками iстотної участi, членами Наглядової ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами не мали мiсця. Також не укладались правочини, укладенi протягом звiтного року мiж емiтентом або його дочiрнiми/залежними пiдприємствами, вiдокремленими пiдроздiлами, з одного боку та власниками iстотної участi, членами Наглядової ради або членами виконавчого органу, з iншого.

 

Екологiчнi питання не впливають на використання активiв пiдприємства. Планiв, щодо капiтального будiвництва чи розширення основних засобiв емiтент не має.Придбанi (створенi) основнi засоби зараховуються на баланс пiдприємства за первинною вартiстю. Одиницею облiку основних засобiв є об'єкт основних засобiв. Залишкова вартiсть основних засобiв у вiдповiдностi до МСФО 16 «Основнi засоби». вiдображена в балансi реально. Залишкова вартiсть – 3661,0 тис. грн.; первiсна вартiсть –11193,0 тис. грн.; знос – 7532,0 тис. грн..,(оцiненi об'єкти основних засобiв за справедливою вартiстю) Облiк основних засобiв ведеться в бухгалтерських регiстрах по iнвентарних об'єктах та матерiально вiдповiдальним особам. Вартiсть основних засобiв вiдображена в фiнансовiй звiтностi по iсторичнiй собiвартостi. Згiдно наказу про облiкову полiтику по ПАТ "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБIНАТ" нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта. Термiн використання нематерiальних активiв визначається по кожному об'єкту окремо, в момент його зарахування на баланс, виходячи з термiну використання подiбних нематерiальних активiв та передбачуваного морального зносу. ПАТ "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБIНАТ" має два основнi цехи: - цех по виготовленню стiльцiв; - цех щитових меблiв та ряд обслуговуючих виробництв, таких як: - ремонтно-механiчний цех; - паро-силове господарство; - цех вирiзки ЧМЗ та сушки. На балансi акцiонерного товариства також знаходяться транспортнi засоби, а саме: - один легковий автомобiль; - 3 вантажiвки; - 1 автобус; - 3 трактори. Ступiнь зносу автомобiльного транспорту становить 74,9 %. Оскiльки наявнi вантажнi машини не вiдповiдають сучасним вимогам та їх технiчний стан є незадовiльним.

 

На дiяльнiсть товариства впливають такi основнi фактори, як фiнансово-економiчна та виробничо-технологiчна. Одним з основних факторiв також є неякiсна сировина, недосконалiсть технiчних засобiв для обробки та сушки сировини.

 

За звiтний перiод фактiв виплати штрафних санкцiй (штраф, пеня, неустойка) i компенсацiй за порушення законодавства не було.

 

Товариство здiйснює дiяльнiсть за рахунок власних та запозичених коштiв. Iнвестицiйну дiяльнiсть протягом звiтного перiоду пiдприємство не здiйснювало. Стан платоспроможностi пiдприємства задовiльний. Поточна дiяльнiсть ПАТ "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБIНАТ" залежна вiд зовнiшнiх кредиторiв.

 

Договори, якi було укладено на протязi 2015 року по постачанню та реалiзацiї продукцiї виконанi своєчасно та в повному обсязi.

 

Товариство планує переоснащення основних засобiв шляхом реконструкцiї та замiни. Планується збiльшити обсяги виробництва та надання послуг.

 

Дослiджень та розробок з звiтному роцi не було.

 

Емiтент в звiтному роцi не виступав стороною в судових справах.

 

Розрахованi показники дають змогу зробити висновок про те, що баланс ПАТ "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБIНАТ" лiквiдний, стан платоспроможностi задовiльний. Поточна дiяльнiсть ПАТ "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБIНАТ" залежна вiд зовнiшнiх кредиторiв, пiдприємство своїм власним капiталом не перекриває зобов'язання. Пiдприємство у 2014р. працювало рентабельно За результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2014 рiк Товариством отримано чистий прибуток у розмiрi 332,0 тис. грн. за рахунок чого чистi активи товариста збiльшились в порiвняннi з 2013 р.

 

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

3635

3661

0

0

3635

3661

будівлі та споруди

914

11

0

0

914

11

машини та обладнання

2557

3530

0

0

2557

3530

транспортні засоби

130

88

0

0

130

88

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

34

32

0

0

34

32

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

3635

3661

0

0

3635

3661

Опис

Залишкова вартiсть основних засобiв у вiдповiдностi до МСФО 16 «Основнi засоби». вiдображена в балансi реально. Залишкова вартiсть – 3661,0 тис. грн.; первiсна вартiсть –11193,0 тис. грн.; знос – 7532,0 тис. грн..,(оцiненi об'єкти основних засобiв за справедливою вартiстю) Облiк основних засобiв ведеться в бухгалтерських регiстрах по iнвентарних об'єктах та матерiально вiдповiдальним особам. Вартiсть основних засобiв вiдображена в фiнансовiй звiтностi по iсторичнiй собiвартостi. Згiдно наказу про облiкову полiтику по ПАТ "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБIНАТ" нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта. Термiн використання нематерiальних активiв визначається по кожному об'єкту окремо, в момент його зарахування на баланс, виходячи з термiну використання подiбних нематерiальних активiв та передбачуваного морального зносу. ПАТ "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБIНАТ" має два основнi цехи: - цех по виготовленню стiльцiв; - цех щитових меблiв та ряд обслуговуючих виробництв, таких як: - ремонтно-механiчний цех; - паро-силове господарство; - цех вирiзки ЧМЗ та сушки. На балансi акцiонерного товариства також знаходяться транспортнi засоби, а саме: - один легковий автомобiль; - 3 вантажiвки; - 1 автобус; - 3 трактори. Ступiнь зносу автомобiльного транспорту становить 74,9 %. Оскiльки наявнi вантажнi машини не вiдповiдають сучасним вимогам та їх технiчний стан є незадовiльним.. Обмежень на використання майна емiтент не має.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

3750

2630

Статутний капітал (тис. грн.)

3004

3004

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

3004

3004

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв(3750.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(3004.000 тис.грн. ).це вiдповiдає вимогам законодавства, зокрема частинi третiй статтi 155 „Статутний капiтал товариства” Цивiльного кодексу України.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

136

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

1698

X

X

Інші зобов'язання

X

10707

X

X

Усього зобов'язань

X

12541

X

X

Опис:

На кiнець звiтного року непогашеної частини боргу за банкiвськими кредитами, зобов'язань за цiнними паперами немає. Непогашена частина боргу за облiгацiями, сертифiкатами ФОН, векселями, похiдними цiнними паперами вiдсутня. Фiнансових iнвестицiй в корпоративнi права немає.
В перевiряємому перiодi довгостроковi зобов‘язання на балансi станом на 31.12.2015 р. становлять 1698,0 тис. грн.. та складаються з довгострокових зобовязань ,
Станом на 31.12.2015 р. Товариство має поточну кредиторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги в сумi 8594,0 тис. грн.; за розрахунками з бюджетом – 136,0 тис. грн..(у тому числi з податку на прибуток –136,0 тис. грн..); за розрахунками з оплати працi – 45,0 тис. грн..
Товариство має поточну кредиторську заборгованiсть на суму 14,0 тис.грн.
Iншi поточнi зобов‘язання Товариства станом на 31.12.2015 р. складають 2054,0 тис. грн..

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п

Основний вид продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тіс. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Стiльцi

24493 шт

15869.0

57.7

24305 шт

15738.0

57.4

2

Столи

4337 шт

9722.0

35.4

4360 шт

9787.0

35.7

3

Iншi меблi

.

1898.4

6.9

.

1875.3

6.9

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Матерiальнi витрати

60.3

2

Витрати на оплату працi

8.1

3

Амортизацiя

7.0

4

Адмiнiстративнi витрати

9.6

5

Витрати на збут

9.9

6

Iншi витрати

5.1

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.


XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

23.04.2015

23.03.2015

Відомості про проведення загальних зборів

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Фiнком-Аудит»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

23164098

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

м.Київ,пр.Перемоги,68/1,оф.62.

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

0618 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

273 П 0000273 02.04.2013 до 30.07.2020

Текст аудиторського висновку (звіту)

Аудиторський висновок
(звiт) незалежних аудиторiв щодо
рiчної фiнансової звiтностi
Публiчного акцiонерного товариства „Руськополянський меблевий комбiнат"
станом 31.12.2015 року
Керiвництву Публiчного акцiонерного товариства „Руськополянський меблевий комбiнат”
Нацiональнiй Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України
Роздiл 1.Звiт щодо фiнансової звiтностi
Вступний параграф
Основнi вiдомостi про емiтента: Публiчне акцiонерне товариство „Руськополянський меблевий комбiнат" (в подальшому Товариство або ПАТ „Руськополянський меблевий комбiнат") (Код ЄДРПОУ: 05486800; Мiсцезнаходження(юридична та фактична адреса): Україна, 19602 Черкаська область, с. Руська Поляна,Черкаський район, вул. Чигирина, буд. 111.; № виписки з єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв. дата видачi виписки, орган, що видав виписку: №339161 серiя ААВ (дата та № запису в ЄДР ЮОтаФО-П: 24.03.1995 р.; №10171200000000217) вiд 30.11.2012 року Черкаською районною державною адмiнiстрацiєю Черкаської областi (Державний реєстратор Шакун Н.В.). № свiдоцтва про первину державну реєстрацiю акцiонерного товариства, дата видачi та орган, що видав: Свiдоцтво №153467 серiя А00 № запису про включення вiдомостей про юридичну особу до ЄДР 10171200000000217 вiд 24 березня 1995 року Черкаською районною державною адмiнiстрацiєю Черкаської областi i (Державний реєстратор Лiщина Н.В.).
Ми провели аудит фiнансової звiтностi, яка складається: з Балансу (Звiту про фiнансовий стан) - Форма №1 станом на 31.12.2015 року, Звiту про фiнансовi результати (Звiт про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд)- Форма №2 за 2015 рiк, Звiту про рух грошових коштiв, Звiту про власний капiтал за рiк, який закiнчився, а також з короткого викладу основних принципiв облiкової полiтики, Примiток та iншої пояснюючої iнформацiї до цiєї фiнансової звiтностi (надалi разом – «фiнансова звiтнiсть»).
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, що дiяли станом на звiтну дату, та прийнятої облiкової полiтики в межах обсягу iнформацiї, що має подаватись до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.
Вiдповiдальнiсть керiвництва передбачає: розробку, запровадження й ефективне функцiонування системи внутрiшнього контролю, що впливає на пiдготовку i достовiрне подання фiнансової звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок помилок або шахрайства, вибiр та застосування належної облiкової полiтики; здiйснення бухгалтерських оцiнок, що за iснуючих обставин є обґрунтованими.

Вiдповiдальнiсть аудитора
Вiдповiдальнiстю аудиторiв є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв нашого аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (МСА). Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом та загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi i незалежнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки щодо фiнансової звiтностi Товариства.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
Звертаємо увагу, що згiдно Наказу товариства “Про проведення рiчної iнвентаризацiї” № 32/1 вiд 20 листопада 2015 р. проведена iнвентаризацiя основних засобiв, товарно – матерiальних цiнностей, розрахункiв з дебiторами та кредиторами, постачальниками i агентами, але оскiльки Товариством не отриманi на 100% акти звiрок з його контрагентами, неможливо в повнiй мiрi пiдтвердити дебiторську та кредиторську заборгованiсть.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком впливу питань, про якi йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть Товариства станом на 31 грудня 2015року вiдповiдає заявленiй концептуальнiй основi згiдно вимогам Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та законодавства України.
Пояснювальний параграф
Не вносячи додаткових застережень до цього звiту, звертаємо увагу на iснування обставин суттєвої невизначеностi щодо можливого майбутнього напрямку внутрiшньої економiчної полiтики в Українi, нормативно-правової бази та розвитку полiтичної ситуацiї, яка може поставити пiд сумнiв здатнiсть компанiї безперервно продовжувати дiяльнiсть. Ми не маємо змоги передбачити можливi майбутнi змiни у цих умовах та їх вплив на фiнансовий стан ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Руськополянський меблевий комбiнат» .
Роздiл 2. Звiт про iншi правовi та регулятивнi вимоги
Цей роздiл аудиторського висновку пiдготовлено вiдповiдно до Вимог до аудиторського висновку, що подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при реєстрацiї випуску, або випуску та проспекту емiсiї окремих видiв цiнних паперiв, або звiту про результати розмiщення акцiй, затверджених рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 08.10.2013 р. № 2187. та вiдповiдно до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв затверджених рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013 року № 2826.
Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства
Вартiсть чистих активiв розраховується як активи пiдприємства за вирахуванням його зобов’язань, складають 3750грн. це вiдповiдає вимогам законодавства, зокрема частинi третiй статтi 155 „Статутний капiтал товариства” Цивiльного кодексу України. Так, за станом на звiтну дату вартiсть чистих активiв товариства є бiльшою нiж величина статутного капiталу, який станом на 31 грудня 2015року складає 3004 тис. грн. (додаток №1).
Аудитори пiдтверджують, що розмiр чистих активiв ПАТ „Руськополянський меблевий комбiнат" вiдповiдає вимогам чинного законодавства.
Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю
При розглядi iншої iнформацiї Товариства ми не виявили суттєвих суперечностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягає аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, згiдно вимог МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документа, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть». В результатi проведення аудиторських процедур нами не було встановлено фактiв про iншi подiї, iнформацiя про якi мала б надаватись користувачам звiтностi згiдно з вимогами статтi 41 Закону України „Про цiннi папери та фондовий ринок”.
Аудитори не отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази того, щодо наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї.
Виконання значних правочинiв
В продовж 2015року вчинення Товариством значного правочину — правочин, учинений акцiонерним товариством, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi вiдповiдно до ст.70 Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 № 514-VI, не здiйснювались.
Аудитори виконали процедури на вiдповiднiсть законодавству у частинi вимог до закону стосовно наявностi значних правочинiв:
згiдно з останньою редакцiєю Статуту Товариства прийнятого Протоколом № 1/2011агальних зборiв акцiонерiв вiд 10.11.2011 року до компетенцiї Наглядової ради вiдноситься прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених законодавством – такi рiшення вiдсутнi;
Статутом акцiонерного товариства додатковi критерiї для вiднесення правочинiв до категорiї значних правочинiв – не визначенi;
у разi неприйняття наглядовою радою рiшення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину виносити на розгляд загальних зборiв – в 2015 роцi не виносились;
якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, рiшення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням наглядової ради – вiдсутнi;
рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй - вiдсутнi;
рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, приймається бiльш як 50 вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi – вiдсутнi;
вчинення значного правочину, застосовуються як додатковi до iнших вимог щодо порядку вчинення певних правочинiв – не застосовуються;
заборона дiлити предмет правочину з метою ухилення вiд передбаченого Закону України «Про акцiонернi товариства» порядку прийняття рiшень про вчинення значного правочину – такi дiї не виявленi.

На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв ми можемо зробити висновок, що Товариство дотримувалось вимог законодавства щодо виконання значних правочинiв.
Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану
внутрiшнього аудиту вимогам законодавства
Виконанi процедури щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього докази, якi дозволяють сформувати аудиторам судження щодо системи корпоративного управлiння :
Формування складу органiв корпоративного управлiння Товариства здiйснювалось вiдповiдно до Статуту, який затверджений Загальними зборами Товариства 10 листопада 2011 року.
Протягом звiтного року в акцiонерному товариствi функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння:
- Загальнi збори акцiонерiв;
- Наглядова рада;
- Виконавчий орган (Директор);
- Ревзiйна комiсiя
Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується положеннями Статуту. Статутом передбачена можливiсть затвердження будь-яких додаткових положень, що регламентують функцiонування органiв корпоративного управлiння, якщо це передбачено статутом Товариства.
Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений Законом України «Про акцiонернi товариства» - до 30 квiтня.
Поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю в межах повноважень, якi встановлено Статутом акцiонерного товариства здiйснювало Виконавчий орган Товариства, який очолює Директор. Протягом 2015 року змiн у складi виконавчого органу не вiдбувалось.
Контроль та регулювання за дiяльнiстю Виконавчого органу, захист прав Акцiонерiв здiйснювала Наглядова рада.
У ПАТ „Руськополянський меблевий комбiнат"” система внутрiшнього аудиту до моменту подання цього звiту не запроваджувалась. Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства загальними зборами акцiонерiв згiдно Протоколу №1/2014 вiд 23.04.2014 року та на виконання вимог Закону «Про акцiонернi товариства» було обрано ревiзiйну комiсiю. Реалiзацiя функцiй ревiзiйної комiсiї протягом 2015 року пов’язана з забезпеченням в установленому порядку реалiзацiї полiтики у сферi фiнансового контролю за використанням коштiв та матерiальних цiнностей, їх збереження, ведення i достовiрностi бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi; розробка пропозицiй вiдносно усунення встановлених недолiкiв, порушень, попередження їх в подальшому. Протягом 2015 року ревiзiйною комiсiєю спецiальнi перевiрки не проводились.
За пiдсумками року та необхiднiстю пiдтвердження рiчної фiнансової звiтностi проводиться зовнiшнiй аудит.
Таким чином, за результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння у тому числi внутрiшнього контролю вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» ми можемо зробити висновок: прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у Товариствi вiдповiдає вимогам Статуту та вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства»; наведена у рiчному звiтi «Iнформацiя про стан корпоративного управлiння» повно та достовiрно розкриває фактичний стан про склад органiв корпоративного управлiння Товариства та результати їх функцiонування.
Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення
фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства
При проведенi процедур щодо iдентифiкацiї та оцiнки аудиторами ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi в наслiдок шахрайства, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 «Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища», аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства. Аудиторами були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб’єкта господарювання, якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки та отриманi вiд Товариства довiдки про те, що протягом 2015 року були господарськi вiдносини з пов’язаною особою. Аналiз договорiв з такою особою не фiксує випадкiв шахрайства зi сторони спiвробiтникiв, що могло спричинити негативний вплив на пiдприємство. Аудиторами були проведенi аналiтичнi процедури, виконанi спостереження та перевiрки, в результатi чого отримано розумiння зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб’єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов’язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв.
Iнформацiя, отримана в результатi аудиторських процедур, а саме iдентифiкацiї та оцiнки аудиторами ризикiв шахрайства, не виявила суттєвого викривлення фiнансової звiтностi Товариства за 2015 рiк, згiдно вимог МСА 240 „Вiдповiдальнiсть аудитора що стосується шахрайства при аудитi фiнансової звiтностi».
Аудитори не отримали доказiв стосовно суттєвого викривлення фiнансової звiтностi ПАТ „Руськополянський меблевий комбiнат" за 2015 рiк внаслiдок шахрайства.
Iншi питання
Керуючись Мiжнародним стандартом аудиту 570 «Безперервнiсть» аудитор розглянув вiдповiднiсть використання управлiнським персоналом Товариства припущення про безперервнiсть дiяльностi, а також на пiдставi отриманих аудиторських доказiв прийшов до висновку, що Товариство здатне продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
Аудитор не може передбачити майбутнi подiї або обставини, що можуть причинити припинення дiяльностi Товариства на безперервнiй основi.
Керуючись Мiжнародним стандартом аудиту 560 «Подальшi подiї» аудитор не несе вiдповiдальностi за здiйснення процедур або запитiв стосовно фiнансових звiтiв пiсля дати аудиторського висновку. Протягом перiоду, починаючи з дати надання звiту незалежних аудиторiв до дати оприлюднення фiнансових звiтiв, вiдповiдальнiсть за iнформування аудитора про факти, якi можуть вплинути на фiнансовi звiти, несе управлiнський персонал Товариства.
Твердження управлiнського персоналу Товариства (вiдповiдальної сторони) про те, що перший випуск акцiй здiйснювався Товариством з додержанням правил та вимог вiдповiдно до Закону України «Про цiннi папери та фондову бiржу», акцiї були сплаченi в термiн та способом, передбаченим установчими документами, наведено достовiрно. Протягом 2015 року емiсiї цiнних паперiв Товариство не здiйснювало,
Твердження управлiнського персоналу Товариства щодо забезпечення випуску цiнних паперiв вiдсутнє, тому ми не висловлюємо думки стосовно цього твердження.
У наслiдок того, що зобов’язання за iпотечними цiнними паперами станом на 31 грудня 2015 року вiдсутнi i твердження управлiнського персоналу Товариства (вiдповiдальної сторони) щодо вiдповiдностi iпотечного покриття цiнних паперiв даним реєстру iпотечного покриття вiдсутнє, ми не висловлюємо думки стосовно цього твердження.
У наслiдок того, що Товариство не створювало зобов’язання за борговими та iпотечними цiнними паперами станом на 31 грудня 2015 року, ми не висловлюємо думки стосовно стану виконання таких зобов’язань.
Показники дотримання вимог лiквiдностi професiйних учасникiв фондового ринку, не визначенi Комiсiєю, твердження управлiнського персоналу Товариства (вiдповiдальної сторони) щодо цього критерiю вiдсутнє, тому ми не висловлюємо думки стосовно цього твердження.
Протягом звiтного року у Товариства не було дiй, що могли вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв вiдповiдно до вимог, визначених частиною першою статтi 41 Закону України „Про цiннi папери та фондовий ринок”.
Роздiл 3 Додаткова iнформацiя
3.1. Iнформацiя про аудиторську перевiрку
Вiдповiдальнiсть за звiтнiсть покладається на керiвництво Товариства.
Нашим обов’язком є пiдготовка аудиторського висновку на основi iнформацiї, отриманої пiд час проведення аудиторської перевiрки
Пiдстава для проведення аудиту – Аудиторами проведена перевiрка фiнансових звiтiв зi застосуванням процедур: аналiз, вибiрка, порiвняння фiнансової iнформацiї, оцiнка ризикiв, тестування та iнше, що характеризують дiяльнiсть Товариства за 2015 рiк, у вiдповiдностi до вимог Законiв України «Про Господарськi Товариства», «Про цiннi папери та фондовий ринок», «Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг», «Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом», «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», «Про аудиторську дiяльнiсть», Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг.
Основнi види дiяльностi Товариства вiдповiдно до установчих документiв:
31.01- Виробництво меблiв для офiсiв i пiдприємств торгiвлi
• 31.09- Виробництво iнших меблiв
• 46.47- Оптова торгiвля меблями,кмлимами й освiтлювальним приладдям
• 46.90- Неспецiалiзована оптова торгiвля
• 47.59- Роздрiбна торгiвля меблями
(Згiдно Довiдки серiя АА №755015 «3 єдиного державного реєстру пiдприємств i органiзаиiй України (ЄДРПОУ)» вiд 05 грудня 2012 року; дата видачi довiдки -вiд 05 грудня 2012 року).
Аудит фiнансової звiтностi Товариства за перiод 01.01.2015р. - 31.12.2015р. проведений вибiрковим порядком, тобто до уваги приймались лише суттєвi виправлення (помилки).
При визначення рiвня суттєвостi використовувався наступний метод розрахунку:
Таблиця 1
Можливi значення
базового показника,
в тис. грн. Рiвень (межа, границя) суттєвостi,
у % Межа
суттєвої помилки,
в тис. грн.
0 - 25 2 0 - 0,5
25 - 50 1,67 0,42 - 0,84
50 - 100 1,37 0,68 - 1,37
100 - 500 1,07 1,07 - 5,35
500 - 2 000 0,77 3,85 - 15,4
2 000 - 5 000 0,27 5,4 - 13,5
5 000 - 10 000 0,17 8,5 - 17
10 000 - 100 000 0,05 5 - 50


Як основа для розрахунку рiвня суттєвостi, брався показник фiнансової звiтностi - валюта Балансу Товариства станом на 31.12.2015 р. Отже, станом на 31.12.2015 р. валюта балансу Товариства становила 16 291 тис. грн., вiдповiдно - рiвень (межа, границя) суттєвостi визначена на рiвнi 18,05 тис. грн. Це означає, що всi можливi випадки допустимих помилок в сумi 18,05 тис. грн. i вище розглядались як суттєвi.
Масштаб перевiрки становить: документальним методом 30%, розрахунково-аналiтичним - 70% вiд загального обсягу документацiї. Обсяг (масштаб) аудиторської перевiрки включав перевiрку первинної облiкової документацiї за 2015 фiнансовий рiк за репрезентативною вибiркою не менше 20 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi первинних документiв.
Аудиторська перевiрка здiйснювалась iз застосуванням розрахунково-аналiтичного та документального методiв з узагальненням отриманих результатiв.
Суцiльно були перевiренi установчi документи, свiдоцтва про реєстрацiю та присвоєння статистичних кодiв, фiнансова звiтнiсть за 2015 рiк. Вибiрково були перевiренi господарськi договори та iнша документацiя, що супроводжує фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, регiстри синтетичного та аналiтичного облiку.
Аудиторська перевiрка спланована та проведена з метою збору достатньої кiлькостi iнформацiї про те, що звiти не мають суттєвих помилок.
Пiд час аудиту зроблено дослiдження шляхом тестування доказiв на обґрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовому звiтi, а також оцiнку вiдповiдностi застосованих принципiв облiку вимогам чинного законодавства щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi.
Шляхом тестування аудитором перевiрена iнформацiя, що пiдтверджує цифровий матерiал, покладений в основу складання звiтностi.
Для здiйснення аудиторської перевiрки були використанi наступнi документи:
Установчi документи;
Положення про облiкову полiтику та його застосування;
Банкiвськi та касовi документи;
Договори господарської дiяльностi;
Накладнi, рахунки, податковi накладнi;
Фiнансова звiтнiсть за 2015 рiк;
Розшифровки окремих статей балансу, звiту про фiнансовi результати.

На думку аудитора, проведена аудиторська перевiрка забезпечує розумну основу для аудиторського висновку.
Ми не виключаємо можливостi, що iснують документи i iнформацiя, яка з будь-яких причин не були наданi для аналiзу
3.2. Органiзацiя бухгалтерського облiку та характеристика статей фiнансової звiтностi Товариства
Iнформацiя, що мiститься у цьому роздiлi, базується на даних бухгалтерського облiку, звiтностi та документах, що були наданi аудитору керiвництвом та працiвниками Товариства, яка вважається надiйною i достовiрною.
Основнi принципи органiзацiї облiку Товариства (Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку з урахуванням вимог чинного законодавства України) визначено Наказом про облiкову полiтику та розкрито в Примiтках до фiнансової звiтностi.
Протягом звiтного 2015 року Товариство дотримувалась принципу незмiнностi облiкової полiтики. Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi. Фiнансову звiтнiсть пiдготовлено управлiнським персоналом вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
На думку аудиторiв, прийнята Товариством система бухгалтерського облiку вiдповiдає мiжнародним стандартам бухгалтерського облiку та звiтностi та вимогам чинного законодавства щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi, i виконує роль формування надiйного джерела iнформацiї про фiнансовий стан Товариства.
Активи, їх облiк та оцiнка станом на 31.12.2015 року
Непоточнi (необоротнi) активи.
- залишкова вартiсть нематерiальних активiв у вiдповiдностi до МСФО 38 «Нематерiальнi активи» вiдображена реально. Загальна залишкова вартiсть нематерiальних активiв станом на 31.12.2015 р. складає на суму 0 тис. грн.; первiсна вартiсть – 31,0 тис. грн.., накопичена амортизацiя – 31,0 тис. грн..
-залишкова вартiсть основних засобiв у вiдповiдностi до МСФО 16 «Основнi засоби». вiдображен раеально. Залишкова вартiсть – 3661,0 тис. грн.; первiсна вартiсть –11193,0 тис. грн.; знос – 7532,0 тис. грн..,(оцiненi об'єкти основних засобiв за справедливою вартiстю) ----
У разi наявностi факторiв знецiнення активiв Товариство вiдображає основнi засоби за мiнусом збиткiв вiд знецiнення згiдно з МСБО 36 «Зменшення корисностi активiв».
Довгострокова дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2015 р. вiдсутня.
Iншi необоротнi активи станом на 31.12.2015 р. вiдсутнi.
Фiксуємо, що непоточнi активи Товариства сформованi з дотриманням вимог Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (МСБО).
Поточнi (оборотнi) активи.
Облiк i вiдображення у фiнансовiй звiтностi запасiв здiйснюється вiдповiдно до МСБО 2 «Запаси». Визнаються запасами активи, якi iснують у формi основних чи допомiжних матерiалiв для споживання при наданнi послуг.
Запаси Товариства станом на 31.12.2015 р. складають 629,0 тис. грн.,
Станом на 31.12.2015 р. Товариство має виробничих запасiв на суму 582 тис. грн..
Готова продукцiя Товариства складає 24,0 тис. грн.
Товари- 23,0 тис.грн.
Визнання та оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснювалися у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (МСБО) та Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
Дебiторська заборгованiсть Товариства за продукцiю, товари, роботи, послуги станом на 31.12.2015 р. становить 6960,0 тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть з бюджетом станом на 31.12.2015р. становить 152,0тис.грн.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть Товариства станом на 31.12.2015 р. вiдображена в балансi сумою 236,0 тис. грн..
Станом на 31.12.2015 р. грошовi кошти та їх еквiваленти складають 4545,0 тис. грн.: рахунки в банках - 4545,0 тис. грн.
Iншi оборотнi активи Товариства становлять 108,0 тис. грн..
На думку аудиторiв проведена аудиторська перевiрка (з виконанням всiх запланованих та необхiдних аудиторських процедур), забезпечує розумну основу для формування аудиторського висновку про достовiрнiсть вiдображення активiв в фiнансовiй звiтностi Товариства.
Iнформацiя за видами забезпечень та зобов’язань
Визнання, достовiрнiсть оцiнки, а також аналiтичний та синтетичний облiк зобов‘язань в цiлому вiдповiдають вимогам МСБО 37 «Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи».
В перевiряємому перiодi довгостроковi зобов‘язання на балансi станом на 31.12.2015 р. становлять 1698,0 тис. грн.. та складаються з довгострокових зобовязань ,
Станом на 31.12.2015 р. Товариство має поточну кредиторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги в сумi 8594,0 тис. грн.; за розрахунками з бюджетом – 136,0 тис. грн..(у тому числi з податку на прибуток –136,0 тис. грн..); за розрахунками з оплати працi – 45,0 тис. грн..
Товариство має поточну кредиторську заборгованiсть на суму 14,0 тис.грн.
Iншi поточнi зобов‘язання Товариства станом на 31.12.2015 р. складають 2054,0 тис. грн..
На думку аудиторiв проведена аудиторська перевiрка (з виконанням всiх запланованих та необхiдних аудиторських процедур), забезпечує розумну основу для формування аудиторського висновку про достовiрнiсть вiдображення зобов‘язань у фiнансовiй звiтностi Товариства.
Iнформацiя за статтями власного капiталу розкрита у фiнансовiй звiтностi Товариства вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та чинного законодавства України.
Статутний капiтал
Товариство має свiдоцтво про первину державну реєстрацiю акцiонерного товариства.: Свiдоцтво №153467 серiя А00 № запису про включення вiдомостей про юридичну особу до ЄДР 10171200000000217 вiд 24 березня 1995 року
Статутний капiтал сформований у вiдповiдностi зi Статутом Товариства. Статутний капiтал Товариства станом на 31.12.2015р. сформований та оплачений повнiстю та. складає 3004,0 тис. грн.
Випуск акцiй пiдтверджено Свiдоцтвом ДКЦП та ФР (реєстрацiйний 87/23/2010, дата реєстрацiї 02.09.2010 р.) про реєстрацiю випуску 200280 простих iменних акцiй на суму 3004200,00 грн. у бездокументарнiй формi номiнальною вартiстю 15,00грн. кожна.
Iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента наведена в таблицi 2
Таблиця 2
Склад i структура внескiв
П.I.Б. Кiлькiсть акцiй
(штук) Сума в статутному фондi
(тис.грн) Частка в статутному фондiв

Фiзична особа 1 153523 2302,8 76,6542

Змiн в статутному капiталi протягом 2015 року не було.
За весь перiод дiяльностi Товариства змiни у Статутi вiдображенi по таким перiодам:
1.Зареєстровано у новiй редакцiї iз змiнами i доповненнями внесеними у Черкаськiй райдержадмiнiстрацiї розпорядження № 378 вiд 29.03.1997р., б/н вiд 19.06.1999р., б/н вiд 05.07.2002р.
2.Зареєстровано у Черкаськiй районнiй державнiй адмiнiстрацiї реєстрацiйний № 029 вiд 19.06.2003р.(Протокол№ 7 Загальних зборiв вiд 29.05.2003р.)
3. Змiни до Статуту, затвердженнi у Черкаськiй районнiй державнiй адмiнiстрацiї № запису 10171050009000217вiд 19.08.2010 р. (Протокол №1/2010 Загальних зборiв вiд 29.06.2010 р.).
4. Змiни до Статуту, затвердженнi у Черкаськiй районнiй державнiй адмiнiстрацiї № запису 10171050011000217 вiд 12.12.2011 р. (Протокол №1/2011 Загальних зборiв вiд 10.11.2011 р.).
.
Товариство має :
Додатковий капiтал
Додатковий капiтал Товариства станом на 31.12.2015 року становить 746,0 тис.грн.
Резервний капiтал
Станом на 31.12.2015 року резервний капiтал становить-61,0тис.грн.
Нерозподiлений прибуток .
Непокритий збиток Товариства станом на 31.12.2015р., становить 61,0 тис. грн.., достовiрно вiдображений у бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi

Iнформацiя стосовно фiнансового результату
Товариство дотримується вимого МСФО 18„Дохiд”,а саме: дохiд визнається за принципом нарахування, коли є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигiд Товариства, а сума доходу може бути достовiрно визначена. Дохiд визначається без податку на додану вартiсть, iнших податкiв з продажу та знижок. Дохiд визнається, коли вiдбулося вiдвантаження i значнi ризики та вигоди, пов’язанi з правом власностi на товари, переходять до покупця.
Витрати пов’язанi з отриманням доходу, визнаються одночасно з вiдповiдним доходом. Витрати облiковуються по мiрi понесення та вiдображення в звiтi про прибутки та збитки у вiдповiдному перiодi
Витрати з податку на прибуток визначаються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi Товариства вiдповiдно до МСБО 12 «Податки на прибуток».
Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного прибутку за рiк, розрахованої за правилами податкового законодавства України.
За результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2015 рiк Товариством отримано чистий прибуток у розмiрi 1120,0 тис. грн.
Зазначенi показники визначенi достовiрно, про що свiдчать данi аналiтичного та синтетичного облiку.
Iнформацiя стосовно розрахунку та аналiзу показникiв лiквiдностi (платоспроможностi) та фiнансової стабiльностi Товариства наведена у Додатку № 2 до цього Звiту незалежних аудиторiв.

Роздiл 4. .Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму та умови договору
ТОВ «Фiнком-Аудит», код ЄДРПОУ 23164098.
Аудиторська фiрма здiйснює дiяльнiсть на пiдставi:
- Свiдоцтва про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi №0618, виданого згiдно з рiшенням Аудиторської палати України вiд 26 сiчня 2001 року № 98 та подовженого рiшенням Аудиторської палати України вiд 30 липня 2015 року № 313/3 до 30 липня 2020 року,
- Свiдоцтва Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг про включення до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ. Реєстрацiйний номер Свiдоцтва : 0061. Вiдповiдно до розпорядження Нацкомфiнпослуг вiд 26.11.2015 р. № 2930 Свiдоцтво чинне до 30 липня 2020 р.
- Свiдоцтво Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, Реєстрацiйний номер Свiдоцтва: 273. Серiя та номер Свiдоцтва: П000273. Строк дiї Свiдоцтва: з 02.04.2013р. чинне до 30.07.2020р.),
Незалежний аудитор Мазур Оксана Аркадiївна здiйснює дiяльнiсть на пiдставi сертифiката аудитора Серiя А № 000070 виданого рiшенням Аудиторської палати України № 188/2 вiд 26 березня 2008 року та чинного до 28 квiтня 2018 року.
Аудит проведено згiдно Договору про надання аудиторських послуг №07-02 вiд 21.01.2014 р. та додаткової угоди 3-07-02 вiд 14.01.2016 р. Дата початку аудиту 18.01.2016р. дата закiнчення проведення аудиту 16.02.2016.
Директор ТОВ “Фiнком-Аудит” Мазур О.А.
Дата видачi аудиторського висновку: 16 лютого 2016 року.
Мiсце видачi: м. Київ, пр. Перемоги,68/1, оф.62.

Додаток 1.
Результати розрахунку вартостi чистих активiв Товариства за 2015 рiк наведенi нижче:
тис. грн.
Вартiсть майна
(загальна сума активiв) Загальна сума зобов'язань,
Вартiсть чистих активiв
(гр. 1 – гр. 2)
1 2 3
16291 12541 3750
Результати порiвняння розмiру вартостi чистих активiв з розмiром статутного капiталу наведенi в таблицi нижче:
тис. грн.
Рiк Вартiсть чистих активiв Статутний капiтал Рiзниця
(гр. 2 – гр. 3)
1 2 3 4
2015 р. 3750 3004 746
За даними таблицi вбачається, що за результатами фiнансово-господарської дiяльностi в 2015 роцi вартiсть чистих активiв Товариства є бiльшою нiж розмiр Статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам чинного законодавства України .
Додаток 2
ДОВIДКА ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН
Вiдповiдно до даних фiнансової звiтностi був проведений аналiз коефiцiєнтiв платоспроможностi та фiнансової стiйкостi, розрахунок яких наданий нижче.

1. Показники лiквiдностi норм. значення 31.12.2014 р. 31.12.
2015р.
коефiцiєнт поточної лiквiдностi (КЛ1) пiдсумок роздiлу II активу - рядки 1100,1101,1102,1103,1104 пiдсумок роздiлу III пасиву не менш
0,5 0,17 0,06
коефiцiєнт миттєвої лiквiдностi (КЛ2) рядок1120+1125+1160+ рядок 1165
пiдсумок роздiлу III пасиву не менш
0,2 0,90 1,06
2. Показники фiнансової стiйкостi
коефiцiєнт фiнансової незалежностi (КФН) пiдсумок роздiлу I пасиву / пiдсумок роздiлу пасиву I+II + III не менш 0,1 0,22 0,23
коефiцiєнт спiввiдношення залучених i власних коштiв (власного капiталу) (КЗВ) пiдсумок роздiлу пасиву (II + III + 1У) /::пiдсумок роздiлу I пасиву не бiльш 1,0 3,49 3,34

Директор ТОВ “Фiнком-Аудит” Мазур О.А.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2015

1

0

2

2014

1

0

3

2013

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): Реєстрацiю акцiонерiв для участi в загальних зборах здiйснювала реєстрацiйна комiсiя

Так

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): Голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу вiдбувалось бюлетенями.

Так

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): Позачерговi збори за звiтний перiод не скликались.

Так

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

1

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

2

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

за звiтний перiод самооцiнка наглядовою радою не проводилась.

 

За звiтний перiод проведення оцiнки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) не було.

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

4

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

У складi наглядової ради не створено будь-яких комiтетiв.

Інші (запишіть)

У складi наглядової ради не створено будь-яких комiтетiв.

 

У складi наглядової ради не створено будь-яких комiтетiв.

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

Члени Наглядової ради не отримують винагороду нi в натуральному нi в грошовому виглядi.

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): У внутрiшнiх документах акцiонерного товариства вiдсутнi будь-якi вимоги до членiв наглядової ради.

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/2014 вiд 23.04.2014р.) усiх членiв Наглядової ради було переобрано на повторний строк, нового члена не було обрано.

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Так

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ТакЯкі документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

В зв’язку з затвердження нової редакцiї Статуту , яка мiстить всю необхiдну iнформацiю щодо органiв управлiння та не передбачає обов’язкової наявностi додаткових положень, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння Товариства, на загальних зборах акцiонерiв було прийнято рiшення не затверджувати додаткових до Статуту положень, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння акцiонерного товариства.

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Так

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Так

Ні

Так

Ні

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

Рiшення про затвердження зовнiшнього аудитора приймає Наглядова рада Товариства.

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Акцiонерне товариство не змiнювало зовнiшнього аудитора протягом останнiх рокiв.

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

Протягом 2015 року ревiзiйною комiсiєю спецiальнi перевiрки не проводились. Перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в звiтному перiодi проводились аудитором.

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

Останнього разу ревiзiйна комiсiя проводила перевiрку з власної iнiцiативи.

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): Акцiонерне товариство ще не визначилось в питаннi чи необхiдно залучати iнвестицiї будь-яким з перерахованих способiв.

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

X

Не визначились

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Акцiонерне товариство не має власного кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Акцiонерне товариство не має власного кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння.

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Акцiонерне товариство не має власного кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння.