Повестка дня 2016

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ»

( Далі - ПАТ «РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ», Товариство, код за ЄДРПОУ 05486800, місцезнаходження: Україна, 19602, Черкаська область, Черкаський район, с. Руська Поляна, вулиця Чигирина, буд.111)

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться «26» квітня 2016 о 14 годині 00 хвилин за адресою: Україна, 19602, Черкаська область, Черкаський район, с. Руська Поляна, вулиця Чигирина, буд.111, адміністративне приміщення ПАТ «РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ», актовий зал Товариства.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах здійснюватиметься  «26» квітня 2016 року  з 13:00 год. до 13:50 год. за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах –  20.04.2016р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборів.

2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

3. Звіт Наглядової ради про роботу за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

4. Звіт Ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії, затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2015р.

5. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2015 рік.

6. Про попереднє схвалення (надання згоди на вчинення) значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

7. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства та обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Наглядової ради.

8. Про зміну типу (найменування) Товариства.

9. Про затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства». Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

10. Затвердження положення про Загальні збори Товариства.

11. Затвердження положення про Наглядову раду Товариства.

12. Прийняття рішення про припинення повноважень голови й членів Ревізійної комісії.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ» (тис. грн.)

Найменування показника

Період

2015 рік

2014 рік

Усього активів

16291

11618

Основні засоби

3661

3635

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

629

1252

Сумарна дебіторська заборгованість

7196

6395

Грошові кошти та їх еквіваленти

4545

308

Нерозподілений прибуток

-61

-1181

Власний капітал

3750

2630

Статутний капітал

3004

3004

Довгострокові зобов'язання

1698

1747

Поточні зобов'язання

10843

7241

Чистий прибуток (збиток)

1120

332

Середньорічна кількість акцій (шт.)

200280

200280

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

109

101

Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта – доручення на право участі в загальних зборах, оформлене згідно вимог діючого законодавства України.

До дати проведення загальних зборів акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні з 10:00 год. до 13:00 год. за місцезнаходженням Товариства: Україна, 19602, Черкаська область, Черкаський район, с. Руська Поляна, вулиця Чигирина, буд.111, адміністративне приміщення ПАТ «РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ», кабінет Директора. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Латенко О.І.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер в письмовій формі має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів Товариства та проектів рішень із запропонованих питань, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Телефон для довідок:   0 (472) 34-50-88, 34-46-06

Наглядова рада ПАТ «РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ»

 

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано в Бюлетені «Цінні папери України» №51  (4339) від 22.03.2016р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Директор ПАТ «РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ»        (підпис)        Латенко Олександр Іванович

                                                                        МП.          22.03.2016р.